Bijdrage: Reken­ka­mer­rapport 'Niet thuis geven, onderzoek opvang daklozen'


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering op 27 september 2018

27 september 2018

“Voorzitter,

wij danken de Rekenkamer voor het rapport en onderschrijven alle conclusies en aanbevelingen. Tevens constateren wij dat het college in haar reactie op de conclusies en aanbevelingen vasthoudt aan de traditionele keten van instroming, doorstroming en uitstroming terwijl er met het concept van Housing First een alternatief voorhanden is dat zich in de praktijk heeft bewezen. Met interesse zien wij dan ook de afdoening van de toezegging van de wethouder over het in kaart brengen van de doelgroep voor dit concept tegemoet.

Voorzitter, aanbeveling 5 van de Rekenkamer laat nog maar eens zien dat de Rotterdamwet een enorme sta-in-de-weg is voor de uitstroom van mensen die te kampen hebben met dakloosheid. Er is namelijk een kwalitatief tekort aan beschikbare woningen voor de doelgroep. Kwetsbare mensen moet je zo snel mogelijk uit de opvangketen halen. Alleen dan kun je de problematiek aanpakken waarmee de doelgroep structureel te kampen heeft. Ik zou zeggen: toon mededogen. Dit college heeft afgesproken artikel 8 van de Rotterdamwet niet meer toe te passen in de aangewezen gebieden en daar zijn wij blij mee. Om het college hiervoor een concreet handvat te dienen scherpen wij met het volgende amendement aanbeveling 5 nog iets verder aan.

Maar, voorzitter, dit gaat ons niet ver genoeg, gezien de noodzaak tot huisvesting van kwetsbare mensen in de opvangketen. Daarom komen wij met een motie die recht doet aan de aanbeveling van de Rekenkamer. In de motie verzoeken wij het college om de weigeringsgronden in lid 1 en lid 2 van artikel 10 van de Rotterdamwet niet meer toe te passen op daklozen die als zodanig erkend zijn en beschikken over een huurzorgcontract. Weigering leidt wat ons betreft tot een onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 10 voorziet in het maken van een dergelijke uitzondering. Hierbij onze motie.

Dank u wel, voorzitter.”

--


Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.