Raads­vragen: Voor­schriften hengel­ver­gunning zijn aan herziening toe


Indiendatum: 11 apr. 2022

Geacht college,

Wij hebben de beantwoording van onze schriftelijke vragen over ‘Vrij van vislood in visrecht – vervolgvragen op 20bb003404’[1] van juni 2020 in goede orde ontvangen. Hierin pleitten wij voor een verbod op het gebruik van vislood tijdens uitoefening van het visrecht door particulieren, waar zij een hengelvergunning van de gemeente Rotterdam voor kunnen aanwenden. Vislood verslechtert namelijk de kwaliteit van wateren in gemeentelijk eigendom en is een gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Het college schrijft in navolging van ons pleidooi het volgende:

“Het college vindt het gebruik van vislood onwenselijk. We zijn daarom bereid om in de Hengelvergunning een extra voorschrift op te nemen om het gebruik van vislood tegen te gaan en het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven aan te moedigen.”

Wij zijn blij met het voorschrift van het college over het tegengaan van het gebruik van vislood. Het voorschrift is gestand gedaan in de ‘Voorwaarden en Bepalingen’ van de hengelvergunning van de gemeente, die wij hier als bijlage hebben toegevoegd. Het voorschrift luidt:

“Voorts geven wij mee: Maak geen gebruik van vislood, want dit is schadelijk voor het milieu. Gebruik daarom milieuvriendelijke alternatieven.”

Het is ons niet duidelijk of er nu een verbod van toepassing is op gebruik van vislood in wateren in gemeentelijk eigendom, of dat de gemeente houders van een hengelvergunning slechts aanspoort om te kiezen voor alternatieven voor vislood. Andere voorschriften maken namelijk gebruik van zinssneden als “het is niet toegestaan te” of “het is verboden om”, om er hier twee te noemen.

1. Is gebruik van vislood in wateren in eigendom van de gemeente Rotterdam met de huidige voorschriften van de hengelvergunning op dit moment verboden? Indien nee, waarom niet? Indien ja, kunt u een formulering toepassen in de ‘Voorwaarden en Bepalingen’ toebehorend aan de vergunning die niets aan duidelijkheid overlaat?

2. Handhaaft u op het gebruik van vislood door houders van de hengelvergunning? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe vaak heeft u gehandhaafd op gebruik van vislood door houders sinds het voorschrift over het tegengaan van vislood van kracht is?

3. Wat is de strafmaat voor het overtreden van voorschriften van de hengelvergunning, zoals het gebruik van vislood?

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft vorig jaar in haar Nota Vis[2] recent additionele voorwaarden opgenomen in de overeenkomsten die zij aangaat met huurders van het visrecht in wateren waar het waterschap eigenaar van is. Het waterschap introduceert niet alleen een verbod op het gebruik van vislood, maar ook een verbod op uitoefening van het visrecht nabij vismigratievoorzieningen tot een afstand van 250 meter, conform rijksbeleid per dit jaar.

Alhoewel de gemeente Rotterdam geen visrecht verhuurt middels overeenkomsten, maakt zij met de hengelvergunning uitoefening van het visrecht door particulieren mogelijk in eigen wateren. De hengelvergunning is om die reden het geijkte instrument om dergelijke voorwaarden ook op te nemen.

4. Bent u bereid een verbod op uitoefening van het visrecht nabij vismigratievoorzieningen (tot een afstand van 250 meter) op te nemen in de voorschriften van de hengelvergunning, aanvullend op het huidige verbod geen visrecht uit te oefenen op 50 meter afstand van een koelwateruitlaat, oppervlaktegemaal of begraafplaatsen en crematoria? Indien nee, waarom niet? Indien nee, welke instantie handhaaft het landelijk verbod op uitoefening van het visrecht nabij vismigratievoorzieningen tot een afstand van 250 meter?

5. Hoe bent u gekomen tot uw limitatieve opsomming van functies waar in de omgeving geen visrecht mag worden uitgeoefend, zoals koelwateruitlaten en oppervlaktegemalen? Indien u deze classificeert als vismigratievoorzieningen, welke andere functies kunnen ook als migratievoorziening fungeren waar vissen zich tijdelijk ophopen als gevolg van barrièrewerking?

In de voorschriften van de hengelvergunning zijn onder punt 7. plekken aangewezen waar het visrecht niet mag worden uitgeoefend. Teven biedt punt 9. de mogelijkheid nieuwe plekken aan te wijzen waar het visrecht niet mag worden uitgeoefend.

6. Hoe bent u gekomen tot uw opsomming van plekken waar het visrecht niet mag worden uitgeoefend? En hoe vaak herijkt u deze opsomming, bijvoorbeeld op basis van nieuwe ecologische inzichten over de staat van instandhouding van bepaalde vissoorten op bepaalde plekken, al dan niet in relatie tot de rol van vissoorten voor instandhouding van het ecosysteem ter plaatse?

7. Hoe vaak en met welke motivering heeft u plekken aangewezen waar uitoefening van het visrecht al dan niet tijdelijk verboden is sinds de voorschriften van de hengelvergunning van kracht zijn?

8. Waarom wijst u niet veel meer plekken aan waar uitoefening van het visrecht verboden is, teneinde de vissen in Rotterdam – en daarmee instandhoudingsdoelstellingen en ecologische samenhang – beter te beschermen?

In de voorschriften van de hengelvergunning staat onder punt 10. het volgende:

“Gevangen vissen dienen onverwijld na de vangst in hetzelfde water te worden teruggezet. Het
behouden of meenemen van vissen of delen daarvan is ten strengste verboden. Uitzondering daarop geldt voor wateren van de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. die in open verbinding staan met de Nieuwe Maas. Daarvoor geldt het volgende:

  • het is verboden om zoetwatervissen in bezit te hebben
  • het is verboden om zeevissoorten in bezit te hebben die kleiner zijn dan de wettelijke minimummaat voor de soort
  • alle zeevis dient - indien bestemd voor eigen consumptie - direct te worden gedood (krachtige tik op de kop).”

Wij willen niet dat houders van een hengelvergunning het recht hebben gevangen zeevis te doden.

9. Bent u bereid de bepaling omtrent het recht gevangen zeevis bedoeld voor eigen consumptie te doden middels een krachtige tik op de kop te schrappen uit de ‘Voorwaarden en Bepalingen’ van de hengelvergunning en expliciet het doden van zeevis te verbieden? Indien nee, waarom niet?

De hengelvergunning kost €5 per jaar.

10. Waarom kost de hengelvergunning €5 per jaar?

11. Waarom maakt u de hengelvergunning niet veel duurder, om zo uitoefening van het visrecht door particulieren te ontmoedigen en middelen te genereren voor strikte handhaving van de voorschriften die aan de vergunning toebehoren?

12. Bent u bereid de hengelvergunning duurder te maken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoeveel gaat de hengelvergunning straks kosten?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/bdb59033-03de-4081-97a1-fdb664dfd89b?documentId=b678c00d-e37d-44fa-a415-a47b848e775c

[2] https://agv.waterschapsinformatie.nl/document/10617333/1/Bijlage%204_%20Nota%20Vis

Indiendatum: 11 apr. 2022
Antwoorddatum: 5 jul. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Huurders SKAR de dupe

Lees verder

Raadsvragen: Vlees noch vis tijdens de marathon

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer