Amen­dement: Rotterdam circulair in 2030


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Grondstoffennota 2023-2026,

Besluit:

I

Op bladzijde 4 van de Grondstoffennota 2023-2026:

“Rotterdam heeft de ambitie om in 2050 een volledig circulaire stad te zijn;”

te wijzigen in:

“Rotterdam heeft de ambitie om in 2030 een volledig circulaire stad te zijn;”

--

Toelichting:

Leve de kringloopeconomie. Grond- en hulpstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen. De Partij voor de Dieren wil dat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Dit kan door te consuminderen en veel meer te hergebruiken. Zo gaan we vervuiling, klimaatverandering, bodemuitputting en biodiversiteitsverlies tegen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen