Motie: Klimaat­aan­jager voor de plant­aardige revolutie


23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 februari 2023, ter bespreking van het debat over ‘Urgentie klimaatactie’, aangevraagd door het lid Morkoç,

constaterende dat

  • Het college klimaataanjagers gaat benoemen om zo het doel tot het leveren van een Rotterdamse bijdrage aan de landelijke opgave voor terugdringing van de CO2-uitstoot te bespoedigen, dus ‘aan te jagen’;
  • DCMR in 2019 op initiatief van oud-wethouder Bonte de maatregel ‘Rotterdammers eten in 2030 nog maar tweemaal vlees in de week’ heeft doorgerekend, waaruit blijkt dat er jaarlijks 258 kiloton aan CO2-uitstoot kan worden bespaard;

overwegende dat

  • Een klimaatneutrale toekomst op je bord begint, omdat consumptie van dierlijke producten verreweg de meeste klimaatimpact heeft;
  • Klimaataanjagers als ambassadeurs van een klimaatneutraal Rotterdam er alles aan gelegen moet liggen onze inwoners te enthousiasmeren bij te dragen aan dit noodzakelijke doel;

verzoekt het college

  • Een klimaataanjager te benoemen voor het enthousiasmeren van Rotterdammers om te kiezen voor een plantaardig dieet;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen