Bijdrage: Jaar­stukken 2022 (raads­be­han­deling)


Uitge­sproken tijdens de verga­dering van de gemeen­teraad van 15 juni 2023

15 juni 2023

Voorzitter,

Wat ons opvalt uit de jaarrekening is zeer beperkte, of beter: beperkende, verslaggeving over realisering van de doelen. Dat doe je met prestatieindicatoren. Er zijn legio doelen, anders dat de collegetargets, die beogen precies aan te tonen hoe de vlag erbij hangt op verschillende beleidsvelden. Wethouder Achbar spant de kroon. Deze wethouder neemt zich voor sportaccommodaties te vernieuwen, topsport een impuls te geven, verenigingen toekomstbestendig te maken en natuureducatie laagdrempelig aan te bieden. Mooie doelen, daar niet van. Maar hoe het wordt gemeten? Geen flauw idee. Er zijn geen prestatieindicatoren aan verbonden.

Dan wethouder Kasmi. Een breed cultuuraanbod voor alle Rotterdammers. Een veerkrachtig cultureel ecosysteem. Goede onderwijshuisvesting. Prachtig, natuurlijk. Hoe het wordt gemeten? Joost mag het weten.

Instandhouding erfgoed. Verstedelijken en verbinden. Toekomstbestendige gemeentelijke vastgoedportefeuille. Wethouder Zeegers. Wethouder Buijt over of de GGD doet wat ze moet doen of over zijn doel van ‘Gezonde Stad’. Geen indicatoren. De parade gaat voort.

Voorzitter, bent u ook zo geïnteresseerd in behaalde resultaten op indicatoren die wél bestaan? Bijvoorbeeld op schone passages binnen de ring? Aantal vierkante kilometers aan zonnepanelen? Megawatt aan windenergie? Uitlokken van investeringen in Rotterdamse bedrijven? Wij ook, voorzitter.

We zeiden al: de jaarstukken is beperk en beperkend. Beperkt, want geen indicatoren of geen informatie over behaalde resultaten. Beperkend, want de gemeenteraad kan niet controleren. Elk jaar in november verdelen we de pot en geven we budget aan het college om haar doelen te bereiken. Waarom zouden we dat willen doen, zolang ze geen rekenschap kan geven over succes of falen? Het is een black box, dit jaarverslag van de gemeente. Deels heeft het met afschaffing van de taakvelden te maken, maar niet alleen. Sommige wethouders hebben hun zaakjes namelijk wél op orde. Als gemeenteraad moeten we kunnen controleren of het college levert.

We willen dat de doelen van dit college, aan de hand van prestatieindicatoren, worden opgenomen in een nette paragraaf in de jaarstukken, in het gedeelte van de website die daarvoor bedoeld is. Zo kunnen we nagaan of het college doet wat ze beoogt. Hopelijk werkt dit als een stok achter de deur om sommige leden van het college een, euhm, wat meer op weg te helpen. Daarvoor hebben we een motie opgesteld. We willen afrekenbare doelen en rekenschap van het college.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.