Raads­vragen: Dode duiven onder het metro­spoor tussen Zuidplein en Slinge


Onder het metrospoor tussen Zuidplein en Slinge zijn netten geplaatst. Oplettende reizigers van metrolijnen D en E – geëxploiteerd door de RET – hebben ons erop attent gemaakt dat er dode duiven in de netten hangen. Wij hebben enige foto's bijgevoegd die door de reizigers zijn gemaakt.

1. Wat vindt u ervan dat er dode duiven in netten onder het metrospoor tussen Zuidplein en Slinge hangen?

2. Waarvoor dienen de netten onder het metrospoor tussen Zuidplein en Slinge?

3. Wie heeft de netten onder het metrospoor tussen Zuidplein en Slinge geplaatst?

4. Wie heeft de verantwoordelijkheid om de dode duiven onder metrospoor tussen Zuidplein en Slinge te ruimen?

5. Heeft u vergunningen verleend aan de RET of anderzijds aan de RET of derden toestemming gegeven de netten te plaatsen? Indien nee, binnen welke jurisdictie valt het plaatsen van deze netten?

6. Weet u of er ook op andere locaties onder of langs het metrospoor van de RET vergelijkbare netten zijn geplaatst? Indien ja, welke locaties? Indien nee, bent u bereid bij de RET na te gaan of er andere locaties zijn?

7. Weet u of er ook bij andere vervoersmodaliteiten van de RET vergelijkbare netten zijn geplaatst? Indien ja, bij welke andere modaliteiten?

Een van de metroreizigers die ons op de hoogte heeft gesteld van de situatie ter plaatse, stelt dat de duiven verstrikt zijn geraakt in de netten. Hierdoor zijn zij uiteindelijk om het leven gekomen.

8. Kent u de doodsoorzaak van de duiven die in de netten onder het metrospoor tussen Zuidplein en Slinge hangen? Indien ja, wat is de doodsoorzaak?

9. Erkent u dat de duiven door toedoen van de netten onder het metrospoor tussen Zuidplein en Slinge om het leven zijn gekomen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gaat u doen om de dood van duiven langs het tracé van de metro tussen Zuidplein en Slinge in de toekomst te voorkomen?

10. Weet u ook of er op andere locaties onder of langs het metrospoor dode duiven in netten hangen? Indien ja, welke locaties? Indien nee, bent u bereid bij de RET na te gaan of er andere locaties zijn?

Ruim vier jaar geleden stelden wij reeds schriftelijke vragen over dierenleed op het tramspoor van de RET. Destijds uitten wij onze zorgen over aanrijdingen van vogels door trams. In de beantwoording1 van onze schriftelijke vragen stelde het college dat de RET in juni 2015 heeft geïnventariseerd of afscheidingen tussen het tramspoor en de belendende percelen soelaas biedt om aanrijdingen tegen te gaan.

11. Heeft voornoemde inventarisatie van juni 2015 plaatsgevonden? Indien ja, weet u wat de uitkomsten van de inventarisatie zijn?

12. Weet u of de uitkomsten van de inventarisatie hebben geleid tot ander beleid van de RET, teneinde aanrijdingen op het tramspoor tegen te gaan? Indien ja, wat is er anders? Indien nee, waarom niet?

13. Voert u sinds voornoemde inventarisatie ander beleid om aanrijdingen op het tramspoor tegen te gaan? Indien ja, wat is er anders? Indien nee, waarom niet?

De RET is volledig in eigendom van de gemeente Rotterdam. Als aandeelhouder van de RET kan de gemeente invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van het bedrijf. Daarbij geldt dat de infrastructuur van het openbaar vervoer is ondergebracht in een vennootschap (RET Infrastructuur B.V.) die zich bezighoudt met het onderhoud van rails, haltes en metrostations. RET Infrastructuur B.V. brengt de lasten in rekening bij RET N.V., een andere vennootschap. Die laatste ontvangt subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) om de lasten te dekken.

14. Bij welke van de twee vennootschappen kunt u terecht met vragen over netten onder het metrospoor of over afscheidingen langs het tramspoor?

15. Op welke wijze oefent u invloed uit op het beleid van de RET ten aanzien van dierenwelzijn?

16 Op welke wijze worden eventuele afspraken ten aanzien van dierenwelzijn tussen de gemeente Rotterdam en de RET geborgd? En toetst u naleving van eventuele afspraken?

17. Welke rol speelt de MRDH in de subsidiëring van maatregelen die dierenwelzijn in het beheer van de infrastructuur dan wel de exploitatie van het openbaar vervoer bevorderen?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/2259003/5/15bb4699