Raads­vragen: Private gebieds­ont­wik­keling Feyenoord City


Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam maakt zich al geruime tijd zorgen over de private gebiedsontwikkeling van Feyenoord City, in de eerste plaats omdat er deels openbare ruimte verdwijnt. Zo heeft de gemeente grond verkocht aan Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas voor de ontwikkeling van Parkstad Zuid, als onderdeel van Fase 1 van de voorgenomen gebiedsontwikkeling1. Private gebiedsontwikkeling betekent dat er openbaar leefgebied wordt onttrokken aan de Rotterdammers.

1. Wat vindt u ervan dat er door private gebiedsontwikkeling in het plangebied van Feyenoord City openbaar leefgebied wordt onttrokken aan de Rotterdammers?

2. Waarom heeft u gekozen voor private gebiedsontwikkeling in het plangebied van Feyenoord City?

Het college heeft onlangs een duidelijke visie over de openbare ruimte opgesteld2. Deze visie spreekt zich evenwel niet uit over vervreemding van openbare ruimte aan privaatrechtelijke partijen, zoals dat voor een deel gebeurt in het plangebied van Feyenoord City. Wij willen graag weten in hoeverre het college instandhouding van de openbare ruimte ziet als een kerntaak van de gemeente.

3. In hoeverre beschouwt u instandhouding van de openbare ruimte tot een kerntaak van de gemeente?

Het is niet ondenkbaar dat de eigenaar van het gebied tijdens exploitatie van een eventueel nieuw stadion en bij oplevering van het maatschappelijk en commercieel programma voorwaarden stelt die bezoekers van het gebied beperken in hun vrijheid. Burgerrechten kunnen onder druk komen te staan. Of je straks in het plangebied nog bij zonsondergang met de hond een ommetje kunt maken of op een bankje een boek kunt lezen, is overgeleverd aan de afspraken die de gemeente met de eigenaar maakt. Het is ons inziens zaak om bestaande vrijheden in het gebruik van en toegang tot de openbare ruimte te borgen in het toekomstige gebruik van en toegang tot het private plangebied van Feyenoord City, mocht deze gebiedsontwikkeling doorgang vinden.

4. Gaat u met privaatrechtelijke partijen afspraken maken over het gebruik van en toegang tot het plangebied van Feyenoord City? Indien nee, waarom niet?

5. Bent u bereid de afspraken over het gebruik van en toegang tot het plangebied van Feyenoord City ter vaststelling aan de Raad voor te leggen? Indien nee, waarom niet?

Voor de private gebiedsontwikkeling van Feyenoord City is een zogenoemde driepartijenovereenkomst ondertekend door de gemeente Rotterdam, Stadion Feijenoord N.V. en de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. Deze stichting bestaat uit een aantal bedrijven die belang hebben bij de gebiedsontwikkeling. Er is tevens een raamovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en de eerder genoemde stichting. De overeenkomsten zijn geheim verklaard. Door geheimhouding kunnen Rotterdammers niet nagaan hoe zij bij eventuele verwezenlijking van de plannen toegang hebben tot het gebied, terwijl zij met de gemeentelijke investering in het plangebied wel meebetalen. Zoals altijd schermt het college met de belangen van de gemeente om zo geheimhouding te kunnen rechtvaardigen.

6. Waarom zou volgens u openbaarmaking van de driepartijenovereenkomst en de raamovereenkomst ten bate van de private gebiedsontwikkeling van Feyenoord City de belangen van de gemeente schaden?

7. Vindt u dat Rotterdammers het recht zouden moeten hebben te weten wat er gebeurt met openbare ruimte als deze wordt verkocht aan een commerciële partij? Indien nee, waarom niet?

Met de gemeentelijke investering in Feyenoord City is ook een fors bedrag gemoeid met de aanleg van infrastructuur en uitvoering van andere publieke werken. Het gaat hier om een bedrag van 35 miljoen euro. Dat bedrag kan nog oplopen.

8. Komt de investering in infrastructuur en andere publieke werken terecht in de openbare ruimte? Indien ja, hoe? Indien ja, welk deel van de investering in infrastructuur en publieke werken staat ten dienste van ontsluiting van het private plangebied van Feyenoord City en van het woonklimaat aldaar?

In de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City staat dat Fase 3 maatschappelijke meerwaarde van het project vertegenwoordigt. Fase 3 van de private gebiedsontwikkeling betreft de realisatie van woningen en commerciële en maatschappelijke voorzieningen op de Sportcampus, te weten 'Kuip Park' en het zuidelijke gedeelte van De Strip. Deze fase volgt op de voorliggende fasen van de private gebiedsontwikkeling, maar verwezenlijking van de woningen en voorzieningen is zeker niet vanzelfsprekend. De bedrijven binnen Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas zullen vooral kijken of het rendeert te investeren in het gebied. De projectorganisatie van Feyenoord City heeft de verwachtingen reeds sinds lange tijd getemperd door te wijzen op marktbehoefte in de toekomst. Maar zonder gebiedsontwikkeling in Fase 3 heeft de gemeentelijke investering in Feyenoord City evenwel veel minder maatschappelijke meerwaarde.

9. Heeft u in de driepartijenovereenkomst geborgd dat Fase 3 hoe dan ook doorgang vindt? Indien nee, verleent u nog altijd uw steun aan de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City als Fase 3 geen doorgang vindt?

Private gebiedsontwikkeling heeft consequenties voor de buitenruimte. Zo wordt in de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City3 gesteld:

Ten aanzien van het beheer heeft de gemeente als uitgangspunt dat de privaat aangelegde buitenruimte ook privaat beheerd wordt, tenzij er duidelijke argumenten zijn waarom dit anders te regelen.“

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het beheer en de kwaliteit van de buitenruimte als dit aan privaatrechtelijke partijen wordt overgelaten. Die privaatrechtelijke partijen zouden een andere visie op beheer en kwaliteit van de buitenruimte kunnen hebben dan de gemeente Rotterdam. Bovendien dienen deze partijen hun eigen belang, niet het algemeen belang.

10. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de buitenruimte in het plangebied van Feyenoord City op orde wordt gehouden?

11. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het beheer en de kwaliteit van de buitenruimte in het plangebied van Feyenoord City overeenkomt met die van de gemeente, bijvoorbeeld waar het inzet van bestrijdingsmiddelen of plaagdierbeheersing betreft?

12. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de buitenruimte in het plangebied van Feyenoord City onderdeel wordt van de vergroeningsopgave van de stad?

13. Welke argumenten kunt u bedenken die nopen tot het anders regelen van het beheer van de buitenruimte in het plangebied van Feyenoord City?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6977296/2/s18bb008785_3_45368_tds

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7704685/1/s19bb012319_1_51913_tds

3 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/feyenoord-city/Gemeentelijk-Position-Paper-FC.pdf