Motie: Uitzon­dering op toepassing Rotter­damwet voor uitstroom daklozen


27 september 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 27 september 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Niet thuis geven, onderzoek opvang daklozen' van de Rekenkamer Rotterdam,

constaterende dat

  • De Rekenkamer constateert dat de Rotterdamwet een sta-in-de-weg blijkt voor de uitstroom van daklozen uit de opvangketen en het college daarom aanbeveelt te verkennen welke uitzonderingen binnen de Rotterdamwet mogelijk zijn;

overwegende dat

  • Uitstroom naar een reguliere woning een essentiële stap is in het oplossen van de problematiek waar deze kwetsbare doelgroep mee te kampen heeft;
  • Er een kwalitatief tekort bestaat aan beschikbare woningen voor deze kwetsbare doelgroep;
  • Lid 5 van artikel 10 van de Rotterdamwet het mogelijk maakt uitzonderingen te maken op de weigeringsgronden in lid 1 en lid 2 van dit artikel indien weigering leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard;

verzoekt het college

  • Lid 5 van artikel 10 van de Rotterdamwet toe te passen in die gevallen dat als zodanig erkende daklozen zich in de door die wet aangewezen gebieden willen huisvesten;
  • De werkinstructies voor het verlenen van een huisvestingsvergunning aan te passen aan deze beleidswijziging;
  • Deze beleidswijziging te borgen in het aankomende integraal afwegingskader voor toepassing van de Rotterdamwet;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen