Amen­dement: Hef beper­kingen Rotter­damwet op


27 september 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 27 september 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Niet thuis geven, onderzoek opvang daklozen' van de Rekenkamer Rotterdam,

besluit:

Bij Aanbeveling 5: Verken de mate en wijze waarop binnen de Rotterdamwet uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor jongeren en volwassenen in de maatschappelijke opvang die klaar zijn voor zelfstandige woonruimte. Handel naar de uitkomsten.

Als volgt te wijzigen:

Verken bij de ontwikkeling van het integraal afwegingskader van de Rotterdamwet specifiek hoe belemmeringen voor jongeren en volwassenen in de maatschappelijke opvang die klaar zijn voor zelfstandige woonruimte, kunnen worden weggenomen.”

Toelichting:

In het coalitieakkoord 'Nieuwe Energie voor Rotterdam' staat dat er geen nieuwe aanvragen meer worden gedaan voor toepassing van artikel 8 van de Rotterdamwet. Dit amendement dient ertoe tevens toepassing van artikel 8 in de bestaande aangewezen gebieden te heroverwegen. Ook hopen wij te bewerkstelligen dat met dit amendement toepassing van artikel 10 van de Rotterdamwet wordt heroverwogen. Voor een meer concrete invulling verwijzen wij gemakshalve naar de motie 'Uitzondering op toepassing Rotterdamwet voor uitstroom daklozen'.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen