Raads­vragen: Lopend onderzoek fraude en corruptie


Indiendatum: 7 feb. 2024

Geacht college,

We hebben enkele vragen over het lopende onderzoek naar fraude en corruptie bij Afdeling Vastgoed, waarover reeds enkele artikelen[1] in de media zijn verschenen.

--

Afdeling Vastgoed / Stadsontwikkeling (SO)

1. Waarom is de voormalig Teamleider Bedrijfsvoering bij Afdeling Vastgoed vertrokken? Heeft u een exitgesprek gehad of bent u voornemens met deze persoon alsnog in gesprek te gaan om te achterhalen of er iets heeft gespeeld ten tijde van het vertrek? Kent u de redenen van vertrek?

2. Gaat u nog oud-medewerkers interviewen of raadplegen, los van het forensisch onderzoek dat u heeft gegund aan Ebben Partners?

Er zijn nog meer medewerkers van Afdeling Vastgoed / SO Bestaande Stad op cruciale posities vertrokken de afgelopen jaren, zoals bouwinspecteurs.

3. Heeft u een goed beeld van de redenen hiervan?

4. Weet u waarom de thans oud-directeur SO Bestaande Stad in februari 2023 is vertrokken bij de gemeente, naar aanleiding van vragen van NRC?

5. Hoe voorkomt u dubbele rollen binnen Stadsontwikkeling? Of belangenverstrengeling? Kunnen de directeur van SO Bestaande Stad en het hoofd van Afdeling Vastgoed bijvoorbeeld in een en hetzelfde projectteam zitten, voor een klus à la de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen?

6. Op dit moment is grensoverschrijdend gedrag actueel. Wat verstaat u (óók) onder grensoverschrijdend gedrag? Oneigenlijke druk? Intimidatie? Overrulen? Dreigen? Privacyschending?

7. Wat doet u om de twee gewezen medewerkers van Afdeling Vastgoed alsnog te beschermen of onder de klokkenluidersregeling te laten vallen, zodat zij vrij kunnen praten? Bent u voornemens hen (onafhankelijk) aan te horen dan wel u hun zienswijze te laten geven?

8. In hoeverre was Afdeling Veilig bekend met de problemen binnen SO en Afdeling Vastgoed vanaf 2020?

9. Wie gelast een Bibob-onderzoek: Afdeling Veilig, Afdeling Vastgoed, Projectmanagementbureau (PMB), ander? Wat is het mandaat van de afdeling die erover gaat?

10. Is de ‘Bibobmedewerker’ van Afdeling Vastgoed onder druk gezet? En hoe heeft deze persoon dit ondervonden?

11. Welke signalen waren bekend bij de Clustercoördinator integriteit van SO en wat heeft de Centrale Onderzoekseenheid (CEO) daarmee gedaan?

12. Hoe onafhankelijk is de Clustercoördinator integriteit van SO? Ook indien het een melding is over de directie zoals dit nu zou kunnen zijn geweest?

--

Due Diligence

13. Onder wie valt ‘Due Diligence’? Waar in de gemeentelijke organisatie is Due Diligence zoal belegd?

14. Welke rol dicht u Due Diligence toe? Als luis in de pels of ‘bestuurlijk sensitief’ c.q. ‘politiek lenig’?

15. Hoe wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd van Due Diligencemedewerkers?

16. Weet u waarom de twee in de media opgevoerde Due Diligencemedewerkers weg moesten?

17. Wordt Due Diligence van Afdeling Vastgoed door de directie SO (Bestaande Stad) geraadpleegd bij het al dan niet gelasten van een Bibob-onderzoek?

18. Zijn er door medewerkers, al dan niet van Due Diligence, signalen afgegeven aan Afdeling Vastgoed over risico’s van aanbestedingen, facturatie en prestatieverklaringen? Zo ja, welke? En bent u ook daarover in gesprek gegaan?

In een van de in de media verschenen artikelen staat: “Op donderdag 20 juni dit jaar praat afdelingshoofd vastgoed Wout Goudswaard zijn medewerkers via Teams bij tijdens een ‘koffie- en theemoment’ over een intern onderzoek na de aantijgingen van Max en Jacco. Hij heeft een powerpoint gemaakt, die NRC heeft.”

19. Kunt u aangeven wat er in de powerpoint staat? En wat vindt u hiervan, indachtig de actualiteit die ook op te maken valt uit de berichtgeving in de media?

20. Mogen wij deze powerpoint ontvangen? Indien nee, is de powerpoint opvraagbaar met een beroep op de Wet open overheid?

--

Audit en controle

Financial Audit (FA) en de externe accountant hebben een verantwoordelijkheid met betrekking tot NV COS 240, NV NOCLAR en ook uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

21. In hoeverre worden deze stappen correct doorlopen, bijvoorbeeld bij verhuringen dan wel verkopen van SO Bestaande Stad, bij fraudesignalen, bij filantropische schenkingen, et cetera?

22. Neemt de gemeente, in het bijzonder de Afdeling SO Bestaande Stad en FA, ook de regelgeving van de Wwft en met name de herkomst van gelden en cliëntenonderzoek in ogenschouw?

23. De inmiddels beruchte memo uit 2021 is al eerder onder de aandacht gebracht bij Financial Audit. Hoe is hiermee door de afdeling mee omgegaan? En zijn er in 2023 interne signalen (dus vanuit Afdeling FA) dat er iets mis was bij SO Bestaande Stad? Welke maatregelen heeft u hiervoor genomen?

24. Zijn er de afgelopen jaren facturen gecontroleerd van de diverse bedrijven die in de memo staan, gelet op aanbestedingen en prestatieverklaringen? Wat heeft FA geconcludeerd?

25. Heeft de externe accountant bij de goedkeurende verklaring over de jaarstukken in 2022 een fraudeparagraaf afgegeven en risico's geduid?

26. Had Afdeling FA signalen dat er iets mis was bij Afdeling Vastgoed de afgelopen jaren en rond april-juni 2023? En wat hebben ze er aan gedaan?

27. Zijn er meldingen gedaan door bouwinspecteurs die twijfelden aan prestatieverklaringen? Zo ja, wat heeft u eraan gedaan?

--

Bestaande verhuringen / diverse

28. Zijn alle aanbestedingen bij Museum Boijmans van Beuningen, De Doelen en Wereldmuseum Rotterdam juist en transparant geweest?

29. Kunt u vanaf 2017 per jaarschijf de openstaande (achterstallige) bedragen van verhuringen verstrekken alsmede de afboekingen die daarop hebben plaatsgevonden per object? Indien nee, waarom niet? Zijn er achterstanden van meer dan 50.000 euro per object? Indien ja, hoe komt dit?

30. Hoe is de verhuur van Club Blu tot stand gekomen?

31. Heeft u gemeentelijk eigendom in de Spaanse Polder willen verhuren, met beoogde transacties waar Due Diligence zich bedenkelijk over heeft uitgelaten?

32. Kunt u meer vertellen over een factuur van meer dan €100.000 die snel geaccordeerd diende te worden omdat de sloop van een schuur in Hoek van Holland reeds was gedaan en de aannemer hierop aandrong bij medewerkers van de gemeente?

33. Kunt u iets vertellen over de riolering van De Doelen? Welke partijen zijn hierbij betrokken geweest en hoe was de facturering in combinatie met de geleverde prestaties?

34. Kunt u bevestigen dat er publieksevenementen in De Doelen zijn georganiseerd terwijl het gebouw mogelijk brandonveilig was, bijvoorbeeld in ieder geval vanaf 2012?

35. Zijn alle aanbestedingen bij Museum Boijmans van Beuningen, De Doelen en Wereldmuseum Rotterdam juist en transparant geweest?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] Hier begon het mee: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/12/07/rotterdam-onderzoekt-corruptie-bij-renovaties-boijmans-en-de-doelen-a4183656. Daarna, successievelijk: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/12/08/de-tekenen-van-corruptie-waren-duidelijk-toch-keek-rotterdam-weg-a4183450?t=1706518952; https://www.nrc.nl/nieuws/2023/12/11/de-rotterdamse-ambtenaren-die-intern-vragen-stelden-over-het-oprekken-van-regels-moesten-weg-a4183970; https://www.nrc.nl/nieuws/2023/12/14/rotterdamse-raad-had-eerder-van-mogelijke-fraude-rond-renovatie-willen-weten-a4184375; https://www.nrc.nl/nieuws/2023/12/14/pijnlijk-dat-gemeente-rotterdam-nog-steeds-niet-op-fraude-let-a4184223; https://www.nrc.nl/nieuws/2024/01/10/rotterdam-betaalde-miljoenen-te-veel-voor-asbestsanering-museum-a4186577#:~:text=De%20krant%20meldde%20in%20december,is%20van%20fraude%20en%20corruptie.; https://www.nrc.nl/nieuws/2024/01/25/asbest-te-duur-uit-het-boijmans-de-gemeente-vond-het-prima-a4188156

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Gezondheidseffecten PFAS in werkgebied GGD Rotterdam-Rijnmond

Lees verder

Raadsvragen: Netcongestie en capaciteitsgebrek een mogelijk probleem voor energyhubs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer