Motie: Nieuw tijdspad naar 2030 voor 55 procent reductie


23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 februari 2023, ter bespreking van het debat over ‘Urgentie klimaatactie’, aangevraagd door het lid Morkoç,

constaterende dat

  • De gemeenteraad in 2018 per motie (kenmerk 18bb9398) een tijdspad afdwong waarin werd geschetst hoe de stedelijke CO2-uitstoot tot aan 2030 zou afnemen tot het gewenste doel van 49 procent reductie ten opzichte van 1990;
  • Het tijdspad haar beslag kreeg in het Rotterdams klimaatakkoord, met daarin 2021 en 2025 als tussenliggende ijkpunten in de route te komen tot het doel van 49 procent reductie;

voorts constaterende dat

  • Het klimaatakkoord komt te vervallen en wordt opgevolgd door ‘Klimaat Actieplan Rotterdam’, te voorzien in het eerste kwartaal van dit jaar;

overwegende dat

  • Het nu niet duidelijk is hoe het college tot aan 2030 55 procent van de stedelijke CO2-uitstoot gaat reduceren, terwijl de gemeenteraad dergelijke voorzienbaarheid nodig heeft om eventueel tijdig te kunnen bijsturen;
  • Het Klimaat Actieplan Rotterdam eenzelfde informatie zou moeten bevatten als het ter ziele gaande klimaatakkoord, te weten een tijdspad naar 2030;

verzoekt het college

  • Een nieuw tijdspad naar 2030 te schetsen waarin tussentijdse stappen naar 55 reductie van de stedelijke CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 zijn opgenomen;
  • Dit tijdspad – zoals is gedaan bij het klimaatakkoord – te vervatten in het aankomende Klimaat Actieplan Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen