Raads­vragen: Beschul­diging diefstal en plagiaat plannen Feyenoord City


Indiendatum: nov. 2018

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is geschrokken van een publicatie in het tijdschrift Nieuwe Revu1 waarin de projectontwikkelaar Joop Mommers de planmakers van Feyenoord City beschuldigt van diefstal en plagiaat. Al in 2005 heeft voornoemd projectontwikkelaar naar eigen zeggen plannen gesmeed voor een nieuw stadion aan de Maas inclusief gebiedsontwikkeling die sterke gelijkenis vertoont met de huidige plannen. De publicatie is opgepikt door diverse lokale, regionale en landelijke media, evenals fansites van supporters. Inmiddels is er ook een lang interview op de website van RTV Rijnmond2 met voornoemd projectontwikkelaar verschenen.

1. Kent u de publicatie waarnaar wij verwijzen? Indien ja, wat vindt u van de beschuldiging?

2. Klopt het dat voornoemde projectontwikkelaar in 2005 correspondentie heeft onderhouden met de gemeente over plannen voor een nieuw stadion aan de Maas inclusief gebiedsontwikkeling? Indien ja, wie heeft inzage gekregen in deze correspondentie? Indien ja, heeft u de correspondentie gedeeld met derden? Indien ja, bent u bereid deze correspondentie per onmiddellijk openbaar te maken?

3. Weet u of ambtenaren die de plannen uit 2005 ooit hebben ingezien, een geheimhoudingsplicht hebben ondertekend deze plannen na hun dienstverband bij de gemeente niet te delen met derden?

In de publicatie staat dat voornoemd projectontwikkelaar in ofwel het afgelopen jaar ofwel in de huidige jaargang een brief heeft gestuurd aan de gemeente Rotterdam met daarin beschuldigingen van diefstal en plagiaat van de plannen uit 2005, bij monde van een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in het auteursrecht. Vervolgens staat er in de publicatie dat op dit schrijven geen reactie is ontvangen.

4. Klopt het dat u een brief heeft ontvangen van een in auteursrecht gespecialiseerde advocaat namens voornoemd projectontwikkelaar? Indien ja, waarom heeft u ervoor gekozen deze brief niet te delen met de Raad in het kader van de actieve informatieplicht?

5. Klopt het dat u nooit heeft gereageerd op de brief, indien ontvangen? Indien ja, waarom?

In het interview op RTV Rijnmond kondigt voornoemd projectontwikkelaar juridische stappen aan. Er wordt naar eigen zeggen een zaak van gemaakt; er wordt aangifte gedaan.

6. Weet u of er ook tegen de gemeente Rotterdam aangifte wordt gedaan?

In de publicatie stelt voornoemde projectontwikkelaar over de gemeente Rotterdam dat zij medeplichtig is aan diefstal en plagiaat, omdat deze weet heeft van zijn plan uit 2005. Beschuldigingen van diefstal en plagiaat zouden voor de gemeente zeer zorgwekkend moeten zijn. De gemeente Rotterdam wil namelijk graag overkomen als het toonbeeld van een betrouwbare overheid.

7. Heeft u ruggespraak gehad met uw eigen juridische afdeling of juridisch advies ingekocht over hoe om te gaan met de beschuldigingen van diefstal en plagiaat? Indien ja, waar heeft dit toe geleid? Indien nee, waarom niet?

Inmiddels is voornoemde projectontwikkelaar met zijn beschuldigingen van diefstal en plagiaat in de openbaarheid getreden. In de publicatie wordt een gemeenteambtenaar opgevoerd die vooral de verschillen benadrukt tussen de plannen van de projectontwikkelaar uit 2005 en de huidige plannen voor een nieuw stadion aan de Maas inclusief gebiedsontwikkeling. Uit deze reactie vanuit de gemeente blijkt dat de beschuldigingen worden weerlegd. Hiermee wordt impliciet aangegeven dat er sprake is van laster.

8. Gaat u juridische vervolgstappen nemen met als aanklacht laster? Indien nee, waarom niet?

In de publicatie wordt ook hoogleraar auteursrecht Jan Kabel opgevoerd. De hoogleraar noemt het onrechtmatig dat de naam van voornoemd projectontwikkelaar niet wordt genoemd bij de huidige plannen voor een nieuw stadion aan de Maas inclusief gebiedsontwikkeling. Hij stelt in de publicatie het volgende:

De plek voor het stadion is hetzelfde, de verbindingsroute naar de oude Kuip ook. Het is ondenkbaar dat [NAAM] toevallig op precies hetzelfde idee komt.”

9. Wat is uw juridische reactie op de stelling van deze hoogleraar auteursrecht?

Architecten hebben de verplichting na te gaan of zij zich met hun ontwerpen niet schuldig maken aan plagiaat. Dit doen zij door grondig onderzoek te verrichten naar ontwerpen over hun ontwikkeling die in eerder stadium zijn gemaakt. Als investeerder in een ontwikkeling heeft de gemeente Rotterdam er belang bij dat een dergelijk onderzoek wordt verricht. Wij vinden dan ook dat de gemeente Rotterdam zich van een dergelijk onderzoek rekenschap moet geven.

10. Vindt u dat er voor de gemeente Rotterdam in haar hoedanigheid als investeerder in de voorgenomen ontwikkeling van een nieuw stadion aan de Maas inclusief gebiedsontwikkeling een rol is weggelegd in het verrichten van onderzoek naar eerdere ontwerpen, teneinde mogelijk plagiaat tegen te gaan? Indien nee, waarom niet?

De architect die het nieuwe stadion aan de Maas ontwerpt, doet de beschuldigingen van voornoemd projectontwikkelaar af als insinuaties en stelt dat er sprake is van een verkeerde interpretatie van het plan van Feyenoord City. Wij begrijpen niet helemaal wat de architect hiermee bedoelt.

11. Weet u welke verkeerde interpretatie voornoemd projectontwikkelaar geeft aan het huidige plan voor een nieuw stadion aan de Maas?

Het is wellicht moeilijk te bevatten, maar voornoemde projectontwikkelaar heeft nog altijd het beste voor met zijn creatie voor een nieuw stadion aan de Maas inclusief gebiedsontwikkeling. In het interview met RTV Rijnmond stelt hij dan ook dat zijn grootste zorg de huidige planologische invulling van het plangebied betreft. Hij stelt het volgende:

Ik wil mij richten op de Nieuwe Kuip. Ik heb een paar weken geleden plan B geïntroduceerd: een volledige gebiedsontwikkeling wat goed is voor de bewoners en voor de supporters. En dat zou ik heel graag met de werkelijk betrokken mensen willen uitvoeren en niet met een [NAAM] en een [NAAM] en een [NAAM]. Nee, gewoon de mensen die hard voor de zaak hebben. Want daar gaat het over.”

De plannen voor een nieuw stadion aan de Maas inclusief gebiedsontwikkeling die stammen uit 2005, zijn reden genoeg om de projectontwikkelaar serieus te nemen. Je kunt dit aflezen aan de zeer gedetailleerde kennis van zaken die ook in de publicatie van de Nieuwe Revu aan de orde komt. Zo wist de projectontwikkelaar af van de moeilijkheid op de hoofdwaterleiding van Evides te bouwen of te boren in de betonnen constructies aan de Piet Smitkade. De projectontwikkelaar weet haarfijn uit te leggen dat zowel de goede als de slechte elementen van zijn plannen uit 2005 zijn overgenomen.

12. Bent u bereid de uitgestoken hand van voornoemde projectontwikkelaar aan te nemen en hem te betrekken bij de verdere planvorming van Feyenoord City? Indien nee, waarom niet?

1 https://revu.nl/magazine/48-2018

2 https://www.rijnmond.nl/nieuws/175629/Projectontwikkelaar-uit-Barendrecht-Ga-aangifte-doen-tegen-architectenbureau-OMA

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 18 dec. 2018

1. Kent u de publicatie waarnaar wij verwijzen? Indien ja, wat vindt u van de beschuldiging?

"Wij kennen de bedoelde publicatie in de Nieuwe Revu. De daarin aangehaalde uitspraak van de woordvoerder van de gemeente Rotterdam onderstrepen wij. De overeenkomst tussen beide plannen is algemeen en zeker niet als uniek of specifiek te bestempelen. Sterker nog, wij zien vooral grote verschillen tussen beide plannen."

2. Klopt het dat voornoemde projectontwikkelaar in 2005 correspondentie heeft onderhouden met de gemeente over plannen voor een nieuw stadion aan de Maas inclusief gebiedsontwikkeling? Indien ja, wie heeft inzage gekregen in deze correspondentie? Indien ja, heeft u de correspondentie gedeeld met derden? Indien ja, bent u bereid deze correspondentie per onmiddellijk openbaar te maken?

"De heer Mommers heeft in 2005 contact gezocht met de toenmalige wethouder Pastors en in 2008 met burgemeester Opstelten. Naar aanleiding daarvan hebben enige ambtenaren zich met de zaak beziggehouden en zijn antwoordbrieven van respectievelijk wethouder Pastors en wethouder Bolsius verstuurd. Zolang de gemeente geen partij is in de beschuldigingen van de heer Mommers achten wij het niet zinvol om dit nader uit te zoeken."

3. Weet u of ambtenaren die de plannen uit 2005 ooit hebben ingezien, een geheimhoudingsplicht hebben ondertekend deze plannen na hun dienstverband bij de gemeente niet te delen met derden?

"Er is ons niet bekend dat een dergelijke verklaring ter ondertekening is voorgelegd. Dat lijkt ons ook een nogal overtrokken en niet bij de situatie van destijds passende handeling. De ambtenarenwet en het daaruit voortvloeiende ambtenarenreglement borgen dat ambtenaren prudent met informatie omgaan."

4. Klopt het dat u een brief heeft ontvangen van een in auteursrecht gespecialiseerde advocaat namens voornoemd projectontwikkelaar? Indien ja, waarom heeft u ervoor gekozen deze brief niet te delen met de Raad in het kader van de actieve informatieplicht?

"De gemeente heeft via bij Feyenoord City betrokken partijen een brief van Hofhuis Alkema Groen Advocaten ontvangen, verzonden namens dhr. Mommers op 15 november 2017. Eerder had de gemeente op 9 juni 2017 al een rechtstreeks aan haar gerichte brief namens dhr. Mommers van Tribecca Advocaten ontvangen. Aangezien ons inziens geen sprake is van een goed onderbouwde beschuldiging, hebben wij het niet noodzakelijk geacht uw raad hierover te informeren."

5. Klopt het dat u nooit heeft gereageerd op de brief, indien ontvangen? Indien ja, waarom?

"Op de brief van 9 juni 2017 is per email gereageerd dat deze in behandeling is genomen. Op de brief van 15 november is uitgebreid inhoudelijk gereageerd met een brief van de gemeentelijke projectleider gedateerd 29 november 2017."

6. Weet u of er ook tegen de gemeente Rotterdam aangifte wordt gedaan?

"De heer Mommers heeft ons bij brief van 17 december jl. geïnformeerd dat er aangifte is gedaan. Van een aangifte tegen de gemeente is ons niets bekend. Overigens is het niet gebruikelijk dat een betrokkene tegen wie aangifte is gedaan wordt geïnformeerd."

7. Heeft u ruggespraak gehad met uw eigen juridische afdeling of juridisch advies ingekocht over hoe om te gaan met de beschuldigingen van diefstal en plagiaat? Indien ja, waar heeft dit toe geleid? Indien nee, waarom niet?

"Bij het beoordelen van de brieven van advocaten namens dhr. Mommers uit 2017 is de juridische afdeling van de gemeente betrokken geweest. Dit heeft geleid tot de brief aan dhr Mommers van november 2017. Daarna heeft dhr. Mommers tot aan de brief van 17 december jl. geen contact meer met de gemeente gezocht over dit onderwerp."

8. Gaat u juridische vervolgstappen nemen met als aanklacht laster? Indien nee, waarom niet?

"Wij gaan geen verdere juridische stappen ondernemen. Daarbij willen we benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het plan voor Feyenoord City ook niet bij de gemeente ligt."

9. Wat is uw juridische reactie op de stelling van deze hoogleraar auteursrecht?

"Zie vraag 1. Daaraan willen we in het bijzonder toevoegen dat de locatie van het stadion niet geheel overeenkomt en de verbindingsroute tussen het nieuwe stadion en de Kuip op een andere locatie ligt dan in de huidige plannen van OMA."

10. Vindt u dat er voor de gemeente Rotterdam in haar hoedanigheid als investeerder in de voorgenomen ontwikkeling van een nieuw stadion aan de Maas inclusief gebiedsontwikkeling een rol is weggelegd in het verrichten van onderzoek naar eerdere ontwerpen, teneinde mogelijk plagiaat tegen te gaan? Indien nee, waarom niet?

"Het is niet aan de gemeente om dit nader te onderzoeken. Mocht er sprake zijn van plagiaat zal dit tussen de betreffende partijen (ic Mommers en OMA) geregeld dienen te worden. Wij vinden bovendien zoals gezegd de aanwijzingen dat er sprake is van plagiaat in deze zaak weinig overtuigend. Zie verder vraag 1."

11. Weet u welke verkeerde interpretatie voornoemd projectontwikkelaar geeft aan het huidige plan voor een nieuw stadion aan de Maas?

"Voor antwoorden op deze vraag kunt u zich beter tot de betreffende architect wenden."

12. Bent u bereid de uitgestoken hand van voornoemde projectontwikkelaar aan te nemen en hem te betrekken bij de verdere planvorming van Feyenoord City? Indien nee, waarom niet?

"Het 'Plan B’ van deze projectontwikkelaar past niet bij de gemeentelijke insteek om een nieuw stadion te realiseren zoals vastgelegd in het raadsbesluit van 17 mei 2017 over de Position Paper Feyenoord City. Wij achten het daarom niet opportuun deze projectontwikkelaar te betrekken bij de verdere planvorming."

Interessant voor jou

Raadsvragen: Gecoupeerde oren en staart bij honden

Lees verder

Raadsvragen: Ontwikkelingen in Het Park

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer