Raads­vragen: Kameel bij opening restaurant Tweede Middel­land­straat


Indiendatum: apr. 2019

Geacht college,

Voor de opening van een restaurant aan de Tweede Middellandstraat in Middelland vandaag heeft de uitbater een kameel gehuurd. Het programma – bedoeld om de opening extra luister bij te zetten – begint om half drie 's middags met de aankomst van de kameel. Tussen vier en vijf uur 's middags kunnen bezoekers met de kameel op de foto. Het programma hebben wij toegevoegd.

1. Wat vindt u van het feit dat de uitbater van een restaurant een kameel heeft gehuurd om een als feestelijk bedoeld programma extra luister bij te zetten?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is tegen het gebruik van dieren voor evenementen. Kamelen horen niet op dit soort evenementen, want ze kunnen niet hun natuurlijk gedrag vertonen. De kameel zal tijdens de opening stress en angst ondervinden door alle drukte en het ingeplande fotomoment. Dit is een vorm van dierenleed. Wij willen om die reden dat het gebruik van dieren voor evenementen stopt.

2. Bent u het met ons eens dat het gebruik van dieren voor evenementen een vorm van dierenleed is? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gaat u doen om deze vorm van dierenleed te voorkomen?

Uit de beantwoording1 van eerdere schriftelijke vragen over het gebruik van kamelen tijdens evenementen in 2016 heeft het college aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden als organisatoren van evenementen ertoe overgaan dieren te huren, bijvoorbeeld middels een aantekening in een eventuele vergunningaanvraag of bij de melding van een zogenoemd 0-evenement. Nu hebben wij allerlei vergunningen voor het betreffende restaurant aangetroffen, zoals een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning, maar geen evenementenvergunning. Wij kunnen daarom niet nagaan of de uitbater gewag heeft gemaakt van de huur van een kameel voor het evenement van vandaag.

3. Heeft de uitbater van het restaurant aan de Tweede Middellandstraat u op de hoogte gesteld van de huur van een kameel? Indien nee, ervaart u dit als problematisch? Indien nee, verbindt u hier consequenties aan?

Uit het programma maken wij op dat een ambtenaar van de gemeente Rotterdam akte de présence geeft tijdens de opening, in de hoedanigheid van wijkmanager van de wijk Middelland. De ambtenaar is blijkens het programma verbonden aan Mooi Mooier Middelland, een zogenoemd co-creatieproject tussen bewoners en ondernemers van de wijk samen met de gemeente.

4. Wat vindt u van het feit dat een ambtenaar van de gemeente Rotterdam medewerking verleent aan een evenement waar ook een kameel voor is gehuurd?

5. Was de ambtenaar op de hoogte van de huur van een kameel voordat hij zich bereid had gevonden medewerking te verlenen aan de opening van het restaurant? Indien ja, ervaart u dit als problematisch?

Wij willen niet dat de gemeente evenementen faciliteert waarvoor dieren worden gebruikt. Dit druist in tegen de voorbeeldfunctie van de gemeente om dierenleed te voorkomen. Een beschaafde gemeente verleent ons inziens geen actieve medewerking aan dierenleed.

6. Bent u bereid per ommegaande te stoppen met het verlenen van actieve medewerking aan evenementen waarvoor dieren worden gebruikt? Indien nee, waarom niet?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146467/3/8bd38e4e3c5639eaad792beb4843dd95

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 14 mei 2019

1. Wat vindt u van het feit dat de uitbater van een restaurant een kameel heeft gehuurd om een als feestelijk bedoeld programma extra luister bij te zetten?

"Ons college is geen voorstander van het gebruik van dieren bij feestelijke aangelegenheden, maar we volgen hierin landelijke wetgeving. Een kameel is door de landelijke overheid aangemerkt als een gedomesticeerd zoogdier. Het is niet wettelijk verboden om een kameel te huren bij de opening van een restaurant."

2. Bent u het met ons eens dat het gebruik van dieren voor evenementen een vorm van dierenleed is? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gaat u doen om deze vorm van dierenleed te voorkomen?

"Nee, ons college is niet van mening dat het gebruiken van dieren bij evenementen per definitie een vorm van dierenleed is. De wetgever heeft in bijlage 4 van het Besluit houders van dieren een lijst met dieren opgenomen waarvan deelname aan evenementen is toegestaan. Daaruit blijkt niet de intentie van de wetgever om álle zoogdieren bij evenementen te weren. Ons college is dan ook van mening dat een evenement een geschikte omgeving kan zijn voor kamelen, indien er voldoende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen ter bescherming van mens en dier."

3. Heeft de uitbater van het restaurant aan de Tweede Middellandstraat u op de hoogte gesteld van de huur van een kameel? Indien nee, ervaart u dit als problematisch? Indien nee, verbindt u hier consequenties aan?

"Nee, de eigenaar van het restaurant heeft ons niet geïnformeerd over het inhuren van een kameel. Er is direct contact opgenomen met de eigenaar met het verzoek om bij eventuele toekomstige activiteiten die buiten de reguliere exploitatievergunning vallen contact op te nemen met de gemeente."

4. Wat vindt u van het feit dat een ambtenaar van de gemeente Rotterdam medewerking verleent aan een evenement waar ook een kameel voor is gehuurd?

"Een ambtenaar is in deze gevallen vrij om medewerking te verlenen. Hij was echter niet op de hoogte van de huur van een kameel (zie het antwoord op vraag 5)."

5. Was de ambtenaar op de hoogte van de huur van een kameel voordat hij zich bereid had gevonden medewerking te verlenen aan de opening van het restaurant? Indien ja, ervaart u dit als problematisch?

"Nee, de ambtenaar heeft zijn medewerking toegezegd zonder op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van een kameel."

6. Bent u bereid per ommegaande te stoppen met het verlenen van actieve medewerking aan evenementen waarvoor dieren worden gebruikt? Indien nee, waarom niet?

"Nee. Ten aanzien van een evenementenvergunning zijn er in artikel 2:25, lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening specifieke weigeringsgronden opgenomen. Deze hebben betrekking op (kort samengevat) openbare orde, verkeersveiligheid, gedrag organisator en het borgen van de zedelijkheid of gezondheid van de bezoekers. De burgemeester heeft geen publiekrechtelijke bevoegdheid om evenementen op grond van dierenwelzijņ te weigeren (zie antwoord op vraag 1)."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Dreigend tekort aan dierenopvang in de regio

Lees verder

Raadsvragen: Eendensterfte in Bloemhof door plastic zwerfafval

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer