Raads­vragen: Korting afge­schaft voor dagkaart 65-plussers


Indiendatum: jan. 2020

Geachtcollege,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft van 65-plussers in de regio vernomen dat de RET de voor hen bestemde korting op haar product 'RET 1 dag' per begin dit jaar heeft afgeschaft. Met dit product kon gedurende één kalenderdag onbeperkt gereisd worden binnen het netwerk van de RET. Waar tot begin dit jaar door 65-plussers die géén recht hebben op gratis openbaar vervoer een dagkaart kon worden gekocht voor €4,50, moeten zij nu net als anderen €8,50 betalen. Deze doelgroep betaalt dus opeens bijna het dubbele sinds dit jaar!

Wij vinden dit een onverkwikkelijke zaak, te meer wij de afschaffing van de korting niet hebben zien aankomen. Want alhoewel de RET voor de honderd procent in handen is van de gemeente Rotterdam, is deze verbonden partij ons geen enige uitleg schuldig over haar tarieven. Dat is wrang. De RET kondigt de afschaffing vrij summier aan in een brief [1] over een zogenoemde tariefaanvraag aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de vervoersautoriteit waar wij helaas geen invloed op hebben. In de toelichting op de maatregel schrijft de RET dat 'incidentele oudere reizigers' op saldo met korting kunnen reizen of een dagkaart voor het volle tarief kunnen aanschaffen. Dat konden de oudere reizigers ook al vorig jaar, dus het aanbod is simpelweg kariger en bovenal duurder geworden. En dat is een slechte zaak. Wij zien graag dat mensen van buiten Rotterdam die geen recht hebben op gratis openbaar vervoer er makkelijk op uit kunnen, bijvoorbeeld om een museum te bezoeken, een mooie wandeling in een van onze parken te maken of op de kleinkinderen te passen. Geldgebrek mag wat ons betreft nooit een sta-in-de-weg blijken.

Wij willen dat het gebruik van het openbaar vervoer voor alle doelgroepen wordt gestimuleerd en afschaffing van een bestaande korting doet het tegenovergestelde. Bovendien gebruiken oudere reizigers het netwerk van de RET óók om naar een treinstation te kunnen reizen, alwaar het openbaar vervoer wordt opgezocht voor een bestemming elders in het land. Ook deze bewegingsvrijheid wordt nu ingeperkt door het afschaffen van de dagkaart voor een gereduceerd tarief.

1. Wat vindt u ervan dat de korting op de dagkaart voor 65-plussers per begin dit jaar is afgeschaft?

2. Was u bijtijds op de hoogte van het voornemen van de RET om de korting op de dagkaart voor 65-plussers met ingang van dit jaar af te schaffen, dus nog voordat de tariefaanvraag bij de MRDH werd gedaan? Indien ja, wat heeft u gedaan om de RET op andere gedachten te brengen? Indien ja, hoe heeft u uw aandeelhouderschap aangewend om de tariefaanvraag van de RET te wijzigen ten gunste van oudere reizigers die gebruik maken van het gereduceerd tarief?

3. Weet u waarom afschaffing van de korting door de RET nodig is gebleken? Gaat het slecht met de financiën van deze verbonden partij?

4. Denkt u dat de afschaffing van de korting bijdraagt aan participatie door 65-plussers? Indien ja, waarom? Indien nee, beschouwt u dat als problematisch?

5. Denkt u dat de afschaffing van de korting bijdraagt aan een beter gebruik van het openbaar vervoer door 65-plussers? Indien ja, waarom? Indien nee, beschouwt u dat als problematisch?

6. Bent u bereid de RET te verzoeken zo snel mogelijk weer een korting voor de dagkaart voor 65-plussers in het leven te roepen? Indien nee, waarom niet?

7. Bent u tevens bereid regiogemeenten zonder gratis openbaar vervoer voor 65-plussers te verzoeken zo snel mogelijk compensatie voor deze doelgroep in het leven te roepen, met als onderliggende doelstelling het bevorderen van participatie in Rotterdam en regio? Indien nee, waarom niet?

De MRDH is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten, waaronder de gemeente Rotterdam. Het besluit over het honoreren van de tariefaanvraag van de RET is genomen in de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH op 16 oktober 2019 [2]. Het college laat zich vertegenwoordigen door wethouder Bokhove, die binnen de bestuurscommissie verantwoordelijk is voor de integraliteit van beleid.

8. Heeft u voor of tegen de tariefaanvraag gestemd tijdens de vergadering van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH op 16 oktober jongstleden?

9. Op welke wijze verhoudt het afschaffen van de korting van de dagkaart, en daarmee het verminderen van participatie van 65-plussers in de MRDH-gemeenten, zich tot de integraliteit van het beleid ten aanzien van openbaar vervoer?

1 https://mrdh.nl/system/files/vergaderstukken_/05.02%20bijlage%201%20Tarief-%20en%20productvoorstel%202020%20RET.PDF

2 https://mrdh.nl/system/files/besluitenlijsten/Besluitenlijst%20BCVa%2016%20oktober%202019.pdf

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 11 feb. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Pony overleden door vuurwerk buiten de vuurwerkzone

Lees verder

Raadsvragen: Professionele vuurwerkshows – vervolgvragen op 18bb10883

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer