Raads­vragen: Mest­over­schot op de drijvende boerderij in de Merwe­haven


Indiendatum: 26 aug. 2020

Geacht college,

Op 14 augustus jongstleden verscheen er op het Twitteraccount van het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam (@Stadsbeheer010) het volgende bericht1:

Zat. #15augustus kunnen bezoekers van het #Melksnor Festival bij de #Floating Farm (Gustoweg 10) koeienmest kopen. Een deel van de mest gebruikt Stadsbeheer als #meststof en #bodemverbeteraar bij oa de boomkwekerij.”

Het bericht maakt reclame voor de koeienmest van Floating Farm, een drijvende boerderij in de Merwehaven in Delfshaven. De Floating Farm is een bedrijf, zoals blijkt uit de inschrijving in het register2 van de Kamer van Koophandel waarin zij aangeeft melkvee te houden en voedingsmiddelen te vervaardigen. Voornoemd bericht geeft tevens te kennen dat Stadsbeheer mest heeft ingekocht bij dit bedrijf.

1. Is het volgens u gebruikelijk dat onderdelen van de gemeentelijke organisatie reclame maken voor producten die te koop zijn in de stad? Indien ja, waarom? Indien ja, mag een overheid dit doen? Indien nee, wat is hier fout gegaan?

2. Is het volgens u gebruikelijk dat onderdelen van de gemeentelijke organisatie het publiek informeren over de bedrijven bij wie ze producten inkopen? Indien ja, waarom? Indien nee, wat is hier fout gegaan?

Op 21 november 2016 ontving de Raad een schrijven3 van de (toenmalige) initiatiefnemers van de Floating Farm. Zij reageerden op onze bijdrage tijdens de behandeling in commissieverband van de geurverordening die destijds als raadsvoorstel vastgesteld moest worden om de komst van de drijvende boerderij mogelijk te maken. Op onze opmerkingen over een mestoverschot als gevolg van de Floating Farm lieten de initiatiefnemers het volgende weten:

Floating Farm verwerkt al haar mest en urine op de Floating Farm zelf. Er wordt helemaal geen mest en urine over het land uitgereden. Wij zijn precies het innovatieve alternatief waar we in Nederland, Europa en de rest van de wereld een doorbraak kunnen bieden voor de agrarische sector. Het aantal koeien is op zich niet het probleem maar het overschot aan mest en de uitstoot van broeikasgassen. En dat lossen wij met technologie (innovatie) op!”

Destijds was het vermeende circulaire karakter van de Floating Farm voor het college de voornaamste reden om de komst van deze drijvende boerderij mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel van dat circulaire karakter betrof verwerking van het mest. Maar de karakterschets van de Floating Farm uit 2016 door de initiatiefnemers staat in schril contrast met de huidige situatie, als we thans moeten constateren dat de mest wordt verkocht aan derden.

3. Vindt u nog altijd dat de Floating Farm circulair is? Indien ja, waarom? Indien ja, hoe verhoudt de verkoop van mest aan derden zich tot de opmerking van de initiatiefnemers dat de Floating Farm al haar mest en urine zelf verwerkt op deze drijvende boerderij?

4. Weet u wat er gebeurt met onverkochte mest? Wordt deze bijvoorbeeld ergens uitgereden of vergist? Indien uitgereden, waar? En indien vergist, wat gebeurt er met het digestaat?

1 https://twitter.com/Stadsbeheer010/status/1294173681988644866

2 https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=637168280000

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4603616/1

Indiendatum: 26 aug. 2020
Antwoorddatum: 29 sep. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Reclamedrukwerk ‘aan de bewoners van’

Lees verder

Raadsvragen: Tegel eruit, groen erin door woningcorporaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer