Raads­vragen: Nach­te­lijke hand­having in de Rotte­meren


Indiendatum: 8 sep. 2021

Geacht college,

De Rottemeren is een belangrijk groengebied voor de Rotterdammers en daarnaast een habitat voor diverse diersoorten. De gemeente Rotterdam maakt onderdeel uit van Recreatieschap Rottemeren, dat het gebied bestuurt. Zo’n negentig procent van de kosten voor het besturen van de Rottemeren komt voor rekening van onze gemeente.

Afgelopen weekeinde is er ’s nachts een groot illegaal feest gehouden in het Hoge Bergse Bos, onderdeel van de Rottemeren en vallend binnen het grondgebied van de gemeente Lansingerland. Hier zijn wij uiteraard niet over te spreken. De rust en stilte die normaliter in het gebied heerst, en waar (nacht)dieren belang aan hechten, zijn ruw verstoord. Sowieso zijn illegale handelingen, ipso facto, niet toegestaan en moet daar op worden gehandhaafd. Wat ons zorgen baart, is dat handhaving in de Rottemeren in de nachtelijke uren niet geregeld is in de overeenkomst die het recreatieschap heeft gesloten met Staatsbosbeheer, de terreinbeheerder. Althans, dat vermoeden wij op basis van een citaat van een boswachter van deze organisatie in een artikel[1] van het AD Rotterdams Dagblad, naar aanleiding van het illegale feest. Over handhavingscapaciteit van Staatsbosbeheer in de Rottemeren stelt de woordvoerder het volgende:

“De vier beschikbare handhavers zijn 's nachts niet actief. Daar hebben ze de uitrusting niet voor’’ (…). ‘s Nachts zijn we dus afhankelijk van de politie.’’

1. Wat is er afgesproken met terreinbeheerder Staatsbosbeheer over handhaving in de nachtelijke uren? En hoe is dit geborgd in de beheersovereenkomst van Recreatieschap Rottemeren met deze organisatie?

2. Klopt het dat Staatsbosbeheer niet is toegerust op handhaving in de nachtelijke uren? Is dat een kwestie van niet-toereikende budgetten, van niet-toereikende geweldsmiddelen of van een gebrek aan mandaat aangezien het bewaren van de openbare orde een bevoegdheid is van de burgemeester van Lansingerland?

3. Welke prioriteit heeft het gebied bij de politie? En valt de Rottemeren binnen het verzorgingsgebied van de Rotterdamse politie-eenheid?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over nachtelijke handhaving in de Rottemeren, zoals gesteld voor negentig procent bekostigd vanuit de gemeentelijke begroting maar voor wat betreft naleving van de regels afhankelijk van de welwillendheid van derden. Behalve de politie zijn het namelijk ook handhavers van de gemeente Lansingerland die op last van de burgemeester kunnen ingrijpen. Voor handhaving – waaronder natuurbescherming – moeten we dus hopen dat er kordaat wordt opgetreden.

4. Stelt u dat handhaving in de nachtelijke uren in de Rottemeren in goede handen is? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waarom? En hoe vergewist u dat andere overheden het belang van de gemeente Rotterdam goed weten te verdedigen?

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van Staatsbosbeheer laat in een halfjaarlijkse nieuwsbrief[2] van het recreatieschap uit 2019 het volgende optekenen:

“Veel mensen weten me te vinden als er iets is. Dat werkt geweldig. Met het interregionale milieuteam Rotterdam hebben we een paar keer per week contact. We werken veel samen met de politie en boa’s uit omliggende gemeenten. We horen van ze wat er speelt in de wijken en de politie kan ons via hun C2000 alarmsysteem bereiken als er een calamiteit is. We zijn vaak snel ter plaatse als er in het recreatiegebied iets gebeurt. We plannen samen nachtelijke visserijcontroles en gaan langs bij hangplekken.”

5. Wat is het ‘interregionale milieuteam Rotterdam’? Is dat onderdeel van de Rotterdamse politie-eenheid, eventueel aangevuld met leden van andere organisaties?

6. Met welke zaken houdt dit interregionale milieuteam zich bezig? Valt stroperij bijvoorbeeld binnen haar bevoegdheden?

7. Staan boa’s van de gemeente Rotterdam in contact met de boa’s van Staatsbosbeheer? En hebben Rotterdamse boa’s het mandaat om handhavend op te treden in delen van de Rottemeren die niet binnen het grondgebied van Rotterdam vallen?

‘s Nachts worden er in de Rottemeren mogelijk niet alleen illegale feesten georganiseerd, maar vindt er óók stroperij plaats. In een eerdere brief[3] van de wethouder verantwoordelijk voor de Rottemeren aan de Raad uit 2020 werd gesteld dat stroperij geen urgent probleem is. Maar stroperij komt pas in het vizier nadat er melding van wordt gedaan. Naar nu blijkt, is er in de nachtelijke uren niemand in het gebied die stroperij actief opspoort. In een latere brief[4] dat jaar schrijft dezelfde wethouder evenwel dat stroperij van vissen in het algemeen een ‘hardnekkig probleem’ is. Wij zouden het daarom erg vreemd vinden als het ‘hardnekkige probleem’ van stroperij niet van toepassing is op de Rottemeren.

8. Maakt u zich net als wij zorgen dat stroperij tijdens de nacht in de Rottemeren niet wordt opgespoord, door een gebrek aan handhavingscapaciteit in deze uren? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gaat u doen om stroperij in de Rottemeren in de nachtelijke uren actief op te sporen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.ad.nl/rotterdam/boswachter-woedend-om-ravage-na-illegaal-feest-in-bos-ze-zijn-helemaal-losgegaan~a5789600/

[2] https://www.recreatieschaprottemeren.nl/documentenbibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1512618

[3] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9273293/1/s20bb015308_3_31409_tds

[4] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9416916/1

Indiendatum: 8 sep. 2021
Antwoorddatum: 14 dec. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.