Raads­vragen: Genees­kundige verklaring voor aanvragen ontheffing opruim­plicht en aanlijn­plicht


Indiendatum: jun. 2019

Geacht college,

Ruim twee jaar geleden hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid tot het aanvragen van ontheffing op de opruimplicht van hondenpoep voor minder validen. In de beantwoording1 heeft het college aangegeven dat bij de gebiedscommissie van het gebied waarin Rotterdammers wonen, een ontheffing kan worden aangevraagd. Door toedoen van onze vragen heeft de gemeente de procedure omtrent de aanvraag van een ontheffing op haar website2 uitgelegd.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is recent bekend geworden met moeilijkheden omtrent het kunnen aanvragen van ontheffing op de opruimplicht. Een Rotterdamse hondenbezitter die kampt met diverse aandoeningen en tevens gebruikt maakt van een rollator wil graag een ontheffing aanvragen op de opruimplicht. Daarvoor heeft zij zich gewend tot de gebiedscommissie van haar gebied. Maar de aanvraag lukt vooralsnog niet, omdat haar behandelend arts geen geneeskundige verklaring wenst te overleggen. En een dergelijk bescheid is blijkens voornoemde beantwoording wel degelijk nodig voor ontheffing van de opruimplicht. De behandelend arts handelt volgens de richtlijnen3 van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de beroepsorganisatie van artsen. Die richtlijnen verbieden het afgeven van een geneeskundige verklaring.

De hondenbezitter heeft vervolgens aan de gemeente gevraagd hoe zij op een andere manier een ontheffing op de opruimplicht kan aanvragen, bij het ontbreken van een geneeskundige verklaring. En dan blijft het stil. De gebiedscommissie noch de wijkregisseur van de gemeente kunnen uitkomst bieden. De vraag van de hondenbezitter of zij of haar behandelend arts medische gegevens kunnen verstrekken aan een arts van de gemeente, blijft onbeantwoord en is naar verluidt zelfs doorgeleid naar de juridische afdeling van de gemeente (!). Wij willen deze kafkaëske situatie graag doorbreken.

1. Hoe kunnen Rotterdammers volgens u een ontheffing op de opruimplicht aanvragen als hun behandelend arts geen geneeskundige verklaring wil afgeven?

2. Weet u Rotterdamse hondenbezitters eigenstandig of middels hun behandelend medische gegevens kunnen verstrekken aan artsen in dienst van de gemeente, met als doel het verkrijgen van een ontheffing op de opruimplicht? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe kunnen Rotterdamse hondenbezitters deze alternatieve procedure in gang zetten?

Het verlenen van een ontheffing op de opruimplicht is gedelegeerd naar de gebiedscommissies, blijkt uit de eerder genoemde beantwoording. Maar vorig jaar is het gebiedscommissiebestel op de schop gegaan. Tegenwoordig hebben we in Rotterdam ook wijkraden.

3. Kunnen Rotterdammers volgens u een ontheffing op de opruimplicht aanvragen als zij in gebieden wonen die worden bestuurd door wijkraden? Indien nee, hoe moeten deze Rotterdammers een ontheffing aanvragen?

Er zijn ook hondenbezitters van buiten Rotterdam die in onze stad hun hond uitlaten. Zij kunnen geen ontheffing aanvragen op de manier zoals dat op de website van de gemeente Rotterdam wordt uitgelegd.

4. Hoe kunnen hondenbezitters van buiten Rotterdam die in onze stad hun hond uitlaten, een ontheffing op de opruimplicht aanvragen?

De Rotterdamse hondenbezitter heeft door toedoen van haar aandoening ook moeite met het kunnen voldoen aan de aanlijnplicht. Want daar moeten mensen aan voldoen als zij in Rotterdam hun hond uitlaten. Over een ontheffing op de aanlijnplicht is vooralsnog niets geregeld.

5. Kunnen Rotterdammers een ontheffing aanvragen op de aanlijnplicht als hun medische situatie daartoe noopt? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe kunnen zij dit doen, tevens indachtig de geconstateerde moeilijkheden met betrekking tot het (niet) kunnen overleggen van een geneeskundige verklaring en/of al dan niet wonend in een gebied dat wordt bestuurd door een wijkraad of woonachtig buiten Rotterdam?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5431666/1/17bb4871

2 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/honden/

3 https://www.knmg.nl/pdf/weigeringsbriefje/

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 10 sep. 2019

1. Hoe kunnen Rotterdammers volgens u een ontheffing op de opruimplicht aanvragen als hun behandelend arts geen geneeskundige verklaring wil afgeven?

"Rotterdammers kunnen op dit moment hun aanvraag doen bij de wijkregisseur. Deze zijn bereikbaar via 14010. In de praktijk worden overigens zelden ontheffingen aangevraagd."

2. Weet u Rotterdamse hondenbezitters eigenstandig of middels hun behandelend medische gegevens kunnen verstrekken aan artsen in dienst van de gemeente, met als doel het verkrijgen van een ontheffing op de opruimplicht? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe kunnen Rotterdamse hondenbezitters deze alternatieve procedure in gang zetten?

Zie antwoord op vraag 4.

3. Kunnen Rotterdammers volgens u een ontheffing op de opruimplicht aanvragen als zij in gebieden wonen die worden bestuurd door wijkraden? Indien nee, hoe moeten deze Rotterdammers een ontheffing aanvragen?

Zie antwoord op vraag 4.

4. Hoe kunnen hondenbezitters van buiten Rotterdam die in onze stad hun hond uitlaten, een ontheffing op de opruimplicht aanvragen?

"Er is geen procedure voor het verkrijgen van een ontheffing, omdat we geen procedure opstellen voor situaties die maar enkele malen per jaar voorkomen. Als in de toekomst blijkt dat dit onderwerp veel vaker voorkomt, dan stellen we een procedure vast. Uit uw vragen blijkt hoe lastig het is dit goed in procedures te regelen: het is huisartsen inderdaad niet toegestaan om een medische verklaring voor de eigen patiënt op te stellen. Daarnaast is zoals u in de vragen aangeeft een ontheffing niet aan te vragen voor hondenbezitters van buiten Rotterdam.

Belangrijk is aan te geven dat de handhavers op dit moment, los van het feit of een hondenbezitter een ontheffing heeft of niet, over het algemeen gebruik maken van hun discretionaire bevoegdheid om niet over te gaan tot verbaliseren als zij constateren dat de betreffende hondeneigenaar niet in staat is de hondenpoep op te ruimen. Als de handhaver toch overgaat tot verbalisering staat de eigenaar van de hond de weg van bezwaar open. De eigenaar kan dan aangeven waarom hij niet in staat is om de poep op
te ruimen.

Wij stellen voor dit voortaan als uitgangspunt te nemen. Dat past ook bij het gastheerschap dat de gemeentelijke handhavers uitdragen én de wens tot minder regels.

We zullen de tekst op de website aanpassen en de mogelijkheid van ontheffing weghalen."

5. Kunnen Rotterdammers een ontheffing aanvragen op de aanlijnplicht als hun medische situatie daartoe noopt? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe kunnen zij dit doen, tevens indachtig de geconstateerde moeilijkheden met betrekking tot het (niet) kunnen overleggen van een geneeskundige verklaring en/of al dan niet wonend in een gebied dat wordt bestuurd door een wijkraad of woonachtig buiten Rotterdam?

"In de APV van Rotterdam is niet voorzien in het verlenen van een ontheffing op de aanlijnplicht. Reden daarvoor is dat loslopende honden gevaar kunnen opleveren. Het is daarom niet gewenst om ontheffing op de aanlijnplicht te verlenen."

Interessant voor jou

Raadsvragen: Nog altijd wifitracking

Lees verder

Raadsvragen: Verbod op verspreiden van confetti in de APV – vervolgvragen op 19bb15471

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer