Raads­vragen: Motor­crossbaan op de Oran­je­heuvel


Indiendatum: 10 mei 2021

Geacht college,

De afgelopen twee jaar heeft (een deel van) de Oranjeheuvel – een locatie in de Oranjebuitenpolder – dienst gedaan als tijdelijke parkeerplek voor vrachtwagens in verband met een naderende Brexit. De omgevingsvergunning[1] voor het gebruik van de locatie voor deze functie is op 28 maart 2019 verleend en had een geldigheidsduur van twee jaar, dus tot 28 maart 2021.

1. Welke functies zijn na het verlopen van voornoemde omgevingsvergunning toegestaan op de Oranjeheuvel? Zijn dat de functies die nu in het vigerende bestemmingsplan staan omschreven?

Wij hebben vernomen dat de Oranjeheuvel al sinds eind vorig jaar informeel dienst doet als motorcrossbaan. Als bijlage bij deze schriftelijke vragen hebben we enkele foto’s toegevoegd van de situatie ter plaatse. Op het platform Instagram[2] zijn er ook videobeelden van geplaatst, van zeer recent. De functie van motorcrossbaan is zeer problematisch voor weide- en akkervogels die tijdens het nu lopende broedseizoen afhankelijk zijn van rust in het kunnen voortbrengen van jongen. Daar kan met gierende motoren in de directe nabijheid geen sprake van zijn. Een soortgelijk probleem doet zich nu namelijk ook al voor in de polder Noord-Kethel, blijkt uit een artikel[3] op de website van de WOS. Hier gaat het bijvoorbeeld om grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters die schrikken en hun nest tijdelijk verlaten, waardoor de jongen in het ei sterven. Sowieso mogen inheemse vogelsoorten tijdens het broeden niet ge- of verstoord worden, zoals bepaald door de Wet natuurbescherming.

2. Heeft u geconstateerd dat de Oranjeheuvel momenteel dienst doet als informele motorcrossbaan? Indien nee, bent u bereid een kijkje te nemen? Indien ja, wat vindt u hiervan? Indien ja, hoe vergewist u dat weide- en akkervogels rustig kunnen broeden?

3. Welke instantie houdt toezicht op naleving van de Wet natuurbescherming in het poldergebied van Hoek van Holland? En is met deze instantie over het huidige gebruik van de Oranjeheuvel reeds contact geweest?

4. Welke weide- en akkervogels komen er volgens u hoofdzakelijk voor op de Oranjeheuvel? En hoe staat het met de staat van instandhouding van deze soorten in Rotterdam en de wijdere regio?

5. Is het gebruik van de Oranjeheuvel als motorcrossbaan conform het vigerende bestemmingsplan toegestaan? Indien nee, hoe handhaaft u op gebruik?

6. Waarom wordt de Oranjeheuvel niet gebruikt voor agrarisch gebruik, zoals voorgeschreven in het bestemmingsplan?

Helaas blijken er de laatste tijd ook wat ongelukken te zijn gebeurd met motorcrossrijders op de locatie van de Oranjeheuvel. Mogelijk heeft dit te maken met de informele voorzieningen die zijn aangebracht om het gebruik mogelijk te maken, maar het informele karakter kan ook minder geoefende rijders aantrekken die zonder toezicht van deskundigen aan het crossen zijn. Wij vinden dat we deze personen ook tegen zichzelf moeten beschermen.

7. Heeft u kennis genomen van recente ongelukken die op de informele motorcrossbaan van de Oranjeheuvel hebben plaatsgevonden? Indien ja, ziet u voor zichzelf een rol weggelegd rijders tegen zichzelf in bescherming te nemen?

De Oranjeheuvel is al vaak van gebruik gewisseld. Het heeft dienst gedaan als slibdepot, als locatie voor de teelt van energiemais en dus ook als tijdelijke parkeerplaats. In de tussenliggende fasen is een deel van de Oranjeheuvel uitgegroeid tot prachtige bloemenzee met pioniersvegetatie, waar ook afbeeldingen[4] van te vinden zijn en die de verbeelding doen prikkelen. Uit de beantwoording[5] van eerdere schriftelijke vragen blijkt dat het college een toekomst van de Oranjeheuvel als zonnepark voor zich ziet. Hiervoor is een planologische wijziging noodzakelijk.

8. Hoe staat het met de voorbereidingen voor de komst van een zonnepark op de Oranjeheuvel?

9. Wat vindt u ervan om meer te doen aan biodiversiteit op de Oranjeheuvel, zolang concrete plannen voor de toekomst uitblijven?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-77407.html

[2] https://www.instagram.com/p/CNfO-4Hqg25/

[3] https://wos.nl/nieuws/artikel/groepen-mountainbikers-storen-broedende-weidevogels

[4] https://nl.pinterest.com/pin/711498441124373929/

[5] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8552759/1/s20bb002728_9_48946_tds

Indiendatum: 10 mei 2021
Antwoorddatum: 13 jul. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.