Bijdrage: Bestem­mingsplan Langeweg Hoek van Holland


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB

23 augustus 2023

Voorzitter,

We zijn niet blij met deze ontwikkeling. De nieuwe woningen grenzen aan kwetsbare natuur, namelijk Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen. Het Roomse Duin. We zijn bang dat het gebied wordt blootgesteld aan stikstofdepositie, waardoor de natuur achteruit gaat. Verzuring en vermesting van de grond.

Onze angst kunnen we ook staven met bewijs. Voor een vergunning is de snelheidsmaatregel opgevoerd. Maar die is van tafel geveegd door de Raad van State. Er is geen bouwvrijstelling meer. Een betrouwbare overheid heroverweegt dan alle reeds vergunde projecten die wel al gebruik hadden gemaakt van het toen geldende stikstofregistratiesysteem, zoals aan de Langeweg het geval is. Het college van B&W in Rotterdam doet dat niet. Die gaat door op de ingeslagen weg en slaat het voorzorgsbeginsel in de wind. Dat beginsel ziet erop iets niet te doen totdat bewezen is dat er geen schadelijke gevolgen zijn.

In de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming van de provincie staat letterlijk: “De activiteit kan significant negatieve effecten hebben op het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen.” Het is vanwege de destijds geldende mogelijkheid om bouwactiviteiten te compenseren met andere stikstofreducerende maatregelen dat de vergunning überhaupt is verleend. Zoals bekend heeft de Raad van State daar een stokje voor gestoken.

Ook in de gebruiksfase is er sprake van stikstofdepositie, staat in de vergunning van de provincie. Er zal namelijk een toename van het aantal verkeersbewegingen zijn, ook als de woningen gasloos worden opgeleverd.

Tot slot merken we op dat het woonprogramma dure woningen bevat. De normale beurs is straks niet welkom aan de Langeweg. Rotterdam heeft dus niks aan deze ontwikkeling.

Dus tegen, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Jaarstukken 2022 (raadsbehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Plan van aanpak dakloosheid (focus op: huisvesting)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer