Raads­vragen: Genees­kundige verklaring voor aanvragen ontheffing opruim­plicht en aanlijn­plicht


Geacht college,

Ruim twee jaar geleden hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid tot het aanvragen van ontheffing op de opruimplicht van hondenpoep voor minder validen. In de beantwoording1 heeft het college aangegeven dat bij de gebiedscommissie van het gebied waarin Rotterdammers wonen, een ontheffing kan worden aangevraagd. Door toedoen van onze vragen heeft de gemeente de procedure omtrent de aanvraag van een ontheffing op haar website2 uitgelegd.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is recent bekend geworden met moeilijkheden omtrent het kunnen aanvragen van ontheffing op de opruimplicht. Een Rotterdamse hondenbezitter die kampt met diverse aandoeningen en tevens gebruikt maakt van een rollator wil graag een ontheffing aanvragen op de opruimplicht. Daarvoor heeft zij zich gewend tot de gebiedscommissie van haar gebied. Maar de aanvraag lukt vooralsnog niet, omdat haar behandelend arts geen geneeskundige verklaring wenst te overleggen. En een dergelijk bescheid is blijkens voornoemde beantwoording wel degelijk nodig voor ontheffing van de opruimplicht. De behandelend arts handelt volgens de richtlijnen3 van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de beroepsorganisatie van artsen. Die richtlijnen verbieden het afgeven van een geneeskundige verklaring.

De hondenbezitter heeft vervolgens aan de gemeente gevraagd hoe zij op een andere manier een ontheffing op de opruimplicht kan aanvragen, bij het ontbreken van een geneeskundige verklaring. En dan blijft het stil. De gebiedscommissie noch de wijkregisseur van de gemeente kunnen uitkomst bieden. De vraag van de hondenbezitter of zij of haar behandelend arts medische gegevens kunnen verstrekken aan een arts van de gemeente, blijft onbeantwoord en is naar verluidt zelfs doorgeleid naar de juridische afdeling van de gemeente (!). Wij willen deze kafkaëske situatie graag doorbreken.

1. Hoe kunnen Rotterdammers volgens u een ontheffing op de opruimplicht aanvragen als hun behandelend arts geen geneeskundige verklaring wil afgeven?

2. Weet u Rotterdamse hondenbezitters eigenstandig of middels hun behandelend medische gegevens kunnen verstrekken aan artsen in dienst van de gemeente, met als doel het verkrijgen van een ontheffing op de opruimplicht? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe kunnen Rotterdamse hondenbezitters deze alternatieve procedure in gang zetten?

Het verlenen van een ontheffing op de opruimplicht is gedelegeerd naar de gebiedscommissies, blijkt uit de eerder genoemde beantwoording. Maar vorig jaar is het gebiedscommissiebestel op de schop gegaan. Tegenwoordig hebben we in Rotterdam ook wijkraden.

3. Kunnen Rotterdammers volgens u een ontheffing op de opruimplicht aanvragen als zij in gebieden wonen die worden bestuurd door wijkraden? Indien nee, hoe moeten deze Rotterdammers een ontheffing aanvragen?

Er zijn ook hondenbezitters van buiten Rotterdam die in onze stad hun hond uitlaten. Zij kunnen geen ontheffing aanvragen op de manier zoals dat op de website van de gemeente Rotterdam wordt uitgelegd.

4. Hoe kunnen hondenbezitters van buiten Rotterdam die in onze stad hun hond uitlaten, een ontheffing op de opruimplicht aanvragen?

De Rotterdamse hondenbezitter heeft door toedoen van haar aandoening ook moeite met het kunnen voldoen aan de aanlijnplicht. Want daar moeten mensen aan voldoen als zij in Rotterdam hun hond uitlaten. Over een ontheffing op de aanlijnplicht is vooralsnog niets geregeld.

5. Kunnen Rotterdammers een ontheffing aanvragen op de aanlijnplicht als hun medische situatie daartoe noopt? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe kunnen zij dit doen, tevens indachtig de geconstateerde moeilijkheden met betrekking tot het (niet) kunnen overleggen van een geneeskundige verklaring en/of al dan niet wonend in een gebied dat wordt bestuurd door een wijkraad of woonachtig buiten Rotterdam?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5431666/1/17bb4871

2 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/honden/

3 https://www.knmg.nl/pdf/weigeringsbriefje/