Raads­vragen: Geschenken gemeente Rotterdam aan Tweede Kamer­leden


Geacht college,

Uit het overzicht1 van ontvangen geschenken van de zittende Tweede Kamerleden blijkt dat de gemeente Rotterdam in de huidige jaargang in totaal veertien geschenken heeft gegeven aan in totaal negen leden van in totaal twee fracties in de Tweede Kamer. In de bijlage staan de namen van de Tweede Kamerleden en de geschenken van de gemeente Rotterdam die zij in 2019 tot dusverre hebben aangenomen. Een van de begunstigde Tweede Kamerleden heeft dit jaar reeds vier geschenken van de gemeente aangenomen. De geschenken zijn in alle gevallen toegangskaarten voor evenementen. Uit het overzicht van geschenken aan Tweede Kamerleden is niet bekend hoeveel geschenken de gemeente Rotterdam in totaal heeft aangeboden. Tweede Kamerleden kunnen geschenken namelijk weigeren of ze kunnen verzuimen een geschenk op te laten nemen in het overzicht.

1. Waartoe dient het aanbieden van geschenken aan Tweede Kamerleden?

2. Wordt er tijdens de evenementen waarvan de toegangskaart is geschonken aan Tweede Kamerleden, door u gelobbyd? Indien ja, waarom? Indien ja, vindt u een evenement een juiste omgeving om tot afweging van belangen of standpuntbepaling te komen?

3. Hoeveel geschenken heeft u dit jaar reeds aangeboden aan Tweede Kamerleden? Hoeveel van deze aangeboden geschenken zijn geweigerd door de begunstigde Tweede Kamerleden?

4. Op basis van welke criteria besluit u geschenken aan Tweede Kamerleden aan te bieden?

5. Hoe besluit u aan sommige Tweede Kamerleden een geschenk aan te bieden, maar niet aan alle?

6. Welke meerwaarde heeft het volgens u om Tweede Kamerleden meerdere geschenken in relatief korte tijd aan te bieden?

7. Weet u waarom alle geschenken in de huidige jaargang zijn ontvangen door leden van slechts twee fracties in de Tweede Kamer?

In alle gevallen kunnen de begunstigde Tweede Kamerleden geen waarde toekennen aan de geschenken die ze ontvangen van de gemeente Rotterdam. Wellicht komt dat omdat de toegangskaarten recht geven op een speciaal arrangement dat niet wordt vermarkt. Dat maakt het kennen van de waarde problematisch. In een voorgaand jaar heeft een Tweede Kamerlid overigens wel een waarde kunnen toekennen aan een geschenk van de gemeente Rotterdam. Dit Tweede Kamerlid2 liet in het overzicht van ontvangen geschenken opnemen dat de waarde van een toegangskaart voor North Sea Jazz voor de editie in 2018 €241,04 per persoon kostte.

8. Waarom is de waarde van uw geschenken nooit bekend?

9. Vindt u het problematisch dat de waarde van uw geschenken nooit bekend is? Indien nee, waarom niet? Indien nee, hoe kunnen derden de waarde van uw geschenken kennen? Indien ja, bent u bereid een waarde toe te kennen aan de geschenken die u aanbiedt aan Tweede Kamerleden, zodat zij deze kunnen laten opnemen in het overzicht van ontvangen geschenken (indien zij ingaan op de aanbieding)?

10. Is er een maximale waarde voor de geschenken die u aanbiedt aan Tweede Kamerleden? En is er een maximale waarde van geschenken die u per jaar aanbiedt aan een specifiek Tweede Kamerlid?

11. Klopt het dat het geschenk van een toegangskaart voor North Sea Jazz zo rond de €250 kost?

Tweede Kamerleden geven aan geschenken te hebben ontvangen van ofwel de gemeente Rotterdam, ofwel het college van burgemeester en wethouders. Het is ons niet bekend waar in de organisatie binnen de gemeente Rotterdam of bij welk orgaan de bevoegdheid tot het aanbieden van geschenken is belegd. In een voorgaand jaar heeft een Tweede Kamerlid3 overigens in het overzicht van ontvangen geschenken laten opnemen dat de burgemeester van Rotterdam geschenken heeft aangeboden. Overigens begrijpen wij dat de burgemeester niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het overzicht van geschenken van de Tweede Kamer.

12. Wie binnen de organisatie van de gemeente Rotterdam heeft de bevoegdheid geschenken aan te bieden aan Tweede Kamerleden? En hoe is deze bevoegdheid verankerd in beleid?

13. Hebben uw leden – inclusief de burgemeester – de bevoegdheid geschenken aan te bieden aan Tweede Kamerleden? Indien ja, hoe is deze bevoegdheid verankerd in beleid?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is voor transparantie. Wij vinden het een goede zaak als de gemeente Rotterdam openbaar maakt aan welke Tweede Kamerleden zij geschenken aanbiedt. Dat kan zij doen door een openbaar register te openen.

14. Bent u bereid een openbaar register te openen waarin u vermeldt aan welke Tweede Kamerleden u geschenken heeft aangeboden en of die al dan niet in ontvangst zijn genomen? Indien nee, waarom niet?

1 Het overzicht van ontvangen geschenken kan worden samengesteld op basis van de informatie die je aantreft op de persoonlijke pagina's van de Tweede Kamerleden op de website van de Tweede Kamer. Hiervoor kun je terecht op: (https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden)

2 https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/mulder-ah-cda/nevenactiviteiten

3 https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/boer-mgw-den-d66/nevenactiviteiten