Motie: Stap­penplan voor invoering Diftar


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Grondstoffennota 2023-2026,

constaterende dat

  • Bijna de helft van alle gemeenten een gedifferentieerd tarief (diftar) kent voor berekening van de afvalstoffenheffing per huishouden, gebaseerd op de hoeveelheid restafval die zij produceren;
  • Deze gemeenten een navenant lagere afvalstoffenheffing in rekening brengen, hetgeen betekent dat huishouden in deze gemeenten navenant minder afval produceren dan gemeenten met een vast tarief of vaste tarieven;

overwegende dat

  • De circulaire transitie niet kan slagen zonder diftar, omdat voor huishoudens de extrinsieke prikkel ontbreekt de hoeveelheid restafval tot een minimum te beperken;
  • Rotterdam ver achterloopt op het landelijk gemiddelde in afvalscheiding en nog verder op het geformuleerde doel van de Rijksoverheid;
  • Ervaringen uit de grote gemeenten Nijmegen en Maastricht laten zien dat steden met relatief veel hoogbouw ook uit de voeten kunnen met diftar;

verzoekt het college

  • Te komen tot een stappenplan tot invoering van diftar in Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen