Raads­vragen: Dode duiven onder het metro­spoor tussen Zuidplein en Slinge


Indiendatum: jul. 2019

Onderhet metrospoor tussen Zuidplein en Slinge zijn netten geplaatst.Oplettende reizigers van metrolijnen D en E – geëxploiteerd doorde RET – hebben ons erop attent gemaakt dat er dode duiven in denetten hangen. Wij hebben enige foto's bijgevoegd die door dereizigers zijn gemaakt.

1.Wat vindt u ervan dat er dode duiven in netten onder het metrospoortussen Zuidplein en Slinge hangen?

2.Waarvoor dienen de netten onder het metrospoor tussen Zuidplein enSlinge?

3.Wie heeft de netten onder het metrospoor tussen Zuidplein en Slingegeplaatst?

4.Wie heeft de verantwoordelijkheid om de dode duiven onder metrospoortussen Zuidplein en Slinge te ruimen?

5.Heeft u vergunningen verleend aan de RET of anderzijds aan de RET ofderden toestemming gegeven de netten te plaatsen? Indien nee, binnenwelke jurisdictie valt het plaatsen van dezenetten?

6.Weet u of er ook op andere locaties onder of langs het metrospoor vande RET vergelijkbare netten zijn geplaatst? Indien ja, welkelocaties? Indien nee, bent u bereid bij de RET na te gaan of erandere locaties zijn?

7.Weet u of er ook bij andere vervoersmodaliteiten van de RETvergelijkbare netten zijn geplaatst? Indien ja, bij welke anderemodaliteiten?

Eenvan de metroreizigers die ons op de hoogte heeft gesteld van desituatie ter plaatse, stelt dat de duiven verstrikt zijn geraakt inde netten. Hierdoor zijn zij uiteindelijk om het leven gekomen.

8.Kent u de doodsoorzaak van de duiven die in de netten onder hetmetrospoor tussen Zuidplein en Slinge hangen? Indien ja, wat is dedoodsoorzaak?

9.Erkent u dat de duiven door toedoen van de netten onder hetmetrospoor tussen Zuidplein en Slinge om het leven zijn gekomen?Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gaat u doen om de dood vanduiven langshet tracé van de metro tussen Zuidplein en Slinge inde toekomst te voorkomen?

10.Weet u ook of er op andere locaties onder of langs het metrospoordode duiven in netten hangen? Indien ja, welke locaties? Indien nee,bent u bereid bij de RET na te gaan of er andere locaties zijn?

Ruimvier jaar geleden stelden wij reeds schriftelijke vragen overdierenleed op het tramspoor van de RET. Destijds uitten wij onzezorgen over aanrijdingen van vogels door trams. In de beantwoording1van onze schriftelijke vragen stelde het college dat de RET in juni2015 heeft geïnventariseerd of afscheidingen tussen het tramspoor ende belendende percelen soelaas biedt om aanrijdingen tegen te gaan.

11.Heeft voornoemde inventarisatie van juni 2015 plaatsgevonden? Indienja, weet u wat de uitkomsten van de inventarisatie zijn?

12.Weet u of de uitkomsten van de inventarisatie hebben geleid tot anderbeleid van de RET, teneinde aanrijdingen op het tramspoor tegen tegaan? Indien ja, wat is er anders? Indien nee, waarom niet?

13.Voert u sinds voornoemde inventarisatie ander beleid om aanrijdingenop het tramspoor tegen te gaan? Indien ja, wat is er anders? Indiennee, waarom niet?

DeRET is volledig in eigendom van de gemeente Rotterdam. Alsaandeelhouder van de RET kan de gemeente invloed uitoefenen op debedrijfsvoering van het bedrijf. Daarbij geldt dat de infrastructuurvan het openbaar vervoer is ondergebracht in een vennootschap (RETInfrastructuur B.V.) die zich bezighoudt met het onderhoud van rails,haltes en metrostations. RET Infrastructuur B.V. brengt de lasten inrekening bij RET N.V., een andere vennootschap. Die laatste ontvangtsubsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) om de lastente dekken.

14.Bij welke van de twee vennootschappen kunt u terecht met vragen overnetten onder het metrospoor of over afscheidingen langs hettramspoor?

15.Op welke wijze oefent u invloed uit op het beleid van de RET tenaanzien van dierenwelzijn?

16Op welke wijze worden eventuele afspraken ten aanzien vandierenwelzijn tussen de gemeente Rotterdam en de RET geborgd? Entoetst u naleving van eventuele afspraken?

17.Welke rol speelt de MRDH in de subsidiëring van maatregelen diedierenwelzijn in het beheer van de infrastructuur dan wel deexploitatie van het openbaar vervoer bevorderen?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/2259003/5/15bb4699

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 8 okt. 2019

1.Wat vindt u ervan dat er dode duiven in netten onder het metrospoortussen Zuidplein en Slinge hangen?

"We vinden het onwenselijk en triest dat er dode duiven in de netten onder het metrospoor hangen."

2.Waarvoor dienen de netten onder het metrospoor tussen Zuidplein enSlinge?

"De netten hangen er om te voorkomen dat duiven zich onder het metrospoor nestelen. De uitwerpselen van de duiven zorgen voor overlast."

3.Wie heeft de netten onder het metrospoor tussen Zuidplein en Slingegeplaatst?

"De RET heeft de netten geplaatst."

4.Wie heeft de verantwoordelijkheid om de dode duiven onder metrospoortussen Zuidplein en Slinge te ruimen?

"Het ruimen van de dode duiven is de verantwoordelijkheid van de RET. De RET heeft hier inmiddels actie op ondernomen."

5.Heeft u vergunningen verleend aan de RET of anderzijds aan de RET ofderden toestemming gegeven de netten te plaatsen? Indien nee, binnenwelke jurisdictie valt het plaatsen van dezenetten?

"Nee. Het plaatsen van netten valt onder de reguliere beheer- en onderhoudstaak van de RET, die volgt uit de Concessie Rail Rotterdam welke door de MRDH is verleend. De MRDH draagt krachtens de Wet lokaal spoor zorg voor het beheer van de lokale spoorweginfrastructuur in Rotterdam. Hier ligt dus geen taak voor de gemeente Rotterdam, maar voor de MRDH."

6.Weet u of er ook op andere locaties onder of langs het metrospoor vande RET vergelijkbare netten zijn geplaatst? Indien ja, welkelocaties? Indien nee, bent u bereid bij de RET na te gaan of erandere locaties zijn?

"Er zijn ook vergelijkbare netten geplaatst op verschillende locaties langs de lijn D richting De Akkers en de lijn C richting De Terp."

7.Weet u of er ook bij andere vervoersmodaliteiten van de RETvergelijkbare netten zijn geplaatst? Indien ja, bij welke anderemodaliteiten?

"Er zijn bij andere vervoersmodaliteiten van de RET geen netten geplaatst."

8.Kent u de doodsoorzaak van de duiven die in de netten onder hetmetrospoor tussen Zuidplein en Slinge hangen? Indien ja, wat is dedoodsoorzaak?

"Er is geen onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de duiven onder het metrospoor tussen Zuidplein en Slinge. Deze is daarom niet bekend."

9.Erkent u dat de duiven door toedoen van de netten onder hetmetrospoor tussen Zuidplein en Slinge om het leven zijn gekomen?Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gaat u doen om de dood vanduiven langshet tracé van de metro tussen Zuidplein en Slinge inde toekomst te voorkomen?

"Nee, omdat de doodsoorzaak van de duiven ons onbekend is Wel heeft de RET in de eerste week van augustus een schouw langs het metrospoor uitgevoerd. Bij deze schouw is het hele tracé nagelopen en er zijn geen dode duiven meer aangetroffen."

10.Weet u ook of er op andere locaties onder of langs het metrospoordode duiven in netten hangen? Indien ja, welke locaties? Indien nee,bent u bereid bij de RET na te gaan of er andere locaties zijn?

"Het was ons niet bekend of er op andere locaties dode duiven in de netten hangen, daarom heeft de RET in de eerste week van augustus op ons verzoek een schouw langs het metrospoor uitgevoerd. Bij deze schouw is het hele tracé nagelopen en er zijn er geen dode duiven meer aangetroffen."

11.Heeft voornoemde inventarisatie van juni 2015 plaatsgevonden? Indienja, weet u wat de uitkomsten van de inventarisatie zijn?

"De RET heeft inderdaad de situatie op net tramspoor onderzocht. Hieruit bleek dat het zeer lastig is om een afscheiding te plaatsen om vogels van deze trambaan te weren. Praktische problemen hierbij zijn het weren van vliegende vogels en het voorkomen dat vogels alsnog op de trambaan komen bij oversteekplaatsen. Bovendien bleek dat het aantal slachtoffers zeer beperkt is. Op basis van deze bevindingen acht de RET het niet zinvol om afscheidingen te plaatsen."

12.Weet u of de uitkomsten van de inventarisatie hebben geleid tot anderbeleid van de RET, teneinde aanrijdingen op het tramspoor tegen tegaan? Indien ja, wat is er anders? Indien nee, waarom niet?

"De uitkomsten hebben niet geleid tot een ander beleid."

13.Voert u sinds voornoemde inventarisatie ander beleid om aanrijdingenop het tramspoor tegen te gaan? Indien ja, wat is er anders? Indiennee, waarom niet?

"We voeren sindsdien geen ander beleid omdat we daartoe geen aanleiding zien (zie antwoord vragen 11 en 12)."

14.Bij welke van de twee vennootschappen kunt u terecht met vragen overnetten onder het metrospoor of over afscheidingen langs hettramspoor?

"In het reguliere contact tussen de RET en onze gemeente speelt de genoemde indeling in de vennootschappen geen grote rol. Ons college kan te allen tijde een beroep doen op de relevante kennishouders bij de RET."

15.Op welke wijze oefent u invloed uit op het beleid van de RET tenaanzien van dierenwelzijn?

"De RET dient zich te houden aan de bepalingen in het Programma van Eisen (PvEj van de Concessie Rail Rotterdam. Het college heeft op 28 september 2015 bij de MRDH een zienswijze ingediend op het ontwerp-PvE. Deze zienswijze is op 2 september 2015 met de toenmalige raadscommissie EHMD besproken. In het PvE zijn geen expliciete bepalingen opgenomen t.a.v. dierenwelzijn (afgezien van de verplichting aan de concessiehouder om het verbod om vee in de directe nabijheid van railinfrastructuur te laten lopen te handhaven). Ook in onze zienswijze hebben wij geen aandacht besteed aan dit thema. In het PvE komt het bredere thema van Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord ondernemen wel aan bod."

16. Op welke wijze worden eventuele afspraken ten aanzien van dierenwelzijn tussen de gemeente Rotterdam en de RET geborgd? En toetst u naleving van eventuele afspraken?

"Er zijn over dit onderwerp geen afspraken gemaakt tussen de gemeente en de RET."

17.Welke rol speelt de MRDH in de subsidiëring van maatregelen diedierenwelzijn in het beheer van de infrastructuur dan wel deexploitatie van het openbaar vervoer bevorderen?

"Zoals gezegd wordt in het PvE van de concessie Rail Rotterdam 2016-2026 opgesteld door de MRDH geen aandacht besteed aan dierenwelzijn, ook staat er niets in over netten onder een metrospoor. Tegelijkertijd geldt dat ook niet alles in een regel of eis te vangen is. MRDH beschouwt dit dan ook als een ongelukkig incident, dat MRDH, maar
ook RET overkomen is en waarop nu geanticipeerd moet worden. MRDH vertrouwt er dan ook op dat, los van de concessie, er een voor de duiven veilige oplossing gevonden
kan worden. Mocht blijken dat er toch structurele problemen zijn, kan bij de MRDH aangegeven worden dat we hier nadere afspraken over willen."

Interessant voor jou

Raadsvragen: De milieueffecten van bestemmingsplannen

Lees verder

Raadsvragen: Gunning opdrachten aan Brink Groep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer