Raads­vragen: Opvang­centrum voor zwerf­katten luidt de noodklok


Indiendatum: jul. 2018

Geacht college,

Stichting Zwerfkatten Rijnmond luidt de noodklok. Hun opvang in Prins-Alexander zit vol door de explosieve toename van het aantal meldingen van zwerfkatten in Rotterdam en regio. De vele vrijwilligers van de stichting kunnen het aantal meldingen nauwelijks bijbenen. Stichting Zwerfkatten Rijnmond zoekt nog naar verklaringen voor de toename van het aantal meldingen van zwerfkatten dit jaar.

1. Bent u bekend met de huidige problematiek in de opvang van Stichting Zwerfkatten Rijnmond?

2. Kunt u de toename van het aantal meldingen van zwerfkatten dit jaar verklaren? Indien nee, bent u bereid de toename te onderzoeken en vervolgens maatregelen te treffen die de toename kunnen beteugelen?

In kalenderjaar 2017 is er aan Stichting Zwerfkatten Rijnmond voor €8.000 aan subsidie uitgekeerd, blijkt uit de jaarstukken1. Subsidie wordt verleend om bepaalde kosten samenhangend met de bedrijfsvoering in een gemiddeld jaar te dekken.

3. Welk subsidiebedrag heeft u in de Begroting 2018 toegekend aan Stichting Zwerfkatten Rijnmond?

4. Vindt u het toegekende subsidiebedrag voor het lopende kalenderjaar afdoende, gezien de enorme drukte bij de opvang? Indien ja, waarom? Indien nee, bent u bereid het subsidiebedrag aan te passen in de eerstvolgende herijking van de Begroting 2018?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is ontzettend blij dat Stichting Zwerfkatten Rijnmond zich ontfermt over de zwerfkatten in Rotterdam en regio. Want katten horen geen zwervend bestaan te leiden. Ze hebben recht op een liefdevol thuis. Behalve het waarborgen van dierenwelzijn dient de opvang óók het algemeen belang waar het de volksgezondheid betreft. Dit is onder andere in 2016 scherp onder de aandacht gebracht in een advies2 van de Raad van Dieraangelegenheden aan het kabinet om problemen ten aanzien van zwerfkatten en de volksgezondheid te beteugelen.

5. Onderschrijft u het verband tussen zwerfkatten en de volksgezondheid? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe borgt u de rol van Stichting Zwerfkatten Rijnmond in beleid met betrekking tot volksgezondheid?

6. Acht u het opportuun om Stichting Zwerfkatten Rijnmond additioneel te financieren vanuit budgetten bedoeld voor het waarborgen van de volksgezondheid? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid deze financieringskeuze te borgen in de Begroting 2019?

De kat (felis catus) zoals we die in Rotterdam kennen, leeft niet in het wild. Zwerfkatten zijn dieren die in het gezelschap van mensen willen leven. Helaas blijken sommige houders van dieren niet zo goed voor hun kat te zorgen, concluderen wij uit de toename van het aantal zwerfkatten in Rotterdam en regio.

7. Bent u bereid Rotterdammers beter voor te lichten over de zorgplicht die zie hebben ten aanzien van gezelschapsdieren zoals katten? Indien nee, waarom niet?

In Rotterdam belanden elk jaar zo'n 1400 honden en katten in het asiel. Veel mensen onderschatten de zorg die gezelschapsdieren nodig hebben. En daarnaast belanden er dus een fors aantal katten op straat, waar ze een zwervend bestaan leiden. Mensen verkijken zich vaak op de zorg die gezelschapsdieren nodig hebben. De gemeente Den Haag heeft daarom in samenspraak met instellingen in de stad het zogenoemde Huisdier Informatie Punt3 in het leven geroepen. Het Huisdier Informatie Punt is ervoor bedoeld toekomstige houders van gezelschapsdieren voor te lichten over wat er zoal bij komt kijken als je een dier in huis neemt.

8. Bent u bekend met het Huisdier Informatie Punt zoals dat in de gemeente Den Haag bestaat? Indien ja, wat vindt u van een dergelijke informatievoorziening?

9. Bent u bekend met de positieve ervaringen van de gemeente Den Haag en de instellingen met betrekking tot het Huisdier Informatie Punt? Indien ja, bent u bereid een dergelijke informatievoorziening in te stellen in Rotterdam?

1 https://jaarstukken2017.rotterdam.nl/p205067/subsidies

2 http://edepot.wur.nl/386418

3 http://www.huisdierinformatiepunt.nl/

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 28 aug. 2018

1. Bent u bekend met de huidige problematiek in de opvang van Stichting Zwerfkatten Rijnmond?

"Ons college is bekend met de jaarlijkse zomerpiek en de huidige drukte bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond."

2. Kunt u de toename van het aantal meldingen van zwerfkatten dit jaar verklaren? Indien nee, bent u bereid de toename te onderzoeken en vervolgens maatregelen te treffen die de toename kunnen beteugelen?

"De grootte van de zomerpiek fluctueert jaarlijks. Een klein deel van de toename die dit jaar merkbaar is, hangt samen met het sluiten van het dierenasiel in Rotterdam en het ontbreken van voldoende opvangplekken voor tamme huiskatten die op straat worden aangetroffen. De Stichting Zwerfkatten Rijnmond en de Dierenbescherming zijn hierover onderling in gesprek. Ook de gemeente gaat in gesprek met de Dierenbescherming over de ontstane knelpunten als gevolg van de sluiting van het dierenasiel."

3. Welk subsidiebedrag heeft u in de Begroting 2018 toegekend aan Stichting Zwerfkatten Rijnmond?

"Allereerst willen we opmerken dat het bedrag dat in de jaarstukken over 2017 genoemd wordt, het gevolg is van een verrekening met de lager vastgestelde subsidie over 2016 (80.680 euro i.p.v. 102.803). In 2017 heeft de stichting echter een bedrag van 30.000 euro aan subsidie ontvangen. Voor de járen 2018-2020 is eveneens een bedrag van 30.000 euro per jaar toegezegd."

4. Vindt u het toegekende subsidiebedrag voor het lopende kalenderjaar afdoende, gezien de enorme drukte bij de opvang? Indien ja, waarom? Indien nee, bent u bereid het subsidiebedrag aan te passen in de eerstvolgende herijking van de Begroting 2018?

"Ja, een bedrag van 30.000 euro vinden wij een afdoende bijdrage aan het Rotterdamse aandeel van het werk van de stichting. De Dierenbescherming draagt de komende járen ook bij aan de kosten van de Stichting Zwerfkatten Rijnmond."

5. Onderschrijft u het verband tussen zwerfkatten en de volksgezondheid? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe borgt u de rol van Stichting Zwerfkatten Rijnmond in beleid met betrekking tot volksgezondheid?

"Ja, wij onderschrijven het verband. Besmettingen met zoönosen zoals toxoplasmose komen relatief vaker voor bij zwerfkatten. Daarom verlenen we de stichting een bijdrage zodat zij de TNR-methodiek kunnen toepassen in Rotterdam."

6. Acht u het opportuun om Stichting Zwerfkatten Rijnmond additioneel te financieren vanuit budgetten bedoeld voor het waarborgen van de volksgezondheid? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid deze financieringskeuze te borgen in de Begroting 2019?

"Voor de komende drie jaar is de financiering van de subsidie gewaarborgd. Voor de járen daarna zullen er tijdig afspraken met betrokken partners (intern en extern) gemaakt worden."

7. Bent u bereid Rotterdammers beter voor te lichten over de zorgplicht die zie hebben ten aanzien van gezelschapsdieren zoals katten? Indien nee, waarom niet?

"Wij informeren mensen via de gemeentelijke website ((https://www.rotterdam.nl/wonenleven/dieren/) en social media-kanalen over het houden van huisdieren en de rechten en plichten die daarbij horen."

8. Bent u bekend met het Huisdier Informatie Punt zoals dat in de gemeente Den Haag bestaat? Indien ja, wat vindt u van een dergelijke informatievoorziening?

"Het college heeft kennis genomen van het Huisdier Informatie Punt. Het betreft een informatieve website. Het inzetten van kinderboerderijen en dierenasielen bij de voorlichting over huisdieren, zoals het Huisdier Informatie Punt voorstaat, vinden wij een goed idee."

9. Bent u bekend met de positieve ervaringen van de gemeente Den Haag en de instellingen met betrekking tot het Huisdier Informatie Punt? Indien ja, bent u bereid een dergelijke informatievoorziening in te stellen in Rotterdam?

"Wij zijn niet bekend met recente positieve ervaringen van de gemeente Den Haag. In Rotterdam hebben wij feítelijk een vergelijkbare informatievoorziening. Wij hebben een gemeentelijke website ingericht met informatie over dierenwelzijn (https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dieren/). Daarbij verwijzen we voor inhoudelijke informatie over huisdieren door naar het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG), een landelijk expertisecentrum waar het gaat om kennis over aanschaf en verzorging van huisdieren. Ook verwijzen we naar de Dierenbescherming, regio Zuid Holland Zuid en de Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Op deze wijze wordt alle informatie snel toegankelijk. We attenderen mensen regelmatig op deze website, bijvoorbeeld via tweets over diergerelateerde onderwerpen. De website wordt regelmatig geactualiseerd.

Daarnaast draagt de Dierenbescherming, in opdracht van de gemeente, zorg voor Rotterdam-brede voorlichting over het houden van huisdieren, met als doel het verminderen van het aantal op te vangen dieren c.q. dieren die ‘gedumpt’ worden. Daarnaast wordt door de dierenbescherming in algemene zin voorlichting aangeboden over dierenwelzijn. Hierin wordt samengewerkt met de gemeentelijke NME-organisatie; dan wel met een toekomstig vanuit de gemeente verzelfstandigde NME-organisatie.

De Rotterdamse kinderboerderijen vervullen van oudsher al een rol bij het voorlichten over de verzorging van met name konijnen en knaagdieren. Sinds twee jaar communiceert de gemeente in november uitgebreid over het chippen van katten, juist om het aantal zwerfkatten te verminderen. Er is inmiddels twee keer een gratis (succesvolle) chipactie geweest."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Kansen voor transformatie winkels tot woningen

Lees verder

Raadsvragen: Tijd voor een eerlijke bank

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer