Raads­vragen: Gevolgen natuur­her­stelwet voor behoud Rotter­damse natuur


Indiendatum: 14 dec. 2023

Geacht college,

Op 22 november werd the Proposol for a Regulation of the European Parliament and of the Council on nature restoration verstuurd. Het betreft het voorlopig politiek akkoord over een verordening betreffende natuurherstel. Het voorstel gaat over herstelmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat in 2030 ten minste 20% van de land- en zeegebieden van de EU hersteld is, en in 2050 alle aangetaste ecosystemen. Het bevat juridisch bindende streefcijfers en verplichtingen voor natuurherstel voor alle ecosystemen die op de bijbehorende lijst staan – van bos- en landbouwgrond tot mariene, zoetwater- en stedelijke ecosystemen.

De verordening maakt deel uit van de biodiversiteits­strategie voor 2030 en zal de EU helpen haar internationale verplichtingen na te komen, in het bijzonder het mondiaal biodiversiteits­kader van Kunming-Montreal dat is overeengekomen tijdens de VN-biodiversiteits­conferentie van 2022 (COP15).

In het akkoord staat onder alinea 43 het volgende:

Urban ecosystems represents around 22% of the land surface of the Union, and constitute the area in which a majority of the citizens of the Union live. Urban green spaces include, inter alia, urban forests, parks and gardens, urban farms, tree-lined streets, urban meadows, and urban hedges. As the other ecosystemen provide important habitats for biodiversity, in particular plants, birds and insect, including pollinators. They also provide many other vital ecosystem services, including natural disaster risk reduction and controle (e.g. Floods, heat island effects), cooling , recreation, water and air filtration, as well a climatechange mitigation and adaption. Increase of urban green space is one important parameter for the increase of the urban ecosystems ability to provide these important services. …………)

En onder alinea 44 het volgende:

Actions to ensure that the coverage of urban green spaces, especially trees, will no longer be at risk of being reduced need to be strong enhanced. In order to ensure that urban green spaces continue to provide the necessary ecosystem services, their loss should be stopped and they should be restored and increased, inter alia by integration of green infrastructure and nature-based solutions, succes as green roofs,green walls, in the design of buildings…………

Dit brengt ons tot de volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college kennis genomen van het voorlopig politiek akkoord over de Europese verordening betreffende Natuurherstel d.d. 22 november 2023?

2. Wat betekent dit voor de ontwikkelingsplannen Oostflank met betrekking tot natuurgebied ‘ de Esch’ , een NNN gebied, vallend onder alinea 43 en 44 van het voorlopig Europees verordening Natuurherstel?

3. Is het college op de hoogte dat de lidstaten afgesproken hebben:

en we citeren uit een artikel van VNG d.d. 29 november 2023:

Ook staat in het compromisvoorstel dat lidstaten moeten zorgen “dat er tussen de inwerkingtreding van deze wet en het einde van 2030 geen nettoverlies is aan stedelijke groene ruimte of stedelijke boomkroonbedekking.”

4. Realiseert het college dat dit consequenties heeft voor de beoogde ontwikkeling van de Oostflank inclusief de oeververbinding met het beoogde verdwijnen van natuurgebied ‘ de Esch”?

5. Kan het college een reflectie geven op de gemaakte afspraak tussen de lidstaten en wat dit betekent voor natuurgebied ‘de Esch” ?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.