Raads­vragen: Verbod op verspreiden van confetti in de APV – vervolg­vragen op 19bb15471


Indiendatum: jun. 2019

Geacht college,

Wij hebben de beantwoording1 van onze schriftelijke vragen over confettischieten op het Kingsland Festival Rotterdam in goede orde ontvangen. Hieruit blijkt onder andere dat het college de mening is toegedaan dat een verbod op het verspreiden van confetti niet kan worden ingesteld, omdat een verbod op het achterlaten van stoffen met nadelige gevolgen voor het milieu op de bodem – zoals bijvoorbeeld confetti – reeds is geregeld in de Afvalstoffenverordening. Een verbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Rotterdam is volgens het college daarmee overbodig.

De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in Rotterdam hebben evenwel kennis genomen van het voorstel2 van het college het oplaten van ballonnen te verbieden middels een bepaling in de APV. Het college legt het voorstel als volgt uit:

Op grond van de Afvalstoffenverordening is het verboden om een stof of voorwerp op de bodem achter te laten op een wijze die aanleiding kan geven tot nadelige beïnvloeding van het milieu. Omdat ballonnen worden opgelaten en niet direct op de bodem worden achtergelaten, is het oplaten van ballonnen op grond van deze bepaling niet handhaafbaar Om die reden wordt een verbod tot oplaten van ballonnen in de apv opgenomen.“

Naar aanleiding van deze uitleg voor een verbod op het oplaten van ballonnen vragen wij ons af waarom een verbod op het verspreiden van confetti in de APV niet mogelijk zou zijn. Wij zien namelijk grote parallellen met het voorliggende voorstel van het college. Allereerst wordt confetti namelijk ook 'opgelaten', net als ballonnen. Het gaat in eerste instantie de lucht in.

1. Hoe snel moet volgens u confetti neerdalen om de Afvalstoffenverordening van toepassing te kunnen verklaren? En hoe langzaam zou volgens u confetti moeten neerdalen om een verbod in de APV mogelijk te kunnen maken?

2. Hoe categoriseert u stoffen die, in uw eigen woorden, niet direct op de bodem worden achtergelaten?

Confetti kan worden meegevoerd door de wind, waardoor ze voor een flinke tijd in de lucht dwarrelt. Ook kan confetti door een krachtige wind op willekeurig elke plek neerdalen, vaak ver van waar de vervuiling plaatsvond. Confetti kan overal terecht komen.

3. Hoe houdt de Afvalstoffenverordening rekening met de invloed van wind, ook indachtig het aanstaande verbod in de APV met betrekking tot het oplaten van ballonnen?

4. Hoe kunnen handhavers van de gemeente exact weten waar alle confetti door toedoen van wind terecht is gekomen, als vooraf bekend is dat confetti zal worden verspreid?

5. Hoe voorziet de Afvalstoffenverordening voor wat betreft handhaafbaarheid in het verschil in afstand tussen waar confetti de lucht in gaat en waar het neerkomt? Anders gesteld: hoe weten handhavers van de gemeente met de Afvalstoffenverordening in de hand wie vervuiling van de buitenruimte met confetti heeft veroorzaakt?

Een kleine vier tiende van de Rotterdamse bodem is openbare ruimte. Het merendeel van de bodem ('grond') is dus in particulier eigendom. Bovendien zijn verreweg de meeste gebouwen in particulier eigendom. De Afvalstoffenverordening is van toepassing op het op orde houden van de openbare ruimte.

6. Hoe voorziet de Afvalstoffenverordening in handhaving als confetti terecht komt op grond of gebouwen in particulier eigendom?

7. Hoe kunnen eigenaars van grond of gebouwen zich beroepen op de Afvalstoffenverordening als confetti neerdaalt op hun eigendommen?

8. Hoe kunnen eigenaars van grond of gebouwen middels de Afvalstoffenverordening de kosten voor het verwijderen van confetti verhalen op de verspreiders van confetti?

Confetti kan ook terecht komen in bomen. Zoals gesteld gaat de Afvalstoffenverordening over stoffen die op de bodem worden achtergelaten.

9. Hoe voorziet de Afvalstoffenverordening in handhaving als confetti terecht komt in bomen?

Sommige gemeenten hebben een verbod op het verspreiden van confetti in de APV opgenomen. Gelukkig worden dat er steeds meer. Zo heeft de gemeenteraad van Berg en Dal 13 juni jongstleden besloten dat er in die gemeente een verbod komt op het verspreiden van plastic confetti. Overigens heeft deze gemeente ook een Afvalstoffenverordening, net als Rotterdam. De gemeente Altena bereidt momenteel een verbod voor op het verspreiden van confetti.

10. Weet u hoe het verbod op het verspreiden van confetti in andere gemeenten is gerechtvaardigd, in het licht van de reikwijdte van de APV en de eventuele aanwezigheid van afvalstoffenverordeningen aldaar?

11. Waarom zou volgens u een verbod op het verspreiden van confetti wel in andere gemeenten kunnen, maar niet in Rotterdam?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7584918/1/19bb15471

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7668195/2/s19bb016536_2_49232_tds

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 16 jul. 2019

1. Hoe snel moet volgens u confetti neerdalen om de Afvalstoffenverordening van toepassing te kunnen verklaren? En hoe langzaam zou volgens u confetti moeten neerdalen om een verbod in de APV mogelijk te kunnen maken?

Zie antwoord op vraag 3.

2. Hoe categoriseert u stoffen die, in uw eigen woorden, niet direct op de bodem worden achtergelaten?

Zie antwoord op vraag 3.

3. Hoe houdt de Afvalstoffenverordening rekening met de invloed van wind, ook indachtig het aanstaande verbod in de APV met betrekking tot het oplaten van ballonnen?

"De Afvalstoffenverordening houdt geen rekening met de snelheid van het neerdalen van stoffen of voorwerpen, de invloed van de wind hierop en de categorisering van stoffen of voorwerpen.

Het op de bodem achterlaten van stoffen of voorwerpen op een wijze die aanleiding kan geven tot nadelige beïnvloeding van het milieu is verboden op grond van de Afvalstoffenverordening. De Afvalstoffenverordening biedt hiermee reeds afdoende mogelijkheden om op te kunnen treden tegen in de openbare ruimte achtergebleven confetti.

Omdat de Afvalstoffenverordening vereist dat stoffen of voorwerpen daadwerkelijk worden achtergelaten op de bodem, wat niet het geval is bij het oplaten van ballonnen, is voor het oplaten van ballonnen een aanvullend artikel in de APV voorgesteld. Anders dan bij het oplaten van ballonnen is het uitwaaiergebied van confetti beperkt tot de omliggende omgeving van de plaats waar het ontpopt wordt."

4. Hoe kunnen handhavers van de gemeente exact weten waar alle confetti door toedoen van wind terecht is gekomen, als vooraf bekend is dat confetti zal worden verspreid?

Zie antwoord op vraag 5.

5. Hoe voorziet de Afvalstoffenverordening voor wat betreft handhaafbaarheid in het verschil in afstand tussen waar confetti de lucht in gaat en waar het neerkomt? Anders gesteld: hoe weten handhavers van de gemeente met de Afvalstoffenverordening in de hand wie vervuiling van de buitenruimte met confetti heeft veroorzaakt?

"Het wegschieten of ontpoppen van confetti is niet verboden. Het is wel verplicht om de neergestreken confetti op te ruimen en de openbare ruimte schoon achter te laten. Het mogelijke uitwaaiergebied van confetti is de omliggende omgeving van de plaats waar het ontpopt wordt. Aan de hand van de windrichting, kan het uitwaaier- en schoonmaakgebied bepaald worden door de organisatie. Op basis van deze informatie weten ook de handhavers van de gemeente waar de confetti terecht zal komen en van wie de confetti afkomstig is. Voldoet de organisatie niet aan haar verplichting van het schoon achterlaten van het evenemententerrein en de omgeving, dan worden de volledige schoonmaak- en herstelkosten doorberekend aan de organisatie.

Voor alle artikelen uit de Afvalstoffenverordening en de APV geldt dat handhaving slechts kan plaatsvinden indien de dader bekend is. Als confetti op een ander moment dan ten tijde van een evenement ontpopt wordt, dan zal het niet (altijd) duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het wegschieten en opruimen van de confetti. Op het moment dat het geconstateerd wordt kan er worden opgetreden op grond van de afvalstoffenverordening."

6. Hoe voorziet de Afvalstoffenverordening in handhaving als confetti terecht komt op grond of gebouwen in particulier eigendom?

Zie antwoord op vraag 8.

7. Hoe kunnen eigenaars van grond of gebouwen zich beroepen op de Afvalstoffenverordening als confetti neerdaalt op hun eigendommen?

Zie antwoord op vraag 8.

8. Hoe kunnen eigenaars van grond of gebouwen middels de Afvalstoffenverordening de kosten voor het verwijderen van confetti verhalen op de verspreiders van confetti?

"Het is voor een particuliere eigenaar niet mogelijk om op basis van de Afvalstoffenverordening kosten te verhalen voor het verwijderen van confetti op de verspreider hiervan. De Afvalstoffenverordening behartigt het algemeen belang van de bescherming van het milieu en niet het individuele belang van een particuliere eigenaar.

Particuliere eigenaren kunnen zich wenden tot het civiele recht. Op grond van een actie uit onrechtmatige daad kunnen de kosten van verwijdering van confetti worden verhaald op de verspreider."

9. Hoe voorziet de Afvalstoffenverordening in handhaving als confetti terecht komt in bomen?

"Zie antwoord op de vragen 1, 2 en 3."

10. Weet u hoe het verbod op het verspreiden van confetti in andere gemeenten is gerechtvaardigd, in het licht van de reikwijdte van de APV en de eventuele aanwezigheid van afvalstoffenverordeningen aldaar?

Zie antwoord op vraag 11.

11. Waarom zou volgens u een verbod op het verspreiden van confetti wel in andere gemeenten kunnen, maar niet in Rotterdam?

"Zie de beantwoording op de vragen 1, 2 en 3. Het huidige kader van de afvalstoffenverordening in de gemeente Rotterdam is toereikend om te kunnen handelen zander het verbieden van verspreiding van confetti. De specifieke omstandigheden in andere gemeenten kunnen leiden tot andere keuzes."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Geneeskundige verklaring voor aanvragen ontheffing opruimplicht en aanlijnplicht

Lees verder

Raadsvragen: Private gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer