Raads­vragen: Geschenken gemeente Rotterdam aan Tweede Kamer­leden


Indiendatum: jul. 2019

Geacht college,

Uit het overzicht1 van ontvangen geschenken van de zittende Tweede Kamerleden blijkt dat de gemeente Rotterdam in de huidige jaargang in totaal veertien geschenken heeft gegeven aan in totaal negen leden van in totaal twee fracties in de Tweede Kamer. In de bijlage staan de namen van de Tweede Kamerleden en de geschenken van de gemeente Rotterdam die zij in 2019 tot dusverre hebben aangenomen. Een van de begunstigde Tweede Kamerleden heeft dit jaar reeds vier geschenken van de gemeente aangenomen. De geschenken zijn in alle gevallen toegangskaarten voor evenementen. Uit het overzicht van geschenken aan Tweede Kamerleden is niet bekend hoeveel geschenken de gemeente Rotterdam in totaal heeft aangeboden. Tweede Kamerleden kunnen geschenken namelijk weigeren of ze kunnen verzuimen een geschenk op te laten nemen in het overzicht.

1. Waartoe dient het aanbieden van geschenken aan Tweede Kamerleden?

2. Wordt er tijdens de evenementen waarvan de toegangskaart is geschonken aan Tweede Kamerleden, door u gelobbyd? Indien ja, waarom? Indien ja, vindt u een evenement een juiste omgeving om tot afweging van belangen of standpuntbepaling te komen?

3. Hoeveel geschenken heeft u dit jaar reeds aangeboden aan Tweede Kamerleden? Hoeveel van deze aangeboden geschenken zijn geweigerd door de begunstigde Tweede Kamerleden?

4. Op basis van welke criteria besluit u geschenken aan Tweede Kamerleden aan te bieden?

5. Hoe besluit u aan sommige Tweede Kamerleden een geschenk aan te bieden, maar niet aan alle?

6. Welke meerwaarde heeft het volgens u om Tweede Kamerleden meerdere geschenken in relatief korte tijd aan te bieden?

7. Weet u waarom alle geschenken in de huidige jaargang zijn ontvangen door leden van slechts twee fracties in de Tweede Kamer?

In alle gevallen kunnen de begunstigde Tweede Kamerleden geen waarde toekennen aan de geschenken die ze ontvangen van de gemeente Rotterdam. Wellicht komt dat omdat de toegangskaarten recht geven op een speciaal arrangement dat niet wordt vermarkt. Dat maakt het kennen van de waarde problematisch. In een voorgaand jaar heeft een Tweede Kamerlid overigens wel een waarde kunnen toekennen aan een geschenk van de gemeente Rotterdam. Dit Tweede Kamerlid2 liet in het overzicht van ontvangen geschenken opnemen dat de waarde van een toegangskaart voor North Sea Jazz voor de editie in 2018 €241,04 per persoon kostte.

8. Waarom is de waarde van uw geschenken nooit bekend?

9. Vindt u het problematisch dat de waarde van uw geschenken nooit bekend is? Indien nee, waarom niet? Indien nee, hoe kunnen derden de waarde van uw geschenken kennen? Indien ja, bent u bereid een waarde toe te kennen aan de geschenken die u aanbiedt aan Tweede Kamerleden, zodat zij deze kunnen laten opnemen in het overzicht van ontvangen geschenken (indien zij ingaan op de aanbieding)?

10. Is er een maximale waarde voor de geschenken die u aanbiedt aan Tweede Kamerleden? En is er een maximale waarde van geschenken die u per jaar aanbiedt aan een specifiek Tweede Kamerlid?

11. Klopt het dat het geschenk van een toegangskaart voor North Sea Jazz zo rond de €250 kost?

Tweede Kamerleden geven aan geschenken te hebben ontvangen van ofwel de gemeente Rotterdam, ofwel het college van burgemeester en wethouders. Het is ons niet bekend waar in de organisatie binnen de gemeente Rotterdam of bij welk orgaan de bevoegdheid tot het aanbieden van geschenken is belegd. In een voorgaand jaar heeft een Tweede Kamerlid3 overigens in het overzicht van ontvangen geschenken laten opnemen dat de burgemeester van Rotterdam geschenken heeft aangeboden. Overigens begrijpen wij dat de burgemeester niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het overzicht van geschenken van de Tweede Kamer.

12. Wie binnen de organisatie van de gemeente Rotterdam heeft de bevoegdheid geschenken aan te bieden aan Tweede Kamerleden? En hoe is deze bevoegdheid verankerd in beleid?

13. Hebben uw leden – inclusief de burgemeester – de bevoegdheid geschenken aan te bieden aan Tweede Kamerleden? Indien ja, hoe is deze bevoegdheid verankerd in beleid?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is voor transparantie. Wij vinden het een goede zaak als de gemeente Rotterdam openbaar maakt aan welke Tweede Kamerleden zij geschenken aanbiedt. Dat kan zij doen door een openbaar register te openen.

14. Bent u bereid een openbaar register te openen waarin u vermeldt aan welke Tweede Kamerleden u geschenken heeft aangeboden en of die al dan niet in ontvangst zijn genomen? Indien nee, waarom niet?

1 Het overzicht van ontvangen geschenken kan worden samengesteld op basis van de informatie die je aantreft op de persoonlijke pagina's van de Tweede Kamerleden op de website van de Tweede Kamer. Hiervoor kun je terecht op: (https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden)

2 https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/mulder-ah-cda/nevenactiviteiten

3 https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/boer-mgw-den-d66/nevenactiviteiten

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 17 sep. 2019

1. Waartoe dient het aanbieden van geschenken aan Tweede Kamerleden?

Zie antwoord op vraag 2.

2. Wordt er tijdens de evenementen waarvan de toegangskaart is geschonken aan Tweede Kamerleden, door u gelobbyd? Indien ja, waarom? Indien ja, vindt u een evenement een juiste omgeving om tot afweging van belangen of standpuntbepaling te komen?

"Van oudsher investeert de gemeente Rotterdam in strategisch relatiebeheer met haar partners. Enerzijds om de opgave^ waar wij samen voor staan in onze gemeente aan te pakken, anderzijds om wanneer onze belangen in het geding zijn het goede gesprek te kunnen voeren. Rotterdam heeft stevige ambities waarbij het van belang is in dialoog te treden met het kabinet, de Tweede Kamer, buurgemeenten, de provincie en Europa. Deze gesprekken vinden ook plaats in de marge van evenementen."

3. Hoeveel geschenken heeft u dit jaar reeds aangeboden aan Tweede Kamerleden? Hoeveel van deze aangeboden geschenken zijn geweigerd door de begunstigde Tweede Kamerleden?

"De gemeente houdt geen register bij van reeds aangeboden uitnodigingen. Het is aan de begunstigde Tweede Kamerleden om aan te geven of zij uitnodigingen van de gemeente Rotterdam hebben geweigerd of niet."

4. Op basis van welke criteria besluit u geschenken aan Tweede Kamerleden aan te bieden?

Zie antwoord op vraag 7.

5. Hoe besluit u aan sommige Tweede Kamerleden een geschenk aan te bieden, maar niet aan alle?

Zie antwoord op vraag 7.

6. Welke meerwaarde heeft het volgens u om Tweede Kamerleden meerdere geschenken in relatief korte tijd aan te bieden?

Zie antwoord op vraag 7.

7. Weet u waarom alle geschenken in de huidige jaargang zijn ontvangen door leden van slechts twee fracties in de Tweede Kamer?

"Bij het aantreden van de Tweede Kamer worden alle nieuwe Kamerleden door onze burgemeester gefeliciteerd met hun benoeming. Bij deze benoeming bieden wij hen ook een aantal opties voor werkbezoeken aan om in de praktijk kennis te nemen van onze aanpak en opgaven. Daarbij kan onze praktijkkennis zich vertalen in het beleid wat regering en Kamer voeren ter ondersteuning, versterking en bevordering van het werken op straat. Daarnaast nodigen wij relaties uit om contacten te bestendigen en verder uit te diepen. Vanzelfsprekend hechten wij veel waarde aan Kamerleden uit de Rotterdamse regio. Het is uiteraard aan de Kamerleden zelf om deze te accepteren of niet."

8. Waarom is de waarde van uw geschenken nooit bekend?

Zie antwoord op vraag 9.

9. Vindt u het problematisch dat de waarde van uw geschenken nooit bekend is? Indien nee, waarom niet? Indien nee, hoe kunnen derden de waarde van uw geschenken kennen? Indien ja, bent u bereid een waarde toe te kennen aan de geschenken die u aanbiedt aan Tweede Kamerleden, zodat zij deze kunnen laten opnemen in het overzicht van ontvangen geschenken (indien zij ingaan op de aanbieding)?

"De opgave voor opname in het register is aan het Kamerlid zelf. Op verzoek van Kamerleden kunnen wij een zo accuraat mogelijke schatting geven."

10. Is er een maximale waarde voor de geschenken die u aanbiedt aan Tweede Kamerleden? En is er een maximale waarde van geschenken die u per jaar aanbiedt aan een specifiek Tweede Kamerlid?

"Op die manier kijken wij niet naar de uitnodigingen die wij aan onze strategische relaties sturen. Wel kijken we zorgvuldig naar de redelijkheid, of het passend is en moet het bijdragen aan de relatie."

11. Klopt het dat het geschenk van een toegangskaart voor North Sea Jazz zo rond de €250 kost?

"Wij organiseren een ontvangst. Met die ontvangst zijn kosten gemoeid die te maken hebben met de huur van de locatie, de catering, personeel, geluid etc. Omgerekend zijn de kosten per persoon ongeveer €241,84 excl. 21% BTW pp.

12. Wie binnen de organisatie van de gemeente Rotterdam heeft de bevoegdheid geschenken aan te bieden aan Tweede Kamerleden? En hoe is deze bevoegdheid verankerd in beleid?

Zie antwoord op vraag 13.

13. Hebben uw leden – inclusief de burgemeester – de bevoegdheid geschenken aan te bieden aan Tweede Kamerleden? Indien ja, hoe is deze bevoegdheid verankerd in beleid?

"Het uitnodigen van partners voor de invulling van het strategisch relatiebeheer van de gemeente is voorbehouden aan (de leden van) ons college als dagelijks bestuur van de gemeente en de burgemeester als vertegenwoordiger van het bestuur en portefeuillehouder in het college."

14. Bent u bereid een openbaar register te openen waarin u vermeldt aan welke Tweede Kamerleden u geschenken heeft aangeboden en of die al dan niet in ontvangst zijn genomen? Indien nee, waarom niet?

"Zie ook het antwoord op vraag 8. Geaccepteerde uitnodigingen zijn aan de vertegenwoordigers zelf voorbehouden om actief te openbaren. Wij hechten aan vertrouwelijkheid in het opbouwen van onze relaties. Afgeslagen uitnodigingen actief openbaar maken is eveneens niet aan ons college, maar aan de personen zelf."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Gepast, gewenst en haalbaar – vervolgvragen op 19bb11853

Lees verder

Raadsvragen: Vergunningverlening EK paardensport in Kralingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer