Motie: Afspraak is afspraak


23 april 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 april 2020, ter bespreking van een motie vreemd aan de orde van de dag,

constaterende dat

  • Het college heeft voorgesteld de vijfde halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de stand van zaken van het project Feyenoord City voor peilmaand april 2020 te laten vervallen in verband met ontwikkelingen omtrent de gevolgen van het coronavirus;

overwegende dat

  • De verplichting halfjaarlijks te rapporteren over voortgang voortvloeit uit de Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012, zoals bepaald in artikel 8 onder lid 3;
  • De verplichte informatievoorziening zoals bepaald in voornoemde regeling een belangrijk instrument van de Raad is om de uitvoerende macht te kunnen controleren;

voorts overwegende dat

  • Leden van de commissie MPOF onder voorbehoud van de planning slechts pas in de vergadering van 14 mei 2020 hun mening kunnen geven over het voorstel van het college, wat rijkelijk laat is;

verzoekt het college

  • Alsnog over te gaan tot het opstellen van de vijfde voortgangsrapportage op basis van de stand van zaken voor peilmaand april 2020;
  • Deze voortgangsrapportage zoals gebruikelijk openbaar te maken en de Raad in de gelegenheid te stellen hierover met u van gedachten te wisselen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Afwegingskader voor gebruik goedkeuringsrecht investeringen Havenbedrijf

Lees verder

Motie: De Rijnhaven wordt een hengelvrije zone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer