Raads­vragen: Pas op de plaats voor gratis hengel­ver­gunning


Indiendatum: feb. 2019

Geacht college,

De Rotterdampas maakt het mogelijk om voor weinig geld plezier te maken in Rotterdam. Goederen of diensten worden gratis of tegen een geringe vergoeding beschikbaar gesteld aan houders van deze pas. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is om die reden blij met de Rotterdampas.

Waar wij stukken minder blij mee zijn, is de gratis hengelvergunning die de gemeente Rotterdam via haar afdeling Water aanbiedt aan Rotterdampashouders1. Hengelen veroorzaakt namelijk dierenleed. Vissen zijn net als alle andere dieren voelende wezens. Een haak in de bek leidt tot een flinke wond die maar langzaam geneest. De angst en stress bij een aan de haak geslagen vis is permanent. Als stad die stelt dierenwelzijn hoog in het vaandel te hebben, vinden wij het aanbieden van een gratis hengelvergunning door de gemeente een verkeerd signaal. Met de gratis vergunning zet je mensen aan om te gaan hengelen. Daarmee werk je dierenleed in de hand.

1. Waarom biedt u een gratis hengelvergunning aan door gebruikmaking van de Rotterdampas?

2. Wilt u net als wij dat er minder wordt gevist in Rotterdam, uit oogpunt van dierenwelzijn? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe draagt een gratis hengelvergunning daaraan bij?

Door het aanbieden van een gratis hengelvergunning loopt de gemeente leges mis. Deze leges kunnen goed worden gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren, vispaaiplaatsen aan te leggen of natuurvriendelijke oevers te realiseren, om maar wat te noemen. Het is voor ons niet duidelijk hoe de gratis hengelvergunning zich verhoudt tot het onderhouden en verbeteren van Rotterdamse wateren door de gemeente. Ook is voor ons niet duidelijk hoe het profijtbeginsel wordt toegepast.

3. Hoeveel houders hebben tijdens deze jaargang van de Rotterdampas een gratis hengelvergunning bemachtigd?

4. Op welke wijze worden leges voor een hengelvergunning doorgaans begroot? En waar worden deze legesinkomsten doorgaans aan uitgegeven?

5. Hoe wordt in de begroting van de gemeente rekening gehouden met misgelopen legesinkomsten door het aanbieden van een gratis hengelvergunning?

6. Hoe wordt met het aanbieden van een gratis hengelvergunning het profijtbeginsel toegepast?

Veel Rotterdampashouders hebben de afgelopen week akte genomen van de acties en aanbiedingen voor het nieuwe seizoen, dat op 1 maart van ieder jaar aanvangt. Ook in het aankomende jubileumjaar van de Rotterdampas wordt de gratis hengelvergunning aangeboden, en wel met de volgende tekst:

In onze waterrijke regio loont het om je hengel uit te werpen. Sla jij een snoekbaars, roofblei, snoek, meerval, winde, brasem of een bot aan de haak?”

7. Wat vindt u van deze tekst uit het oogpunt van dierenwelzijn?

In artikel 2.1 onder 1 in de Wet dieren2 staat het volgende:

Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.”

8. Hoe rijmt u de wettelijke bepaling in artikel 2.1 onder 1 in de Wet dieren met het toestaan van hengelen voor recreatieve doeleinden in Rotterdamse wateren, gegeven het dierenleed dat eruit voortkomt?

Wij willen dat hengelen wordt verboden. Een eerste stap tot een verbod is het ontmoedigen van hengelen. Om die reden willen wij dat de gemeente stopt met het aanbieden van een gratis hengelvergunning aan houders van de Rotterdampas. Een eerste gelegenheid daartoe dient zich per 1 maart van volgend jaar aan.

9. Bent u bereid met ingang van 1 maart 2020 het aanbod van een gratis hengelvergunning aan houders van de Rotterdampas in te trekken? Indien nee, waarom niet?

1 https://www.rotterdampas.nl/acties/4812-gemeente-rotterdam-afdeling-water-zon-grote

2 https://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2019-01-01#Hoofdstuk2

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 14 mei 2019

1. Waarom biedt u een gratis hengelvergunning aan door gebruikmaking van de Rotterdampas?

"De Rotterdampas biedt kortingen en aanbiedingen op een scala van activiteiten die in Rotterdam kunnen worden ondernomen. In het verleden is de hengelvergunning, die normaliter voor een bedrag van vijf euro per jaar gekocht kan worden bij hengelsportzaken, ook toegevoegd aan de voordelen die het hebben van een Rotterdampas met zich brengt. Er was nooit aanleiding om dit te wijzigen."

2. Wilt u net als wij dat er minder wordt gevist in Rotterdam, uit oogpunt van dierenwelzijn? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe draagt een gratis hengelvergunning daaraan bij?

"Nee, zoals beschreven in de nota dierenwelzijn heeft ons college geen ambitie om minder te laten vissen in de stad. Er mag dus gevist worden in Rotterdam en er zijn geen plannen om dat te wijzigen."

3. Hoeveel houders hebben tijdens deze jaargang van de Rotterdampas een gratis hengelvergunning bemachtigd?

"Deze jaargang hebben 964 houders een gratis hengelvergunning aangeschaft."

4. Op welke wijze worden leges voor een hengelvergunning doorgaans begroot? En waar worden deze legesinkomsten doorgaans aan uitgegeven?

"De leges is een vast bedrag dat al meer dan 10 jaar op hetzelfde niveau van €5 per document wordt aangehouden. Met de inkomsten worden de kosten voor het uitgeven van het document gedekt. Het overige wordt via een verdeelsleutel verdeeld tussen de gemeente en de twee waterschappen op basis van de grootte van ieders wateroppervlak. De baten voor de gemeente bedragen gemiddeld ca. €7.000 per jaar. Dit komt ten goede van de beheervergoeding voor water en groen en is beschikbaar voor visstand gerelateerd onderzoek en dergelijke."

5. Hoe wordt in de begroting van de gemeente rekening gehouden met misgelopen legesinkomsten door het aanbieden van een gratis hengelvergunning?

"Gezien de hoogte van het bedrag wordt daar geen rekening mee gehouden."

6. Hoe wordt met het aanbieden van een gratis hengelvergunning het profijtbeginsel toegepast?

"Het profijtbeginsel wordt door het aanbieden van een gratis hengelvergunning niet toegepast."

7. Wat vindt u van deze tekst uit het oogpunt van dierenwelzijn?

"Deze tekst sluit aan bij de promotie van sport- en recreatievissen. In de nota dierenwelzijn is het sportvissen niet als onwenselijke activiteit benoemd."

8. Hoe rijmt u de wettelijke bepaling in artikel 2.1 onder 1 in de Wet dieren met het toestaan van hengelen voor recreatieve doeleinden in Rotterdamse wateren, gegeven het dierenleed dat eruit voortkomt?

"Vissen is toegestaan in Nederland. Regels met betrekking tot vissen worden gesteld in de Visserijwet en de uitvoeringsregeling visserij. De bescherming van bepaalde vissoorten is geregeld in de Wet natuurbescherming. De activiteit vissen is niet aangemerkt als verboden gedraging, zoals bedoeld in het eerste lid. Wel is het gebruik van levende vissen als aas verboden."

9. Bent u bereid met ingang van 1 maart 2020 het aanbod van een gratis hengelvergunning aan houders van de Rotterdampas in te trekken? Indien nee, waarom niet?

"Wat ons betreft, blijft de hengelvergunning onderdeel van de voordelen die het hebben van een Rotterdampas biedt en kunnen alle Rotterdammers met zo’n pas dus de keuze maken of zij de hengelsport willen beoefenen of niet."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Renovatie Wereldmuseum uit eigen middelen

Lees verder

Raadsvragen: Noodtoestand voor het klimaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer