Raads­vragen: Huurders SKAR de dupe


Indiendatum: 31 mrt. 2022

Geacht college,

Sommige huurders van Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam (SKAR) zijn de dupe van een nieuwe rekensystematiek voor het in kaart brengen van de servicekosten van een gehuurd object. Dat laten zij ons weten. In die nieuwe systematiek worden de kosten voor de algemene ruimten bepaald aan de hand van het vloeroppervlak van huurders in hun individuele ateliers. Voorheen werden de servicekosten hoofdelijk verrekend. SKAR past hierdoor eenzijdig de huurovereenkomst aan zonder met elke huurder te overleggen, hetgeen in strijd is met voornoemde privaatrechtelijke overeenkomst.

SKAR is kort gezegd overgegaan tot het omslaan van servicekosten van de algemene ruimten naar grootte van de ateliers van de huurders. Algemene ruimten zijn bijvoorbeeld opslag- of laadruimten, met een gemeenschappelijk nut dat voorheen gelijkmatig aan alle huurders werd toegeschreven. Iedereen betaalde voorheen hetzelfde bedrag aan servicekosten, maar nu dus niet meer. Huurders van grote ateliers betalen door de rekensystematiek van SKAR relatief meer voor deze algemene voorzieningen, die in het geheel losstaan van ateliergrootte. Niet alleen zijn deze huurders de dupe, maar de systematiek leidt mogelijk ook tot spanning of tweespalt in een huurdersgemeenschap van een specifiek object. Voor andere huurders valt de nieuwe systematiek namelijk gunstig uit, in financiële zin.

De consequenties voor sommige van de huurders zijn pittig. Het leidt tot forse lastenverhogingen als servicekosten in rekening worden gebracht naar rato van het aantal gehuurde vierkante meters aan ateliervloeroppervlak die feitelijk terug te voeren zijn op lasten voor exploitatie van algemene ruimten, ter algemeen nut. Zo hebben wij een afrekening van de servicekosten voor een huurder van SKAR in een gebouw aan de Drievriendenstraat in het Oude Westen ingezien waarbij de kosten in één jaar tijd twaalf keer over de kop gingen. De groep gedupeerde huurders zijn inmiddels tot actie overgegaan en ook kijken er twee vakbonden mee die zich specifiek inzetten voor de belangen van werkers in de culturele sector, waartoe huurders van SKAR behoren.

SKAR wordt per ingang van het huidige cultuurplan per losstaande subsidie gefinancierd door de gemeente Rotterdam. De subsidie voor 2022 bedraagt €565.000, blijkt uit de Begroting 2022[1].

1. Heeft SKAR als een door de gemeente gesubsidieerde organisatie de vrijheid om eigenstandig te komen tot een rekensystematiek voor het kaart brengen van de servicekosten van de algemene ruimten die zij vervolgens doorbelast aan haar huurders? Indien ja, waarom?

2. Is SKAR eigenaar van de objecten die zij aan derden verhuurt, of zijn er ook panden in eigendom van de gemeente? Indien dat laatste, heeft dat invloed op de rechtmatigheid voor het berekenen van servicekosten van de algemene ruimten naar rato van vloeroppervlak van de individuele ateliers?

De nieuwe rekensystematiek is behalve oneerlijk ook ineffectief met het oog op de energietransitie waar iedereen een steentje aan moet bijdragen. Het draagt niet bij aan verduurzaming, omdat de consequenties van het onverantwoordelijk omgaan met energie door alle huurders wordt gedragen en niemand daarop persoonlijk kan worden aangesproken.

3. Heeft u met de subsidie aan SKAR voorwaarden gesteld aan deze organisatie over het verlagen van het energieverbruik in de exploitatie van objecten die zij verhuurt? Indien ja, hoe luiden deze voorwaarden? Indien nee, gaat u alsnog voorwaarden stellen over het verlagen van energieverbruik, bijvoorbeeld over betere isolatie maar dus ook berekening van servicekosten aan huurders die laag energieverbruik beloont en hoog energieverbruik belast zoveel als dat het kost?

4. Ziet u net als wij dat met de rekensystematiek van SKAR voor het in kaart brengen van de servicekosten van de algemene ruimten geen enkele prikkel uitgaat naar huurders om bewust om te springen met energieverbruik? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe wenselijk vindt u de hier geschetste rekensystematiek van SKAR met oog op de klimaatopgaven waar wij als stad voor staan?

5. Bent u bereid bij SKAR aan te dringen op een rekensystematiek die recht doet aan werkelijk energieverbruik per individuele huurder, dus om servicekosten van de algemene ruimten weer hoofdelijk te verrekenen?

SKAR – een intermediaire organisatie in het cultuurveld, volgens de beleidslijn van het college – staat er helaas niet al te goed op bij een deel van de huurders. Wij krijgen het volgende door over tekortkomingen bij SKAR:

  • het grote aantal fouten dat SKAR maakt;
  • de onbereikbaarheid via telefoon;
  • het niet antwoorden op vragen via e-mail;
  • het niet toelichten van de opbouw van facturen en andere berekeningen;
  • de weigering (ondanks meermaals verzoek) om informatie die SKAR naar buiten brengt te onder­bouwen met feiten.

6. Kent u deze klachten of bezwaren vanuit de huurders van SKAR?

7. Op welke wijze controleert u SKAR op de intermediaire kwaliteit van de organisatie, te weten de kwaliteit om creatief talent in Rotterdam te faciliteren?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2022/paragrafen/subsidies/#subsidielijst

Indiendatum: 31 mrt. 2022
Antwoorddatum: 17 mei 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Voortgang duidelijkheid voor de stadscamping

Lees verder

Raadsvragen: Voorschriften hengelvergunning zijn aan herziening toe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer