Motie: Verbreek alle banden met de fossiele industrie II


23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 februari 2023, ter bespreking van het debat over ‘Urgentie klimaatactie’, aangevraagd door het lid Morkoç,

constaterende dat

  • De fractie van de Partij voor de Dieren op 8 november 2022 de motie over ‘Verbeek alle banden met de fossiele industrie’ (kenmerk 22bb7425) indiende, die mede werd gesteund door de fracties van SP en Bij1 en door de gemeenteraad werd verworpen;

overwegende dat

  • In de tussenliggende periode veel klimaatactie in de samenleving heeft plaatsgevonden, waaronder twee bezettingen van de Erasmus Universiteit door een lokale actiegroep;
  • Er nieuw momentum lijkt te zijn in de gemeenteraad om het college op te roepen alle banden met de fossiele industrie nu wel te verbreken;

voorts overwegende dat

  • De Erasmus Universiteit inmiddels heeft besloten alle banden met de fossiele industrie daadwerkelijk te verbreken, na maatschappelijke verontwaardiging over de innige band tussen universiteit en de fossiele bedrijven;

verzoekt het college

  • Alle banden met de fossiele industrie te verbreken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen