Raads­vragen: Ontwik­ke­lingen in Het Park


Indiendatum: dec. 2018

Geacht college,

Zaterdag 8 december jongstleden heeft een bestuurder van een voertuig het juist geacht een stukje af te snijden door Het Park, het park aan de Euromast. Hiermee heeft de bestuurder het gras van een van de gazons kapot gereden. Geheel terecht heeft de bestuurder een boete gekregen, blijkt uit een artikel1 in het AD Rotterdams Dagblad. Uit het artikel hebben wij evenwel niet kunnen destilleren of de bestuurder ook financieel aansprakelijk wordt gehouden voor de herstelschade aan het gazon.

1. Bent u bekend met het hierboven beschreven incident in Het Park?

2. Weet u of de bestuurder ook financieel aansprakelijk wordt gehouden voor de herstelschade aan het gazon in Het Park? Indien nee, waarom niet?

3. Over welk soort delict hebben we het bij het doelbewust aanvaarden van het risico op eventuele schade aan de buitenruimte door toedoen van eigenstandig handelen?

Wat ons betreft hebben auto’s geen plek in Het Park. Voor ons is een park primair bedoeld voor wandelaars en recreanten. Maar de asfaltwegen in Het Park geven wellicht de indruk dat auto’s van harte welkom zijn. Een eenvoudige manier om auto’s te weren uit Het Park - en daarmee dus dergelijke incidenten zoals hierboven beschreven te vermijden - is om de asfaltwegen te verwijderen en te vervangen door wandelpaden met (natuurlijk) strooisel. Houtsnippers of grind zijn hiervoor zeer geschikt en dragen bij aan de romantiek van een van de mooiste parken van Rotterdam. Dit draagt op haar beurt weer bij aan het oorspronkelijke doel van de architect van het Park er een Engels landschap van te maken.

4. Bent u bereid de asfaltwegen in Het Park te verwijderen en te vervangen door wandelpaden met (natuurlijk) strooisel? Indien nee, waarom niet?

Er is mogelijk ook nog een andere ontwikkeling gaande in Het Park. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam zet zich al jaren in voor behoud van dit park. Het park is een rijksmonument en willen we behouden voor toekomstige generaties. Nu hebben wij van bezorgde Rotterdammers vernomen dat op de burelen van de gemeente een nieuw appartementencomplex van maar liefst elf etages is ingetekend ter hoogte van het Heerenhuys, aan of op de Parkhavenstrook. Nieuwbouw in of aan de rand van Het Park geldt voor ons als een waar schrikbeeld. Dit zou ook betekenen dat de belofte van het college niet te bouwen in hoogwaardig groen met voeten wordt getreden. Graag zien we dan ook dat het gerucht over mogelijke nieuwbouw op deze plek slechts berust op een onfortuinlijk misverstand.

5. Klopt het dat er bouwplannen zijn voor een appartementencomplex in of aan de rand van Het Park, ter hoogte van het Heerenhuys? Indien ja, waarom wilt u hier bouwen? Indien ja, hoe verhoudt dit plan zich tot uw belofte niet te bouwen in hoogwaardig groen?

6. Hoe verhouden eventuele bouwplannen zich tot de visie die u heeft over het behoud van de parken?

1 https://www.ad.nl/rotterdam/kortste-weg-niet-de-voordeligste-door-fikse-boete~a4f3b29e/

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 5 mrt. 2019

1. Bent u bekend met het hierboven beschreven incident in Het Park?

"Het incident dat u beschrijft is bij ons bekend alsmede de schade die veroorzaakt is aan het gazon."

2. Weet u of de bestuurder ook financieel aansprakelijk wordt gehouden voor de herstelschade aan het gazon in Het Park? Indien nee, waarom niet?

"De schade is ter plekke opgenomen en de conclusie is dat een herstelingreep niet nodig is. Het gras gaat in het voorjaar groeien en de schade zal daardoor niet meer zichtbaar zijn. Dit is de reden dat er (naast de boete die deze persoon heeft gekregen) geen extra schade wordt verhaald. Als er sprake is van schade in de openbare ruimte en dit moet hersteld worden, dan wordt de veroorzaker hiervoor aansprakelijk gehouden."

3. Over welk soort delict hebben we het bij het doelbewust aanvaarden van het risico op eventuele schade aan de buitenruimte door toedoen van eigenstandig handelen?

"Als het incident een strafrechtelijk vervolg zou krijgen dan zou eventueel sprake kunnen zijn van ‘vernieling’ (artikel 350 Wetboek van Strafrecht). Aangetoond zou dan moeten worden dat bij het aanbrengen van de schade sprake is van opzet. Van opzet is ook sprake wanneer men wellicht niet echt de bedoeling had om de vernieling te plegen, maar dat aangenomen op basis van de vastgestelde omstandigheden aangenomen kan worden dat welbewust de aanmerkelijke kans is aanvaard dat een goed als gevolg van het handelen beschadigd zou kunnen raken. De specifieke omstandigheden spelen daarin een belangrijke rol waarbij het aantonen van het opzettelijk toebrengen van schade zeer moeilijk kan zijn. Nu overigens geen sprake is van schade kan er ook geen sprake zijn van vernieling."

4. Bent u bereid de asfaltwegen in Het Park te verwijderen en te vervangen door wandelpaden met (natuurlijk) strooisel? Indien nee, waarom niet?

"Het Park is primair bedoeld voor wandelaars en fietsers. De hoofdroutes, zowel als de secundaire routes zijn wandelpaden waar de fietser te gast is.

De hoofdroute in Het Park is daarnaast toegankelijk voor hulpdiensten (bij calamiteiten), onderhoudsvoertuigen en evenementenvoertuigen die met een vergunning evenementen mogen opbouwen en afbreken op de twee evenementenvelden: de Kievitsweide en het hoofdveld voor het Koetshuis.

Er zijn twee horecagelegenheden die met de auto toegankelijk zijn: The Harbourclub heeft 9 parkeerplaatsen voor auto’s van klanten. Deze parkeerplaatsen zijn bereikbaar vanaf de Parklaan. Deze auto’s rijden voor en worden vervolgens d.m.v. valetparking elders in de wijk geparkeerd. Restaurant Parkheuvel heeft 21 parkeerplaatsen die worden bereikt door vanaf de Parkkade de Heuvellaan op te rijden tot voor het restaurant. Hiervoor hoeven de auto’s niet door Het Park. De hoofdroute door Het Park is d.m.v. rotsblokken afgezet voor autoverkeer.

Het rijden over de hoofdroute door particulieren - m.u.v. hulpdiensten, onderhoudsvoertuigen of evenemententrucks - is dus illegaal.

In 2012 en 2013 is de hoofdroute gerenoveerd op basis van cultuurhistorisch onderzoek en het masterplan dat in 2011 voor Het Park is opgesteld. Het Park is in 1850 ontworpen als openbaar wandelpark. De hoofdroute was destijds toegankelijk voor rijtuigen. De breedte was vermoedelijk 5 meter breed. Alle paden waren zandkleurig en gemaakt van zanderig materiaal.

Het Park is in 2010 Rijksmonument geworden. Dat was aanleiding om te starten met een renovatie, waarbij ook de hoofdroute is aangepakt en vernieuwd. In 2012 en 2013 is de hoofdroute versmald tot de oorspronkelijke 5 meter breedte en voorzien van een zandkleurige afstrooilaag. Omdat deze afstrooilaag inmiddels is afgesleten en er regelmatig vragen binnenkomen over de breedte van de entrees, wordt gewerkt aan een voorstel om de hoofdroute van een nieuw materiaal te voorzien. Ook wordt opnieuw gekeken naar de huidige breedte: wellicht is het mogelijk entrees te versmallen."

5. Klopt het dat er bouwplannen zijn voor een appartementencomplex in of aan de rand van Het Park, ter hoogte van het Heerenhuys? Indien ja, waarom wilt u hier bouwen? Indien ja, hoe verhoudt dit plan zich tot uw belofte niet te bouwen in hoogwaardig groen?

"Binnen de grenzen van het rijks monumentale Park zijn ons geen bouwplannen bekend. Voor de volledigheid wijzen wij u op de Gebiedsvisie Hoboken 2030, vastgesteld door het college op 27 januari 2009. Daarin is een toekomstperspectief voor de Parkhavenstrook vastgelegd. Nadrukkelijk wordt hierbij gemeld dat deze strook géén onderdeel van Het Park, dus ook niet van het monument. In de Gebiedsvisie is geconstateerd dat de potentie van de locatie niet wordt benut; het wordt gezien als een toplocatie voor wonen, werken en recreatieve functies."

6. Hoe verhouden eventuele bouwplannen zich tot de visie die u heeft over het behoud van de parken?

"Het Park is sinds 2010 een rijksmonument, waarbinnen geen bouwontwikkelingen zijn toegestaan. En zoals gemeld onder vraag 5 zijn er geen bouwplannen voor het Park. In 2011 is het masterplan opgesteld en zijn er inrichtingsplannen gemaakt om het groen en de paden binnen Het park te renoveren over een periode van ongeveer 10 jaar. Samen met Droom en Daad wordt nu gewerkt aan het afmaken van de renovatie en rehabilitatie van Het Park."

Interessant voor jou

Raadsvragen: Beschuldiging diefstal en plagiaat plannen Feyenoord City

Lees verder

Raadsvragen: Onderwijs voor leerlingen met autisme spectrumstoornis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer