Raads­vragen: Profes­si­onele vuur­werk­shows – vervolg­vragen op 18bb10883


Indiendatum: jan. 2020

Geacht college,

Wij hebben de beantwoording [1] van onze schriftelijke vragen over 'Professionele vuurwerkshow in Het Park' in goede orde ontvangen. Uit de beantwoording blijkt dat initiatiefnemers op basis van het Vuurwerkbesluit [2] een professionele vuurwerkshow kunnen organiseren. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam verwacht dat er in de toekomst mogelijk meer vuurwerkshows worden georganiseerd, omdat het gebruik van bepaalde typen consumentenvuurwerk in de toekomst aan banden worden gelegd. Dat zou dan gaan over een al dan niet gedeeltelijk verbod op het afsteken van vuurwerk uit Categorie F2 van het Vuurwerkbesluit, waarvan onder andere knalvuurwerk en vuurpijlen deel uitmaken.

1. Hoe vaak komt het momenteel voor dat er vuurwerkshows in Rotterdam worden georganiseerd? Kunt u ons een overzicht doen toekomen van het aantal vuurwerkshows in de afgelopen vijf jaar?

2. Anticipeert u een toename in het aantal vuurwerkshows indien er een verbod komt op de verkoop van Categorie F2 uit het Vuurwerkbesluit? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat u om met een toename in het kader van handhaving van de openbare orde, het schoonhouden van de openbare ruimte en het uitvoeren van de Wet natuurbescherming?

In het Vuurwerkbesluit staat in Artikel 1.2.4 onder 3 dat de gedeputeerde staten van de provincies waarin een vuurwerkshow zou kunnen plaatsvinden, de zogenoemde 'ontbrandingstoestemming' moeten verlenen. Uit het Vuurwerkbesluit is niet duidelijk hoe de provincies afwegen of er al dan niet ontbrandingstoestemming wordt verleend, voor wat betreft locatie, seizoen en tijdstip. De website [3] van de provincie Zuid-Holland vermeldt niets over eventuele voorbehouden die kunnen worden gemaakt bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vuurwerkshow. Uit voornoemde beantwoording maken wij op dat de provincie Zuid-Holland zich bij het eventueel verlenen van toestemming laat bijstaan door advies van de regionale omgevingsdienst DCMR, bijvoorbeeld over de geschiktheid van een locatie. De omgevingsdienst is door de provincie gemandateerd vergunningen te verlenen voor vuurwerkshows, indien deze nodig zijn.

3. Weet u of de provincie Zuid-Holland bij het eventueel verlenen van ontbrandingstoestemming niet alleen kijkt naar de geschiktheid van de locatie in Rotterdam, maar ook of het wenselijk is op locatie een vuurwerkshow te organiseren? Indien ja, welke afwegingen maakt de provincie? Indien nee, bent u bereid dit na te gaan?

4. Zijn er volgens u thans bepaalde typen locaties waarvoor de provincie Zuid-Holland per definitie geen ontbrandingstoestemming verleent voor het organiseren van een vuurwerkshow in Rotterdam? Indien ja, welke?

5. Weet u of de provincie Zuid-Holland bij het eventueel verlenen van ontbrandingstoestemming kijkt naar het seizoen waarin een vuurwerkshow plaatsvindt, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen of tijdens de paartijd van vleermuizen? Indien ja, welke afwegingen maakt de provincie? Indien nee, bent u bereid dit na te gaan?

6. Zijn er volgens u thans perioden in het jaar waarvoor de provincie Zuid-Holland per definitie geen ontbrandingstoestemming verleent voor het organiseren van een vuurwerkshow in Rotterdam? Indien ja, welke perioden?

7. Weet u of de provincie Zuid-Holland bij het eventueel verlenen van ontbrandingstoestemming kijkt naar het tijdstip waarop een vuurwerkshow plaatsvindt? Indien ja, welke afwegingen maakt de provincie? Indien nee, bent u bereid dit na te gaan?

8. Zijn er volgens u thans tijdstippen op de dag waarvoor de provincie Zuid-Holland per definitie geen ontbrandingstoestemming verleent voor het organiseren van een vuurwerkshow in Rotterdam? Indien ja, welke tijdstippen?

Wij begrijpen dat de gemeente Rotterdam alsmede de provincie Zuid-Holland het Vuurwerkbesluit moeten uitvoeren. Maar wij vinden het vreemd dat het bevoegd gezag voor het verlenen van toestemming voor het organiseren van een vuurwerkshow (i.e. de provincie) niet het bevoegd gezag is dat gaat over het handhaven van de openbare orde, het schoonhouden van de openbare ruimte en het uitvoeren van de Wet natuurbescherming (i.e. de gemeente). Of de provincie van de situatie ter plaatse bij een eventuele verlening van ontbrandingstoestemming genoeg af weet, is wat ons betreft hoogst relevant. Uit voornoemde beantwoording op onze schriftelijke vragen blijkt evenwel dat de Directie veiligheid van de gemeente slechts een afschrift ontvangt als er een aanvraag voor een vuurwerkshow in behandeling wordt genomen. Wij zijn tevens benieuwd of de gemeente beschikt over publiekrechtelijke instrumenten om te sturen op vuurwerkshows, met inachtneming van de verdeling van bevoegdheden in het Vuurwerkbesluit.

9. Stelt u dat de provincie Zuid-Holland genoeg kennis in huis heeft om te oordelen over de geschiktheid van een locatie in Rotterdam voor het organiseren van vuurwerkshows? Indien ja, waarom?

10. Houdt de provincie weleens ruggespraak met de gemeente over de geschiktheid van een locatie voor een vuurwerkshow, of over het seizoen of het tijdstip van een dergelijke show?

11. Vindt u het wenselijk dat de gemeente Rotterdam – in casu de Directie veiligheid – slechts een afschrift ontvangt van aanvragen voor een vuurwerkshow in Rotterdam? Indien nee, bent u bereid zich te wenden tot het Rijk om de bevoegdheid tot het verlenen van ontbrandingstoestemming te verkrijgen, zeker met het oog op een mogelijke toename van vuurwerkshows in de toekomst?

12. Beschikt de gemeente Rotterdam over publiekrechtelijke instrumenten om te sturen op vuurwerkshows waarvoor de provincie Zuid-Holland ontbrandingstoestemming voor moet verlenen? Indien ja, welke instrumenten?

Artikel 3B.3 onder 1 van het Vuurwerkbesluit luidt als volgt:

“De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.”


De afgelopen jaarwisseling mocht er in ieder geval geen vuurwerk worden afgestoken in parken, rond kinderboerderijen en in gebieden met grote grazers. In deze gebieden is al sinds twee jaarwisselingen een lokaal verbod op het afsteken van vuurwerk van kracht, uit oogpunt van de bescherming van flora en fauna. Het is ons inziens logisch dat er nooit ontbrandingstoestemming wordt verleend voor het organiseren van een vuurwerkshow op die locaties waar een lokaal verbod op het afsteken van vuurwerk van kracht is.

13. Weet u of het weleens voorkomt dat er géén ontbrandingstoestemming wordt verleend door de provincie Zuid-Holland voor het organiseren van een vuurwerkshow in Rotterdam, op basis van Artikel 3B.3 onder 1 van het Vuurwerkbesluit?

14. Vindt u het net als wij onwenselijk dat de provincie Zuid-Holland in principe ontbrandingstoestemming kan verlenen voor vuurwerkshows in Rotterdam die in parken, rond kinderboerderijen en in gebieden met grote grazers worden georganiseerd? Indien ja, kunt u ervoor zorgen dat de provincie Zuid-Holland geen ontbrandingstoestemming meer verleent voor vuurwerkshows op deze plekken?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7184581/1/s18bb010883_4_46856_tds

2 https://wetten.overheid.nl/BWBR0013360/2019-11-29

3 https://www.zuid-holland.nl/@8097/vuurwerk/

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 11 feb. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Korting afgeschaft voor dagkaart 65-plussers

Lees verder

Raadsvragen: Rotterdam Partners haalt foute congressen binnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer