Motie: Upcycle Mall ook op Zuid


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Grondstoffennota 2023-2026,

constaterende dat

  • Het college een ‘Upcycle Mall’ wil realiseren op de locatie Bovendijk/Soesterbergstraat;
  • De Upcycle Mall eraan bijdraagt de levensduur van spullen te verlengen, eventueel te hergebruiken en nieuwe producten te maken van afgedankte materialen;
  • In deze voorziening tevens plek is voor educatie en beschut werk, zoals het repareren van kapotte spullen;

overwegende dat

  • De beoogde locatie ver weg ligt van Zuid, waardoor Rotterdammers woonachtig op de zuidoever waarschijnlijk weinig gebruik zullen maken van deze Upcycle Mall;
  • Het belangrijk is dat de hele stad wordt betrokken bij de circulaire economie;

verzoekt het college

  • Te inventariseren welke kansrijke locaties op Zuid in aanmerking komen voor vestiging van een tweede Upcycle Mall;
  • De inventarisatie te verankeren in het nieuwe programma van Rotterdam Circulair (opvolger van ambitiedocument ‘Van Zooi naar Mooi’);

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Scheidingspercentage naar landelijk gemiddelde

Lees verder

Motie: Stappenplan voor invoering Diftar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer