Motie: Afwe­gings­kader voor gebruik goed­keu­rings­recht inves­te­ringen Haven­be­drijf


12 maart 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 maart 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Beleidskader verbonden partijen en governance samenwerkingsrelaties,

constaterende dat

  • De gemeente als grootaandeelhouder goedkeuring moet verlenen aan het Havenbedrijf Rotterdam voor investeringen vanaf vijftig miljoen euro;

overwegende dat

  • Het goedkeuringsrecht van de gemeente kan worden ingezet om investeringen van het Havenbedrijf Rotterdam in de pas te laten lopen met de klimaatambities van het college, alsmede met de noodzaak verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot internationale klimaatafspraken;

verzoekt het college

  • Een afwegingskader op te stellen voor het gebruik van het goedkeuringsrecht voor die gevallen dat goedkeuring van de gemeente is vereist voor investeringen van het Havenbedrijf Rotterdam vanaf vijftig miljoen euro;
  • In dit afwegingskader als randvoorwaarde op te nemen dat géén goedkeuring wordt verleend aan investeringen die niet klimaatneutraal zijn, getoetst aan de hand van onafhankelijk onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen