Raads­vragen: Verga­zo­ni­sering Wilgen­plaspark


Indiendatum: 26 apr. 2021

Geacht college,

Binnen het programma Wijkverrijkers[1] van de gemeente Rotterdam wordt het Wilgenplaspark in Schiebroek aangepakt. Een van de twee op handen zijnde projecten in het park is ervoor bedoeld om van het Wilgenplaspark “weer een veilige en fijne plek” te maken, zoals blijkt uit de projectomschrijving. In januari van dit jaar hebben omwonenden een informatieblad in de brievenbus gekregen waarin meer concreet stond opgesomd welke ontwikkelingen op stapel staan. Zo wordt beplanting omgevormd tot gazon en wordt het bosplantsoen uitgedund. Het informatieblad hebben wij hieronder toegevoegd.

1. Wat schort er op dit moment aan het Wilgenplaspark dat u ervoor kiest deze groenvoorziening aan te pakken?

2. Hou zou omvorming van beplanting naar gazon moeten bijdragen aan het Wilgenplaspark als een veiligere en fijnere plek?

3. Welke doelen streeft u na met vergazonisering van (delen van) het Wilgenplaspark?

4. Hoe verhoudt vergazonisering van het Wilgenplaspark zich tot de biodiversiteitsdoelen die u zich heeft gesteld? En welke rol heeft biodiversiteit voor u gespeeld in het komen tot een afweging tot het gaan omvormen van beplanting naar gazon?

5. Waarom wordt het bosplantsoen uitgedund? En betekent dit dat u bomen gaat kappen in het Wilgenplaspark? Indien ja, om hoeveel bomen gaat het?

6. Waarom beschouwt u de zaailingen in het Wilgenplaspark als afdoende compensatie voor bomenkap, aangezien het nog vele jaren duurt voordat het hout- en kroonvolume van vóór de start van het project weer op peil is?

De zanglijster is een van de diersoorten die sinds kort de ’10 van 010’ vormen; volgens de gemeente staan zij symbool voor de stadsnatuur van Rotterdam. Zanglijsters hebben baat bij lage struikpartijen en bomen om in te broeden. Vergazonisering heeft een negatief effect op de zanglijster; uitdunning van het bosplantsoen heeft dat ook.

7. Hoe verhoudt het groenonderhoud in het Wilgenplaspark zich tot de instandhouding van de zanglijster, als symbool en ambassadeur van de Rotterdamse stadsnatuur?

Het komt ons vreemd over dat vergazonisering en het uitdunnen van bosplantsoen in één adem worden genoemd met het versterken van het veiligheidsgevoel van omwonenden en bezoekers van het park. Er is namelijk legio bewijs voorhanden dat een groene omgeving juist bijdraagt aan hogere subjectieve veiligheid.

8. Welk wetenschappelijk bewijs gebruikt u als onderlegger voor het nemen van onderhoudsmaatregelen in de buitenruimte – zoals in het Wilgenplaspark – om het veiligheidsgevoel te versterken? Kunnen wij een lijst van academische literatuur tegemoetzien? Indien nee, waarom niet?

Wij hebben van omwonenden van het Wilgenplaspark vernomen dat er momenteel werkzaamheden plaatsvinden, te weten groenonderhoud. In de planning van de werkzaamheden die verband houden met het programma Wijkverrijkers, wordt gesproken over uitvoering in het tweede kwartaal van 2021. Het hele tweede kwartaal (april-juni) valt in het broedseizoen, te weten het jaargetijde waarin vogels broeden.

9. Zijn de huidige werkzaamheden in het Wilgenplaspark bedoeld als uitvoering van het project binnen het programma Wijkverrijkers?

10. Waarom heeft u de werkzaamheden aan het Wilgenplaspark ingepland in het broedseizoen? Is het niet uw beleidslijn om groenonderhoud buiten het broedseizoen in te plannen? Indien nee, waarom niet?

11. Welke gedragscode voor natuurbescherming hanteert u tijdens de huidige werkzaamheden in het Wilgenplaspark?

Volgens voornoemd informatieblad waren deze werkzaamheden sowieso al ingepland, maar staat de gemeente ook open voor suggesties van bewoners voor andere functies die aan het Wilgenplaspark kunnen worden gekoppeld. Zo werpt de gemeente alvast wat hypothetische vragen op die bewoners zouden kunnen beantwoorden. Op de webpagina[2] van de gemeente over het Wilgenplaspark wordt kort geschetst welke wensen van bewoners bekend zijn gemaakt ten aanzien van de toekomst van het park. Die zijn:

  • meer aandacht voor sporten en bewegen (fitness toestellen);
  • meer water om mee te spelen + aandacht voor waterproblemen;
  • een park met meer natuur; met meer bloemen en meer natuurlijke oevers;
  • meer bankjes of bestaande bankjes op betere plekken;
  • ruimte voor honden en andere parkgebruikers beter scheiden.

12. Wat gaat u doen met de participatieopbrengsten van bewoners ten aanzien van de toekomst van het Wilgenplaspark? En worden wij hier als Raad in meegenomen?

In de serie hypothetische vragen die de gemeente omwonenden van het Wilgenplaspark in voornoemd informatieblad voorlegde, stond ook de vraag of er meer ruimte moet komen voor evenementen. In de opsomming van de opbrengsten uit de participatie ontbreekt deze wens.

13. Honoreert u de wens van omwonenden van het Wilgenplaspark om geen evenementen toe te staan op plekken in of rond het park die daar nu al niet voor gebruikt worden? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkverrijkers/

[2] https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wilgenplaspark/

Indiendatum: 26 apr. 2021
Antwoorddatum: 25 mei 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.