Bijdrage: Voortgang Koersnota Lucht


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 19 september 2018

19 september 2018

Voorzitter,

de luchtkwaliteit in Rotterdam. Een belangrijk onderwerp want luchtkwaliteit is van directe invloed op de gezondheid. Rotterdammers leven ruim een jaar korter door ongezonde lucht.[1][2] Inzetten op schone lucht is letterlijk van levensbelang.

Gelukkig lees ik in de stukken op de agenda dat maatregelen werken; dat ze een daadwerkelijke daling van schadelijke stoffen als roet en stikstof bewerkstelligen.[3] We hoeven dus geen genoegen te nemen met ongezonde lucht, dat is een politieke keuze.

Geeft de nieuwe coalitie luchtkwaliteit de prioriteit die het verdient? Is de nieuwe coalitie daartoe bereid? De Partij voor de Dieren is daarvan helaas nog niet overtuigd. Vooralsnog worden Europese normen nagestreefd. [4] Die normen staan niet voor gezonde lucht, ze zijn slechts het resultaat van handjeklap tussen Europese lidstaten. Ze zeggen ook niks over de hoeveelheid roet in de lucht, terwijl juist roet zeer schadelijk blijkt voor de gezondheid.[5]

Als we onze gezondheid echt serieus nemen, dan streven we naar de normen gesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.[6] Die normen zijn wel gelinkt aan gezondheid. Graag een reactie van de wethouder.

Ik lees in het coalitieakkoord helaas weinig concrete maatregelen. Natuur & Milieu wijst op het ontbreken aan plannen voor duurzame stadsdistributie, snelfietspaden, emissieloos openbaar vervoer en nieuwe vormen van mobiliteit.[7] Kunnen we op korte termijn nog plannen op deze punten verwachten? En hoe staat de wethouder tegenover scooters, een grote bron van ultrafijnstof? Graag hoor ik ook van de wethouder of zij zich herkent in het oordeel ‘Redelijk” dat Natuur en Milieu de coalitie gaf. En neemt zij daar voldoening mee? Of is zij met mij van mening dat de lat hoger mag, zeker gezien de matige luchtkwaliteit die Rotterdam helaas nog altijd heeft?

Wat vervolgens wél in het coalitieakkoord staat is het verdwijnen van de milieuzone. Dé maatregel die juist bewezen effectief is in het verbeteren van de luchtkwaliteit.[8] Oude benzineauto’s en oude diesels, belangrijke uitstoters van het giftige roet, mogen nu of straks weer de binnenstad in. Kan de wethouder mij uitleggen hoe dit bijdraagt aan een schone lucht? Wat is de onderliggende motivatie?

Voorzitter, in het belang van ieders gezondheid is het niet meer dan redelijk om niet elke auto meer de stad in te laten. Of om altijd auto’s in de stad toe te laten. Deze maand laten maar liefst 41 steden in België zien dat het ook heel anders kan. Zij stellen een autovrije dag in. Nog nooit deden zoveel gemeenten en steden hieraan mee. Ruim twee miljoen Vlamingen ervaren wat het betekent als een straat, een centrum, dorp, stad of gemeente autovrij is. Frisse lucht, geen verkeerschaos, ruimte om te lopen, om te spelen, om samen te komen. Een autovrije zondag brengt de discussie op gang wat we zelf kunnen doen om het milieu niet verder te vervuilen. Staat de wethouder positief tegenover een autoloze dag?

Tot zover, voorzitter.

[1] https://www.gezonderelucht.nl/...

  • Blootstelling aan stikstofdioxide kan de gemiddelde gezonde levensverwachting met vier maanden verkorten.
  • Blootstelling aan roet kan die levensverwachting met negen maanden verkorten.
  • In totaal betekent dit dat Rotterdammers ruim een jaar korter leven in vergelijking met een omgeving waar de lucht gezonder is.

[2]Vervolgevaluatie Koersnota luchtkwaliteit

  • Rotterdammers hebben een minder goede gezondheid dan de gemiddelde Nederlander. De luchtkwaliteit is daar een van de oorzaken van.

[3] Vervolgevaluatie Koersnota luchtkwaliteit

  • In 2015 start maatregelen (milieuzone). Doel: in 2018 40% minder roetuitstoot autoverkeer met veertig en afname stikstofdioxide
  • De afname van de roetuitstoot komt vooral door het werken van diesel personenauto’s en diesel bestelauto’s, maar is ook het gevolg van het werken van oude auto’s op benzine en LPG.

[4] Europese normen voor stikstofoxide (NO2) en fijnstof PM10. Geen officiële norm van PM 2.5.

[5] Milieudefensie informatieblad.

[6] PM2.5 – De WHO adviseert voor de kleinere fijn stof deeltjes (PM2.5 ) een advieswaarde van 10 µg/m3. En deze norm is zelfs nog niet veilig en moet volgens de WHO naar beneden bijgesteld worden. De EU hanteert echter voor PM2.5 een norm van 25 µg/m3, dus ruim 2,5 keer de WHO-adviesnorm. In de VS hanteert men een norm van 12 µg/m3. De kans op gezondheidsschade bij het hanteren van EU norm voor PM 2,5 is vele malen groter als dat men uitgaat van de WHO-norm.

  • PM10 – Eenzelfde situatie doet zich voor bij de norm voor fijn stof (PM 10). DE EU hanteert een norm van 40 µg/m3, terwijl de WHO een norm adviseert van 20 µg/m3. Verder is het ook nog zo dat er voor sommige stoffen nog helemaal geen WHO- en EU-normen zijn.
  • PM0.1 en Roet – De laatste jaren komen er steeds meer wetenschappelijke bewijzen dat met name ultrafijnstof (PM0.1) en roet zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Voor deze stoffen heeft de WHO en EU echter nog geen normen opgesteld.

[7] in de analyse uitgelegd als: mobility as a service, autodelen en park & bike.

[8] Verkeer stoot 40% minder roet uit dan drie jaar geleden en de uitstoot van stikstof NOx is 16% lager.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer