Raads­vragen: Gunning opdrachten aan Brink Groep


Geacht college,

Recent1 heeft de Raad een regeling van werkzaamheden aangevraagd over de indiensttreding van oud-wethouder Visser als directievoorzitter van Brink Groep. Bij de aanvraag bleek dat het college reeds eerder afspraken had gemaakt met Brink Groep over opdrachtverstrekking van de gemeente Rotterdam aan deze externe partij in het geval dat de oud-wethouder in dienst zou treden. Het college had toegezegd deze afspraken te delen met de Raad en dat is inderdaad gebeurd. Wij hebben de afdoening van de toezegging2 van het college in goede orde ontvangen.

In voornoemde afdoening stelt het college dat Brink Groep opdrachten van de gemeente Rotterdam krijgt door gebruik te maken van het zogenoemde Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) voor externe inhuur. Ter voorbereiding op de behandeling van de regeling van werkzaamheden in de commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) na de zomer willen wij graag meer weten over DAS voor externe inhuur. De website3 van de gemeente legt weliswaar de procedure uit, maar dat is voor ons niet afdoende.

1. Bij welke dienst, afdeling of directie is de beoordeling van offertes van derden in DAS ondergebracht? Is dat bijvoorbeeld Financiën en Inkoop van het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO)?

2. Welke portefeuillehouder binnen uw bestuursorgaan beslist normaal gesproken over gunning van opdrachten die via DAS zijn uitgezet? Zijn dat de houders van inhoudelijke portefeuilles of is dat altijd de houder van de portefeuille gemeentelijke financiën?

Specifiek met betrekking tot Brink Groep willen wij weten hoeveel opdrachten van welke aard haar via DAS zijn gegund in de periode van 15 mei 2014 tot en met 5 februari 2019. Voorts willen wij graag weten over welk bedrag we het hier hebben.

3. Hoeveel opdrachten heeft u in de periode van 15 mei 2014 tot en met 5 februari 2019 gegund aan Brink Groep?

4. Wat voor soort opdrachten zijn in de periode van 15 mei 2014 tot en met 5 februari 2019 gegund aan Brink Groep?

5. Voor welk bedrag heeft u in de periode van 15 mei 2014 tot en met 5 februari 2019 Brink Groep aan opdrachten gegund?

6. Welke portefeuillehouder binnen uw bestuursorgaan heeft in de periode van 15 mei 2014 tot en met 5 februari 2019 beslist over gunning van opdrachten aan Brink Groep?

Wij zijn u erkentelijk als u deze vragen kunt beantwoorden voorafgaand aan de behandeling van de regeling van werkzaamheden in de commissie MPOF.

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/569918/Actualiteitenraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2020-06-2019

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7779237/2/s19bb017647_4_56736_tds

3 https://www.rotterdam.nl/werken-leren/das-externe-inhuur/