Motie: Klimaat­ak­koord Parijs is leidend


21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 maart 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsakkoord Energietransitie,

constaterende dat

  • Nederland zich heeft gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs uit 2015, waarin is afgesproken de opwarming van de aarde tot maximaal twee graden Celsius te beperken en in te zetten op een opwarming van anderhalve graad Celsius;
  • Het Rotterdamse klimaatbeleid in de pas loopt met het landelijke klimaatbeleid;

overwegende dat

  • De Rotterdamse doelstelling ten aanzien van CO2-reductie ten dienste staat van het doel de opwarming van de aarde te beperken;

verzoekt het college

  • De Rotterdamse doelstelling ten aanzien van CO2-reductie periodiek te herijken op basis van het doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden Celsius en bij voorkeur tot anderhalve graad Celsius;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen