Raads­vragen: Vergun­ning­ver­lening EK paar­den­sport in Kralingen


Geacht college,

Over enkele dagen gaat het EK paardensport in Kralingen van start. Reeds op 13 december 2018 heeft de organisator van het evenement – voluit het ‘FEI European Championships Jumping, Dressage & Para-Dressage 2019‘ – een evenementenvergunning aangevraagd. Op 10 juli jongstleden heeft het college besloten de vergunning te verlenen. Op 15 juli jongstleden is het besluit tot vergunningverlening en de daarmee samenhangende beschikking1 gepubliceerd in het gemeenteblad.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren stelt vast dat het liefst zeven maanden heeft geduurd alvorens het college heeft besloten tot het verlenen van de vergunning. Wij vinden dat hoogst opmerkelijk maar ook een kwalijke zaak, omdat veel belanghebbenden al die tijd geen mogelijkheid hebben gehad tot het maken van bezwaar. Want behalve een aanslag op het welzijn van paarden heeft het EK paardensport nog tal van andere negatieve gevolgen, bijvoorbeeld de afsluiting van de Plaszoom voor de duur van zes (!) weken. Dat betekent dat fietsers en wandelaars tot aan het einde van de zomer geen gebruik kunnen maken van deze mooie route langs de Kralingse Plas. Ook de weides aan weerszijden van de Plaszoom worden aan het publiek onttrokken, zoals ook elk jaar tijdens het CHIO gebeurt. De kans is groot dat die weiden met kapotgereden gras en met diepe bandensporen weer worden teruggegeven aan de Rotterdammers, die dus feitelijk maanden zijn verstoken van hun openbare ruimte.

Mogelijk nog kwalijker vinden wij dat de vergunning is verleend op het moment dat de opbouw van het EK paardensport zowat van start is gegaan. De mogelijkheid voor belanghebbenden om een bezwaarschrift in te dienen over de vergunning van het evenement is dan geen knip voor de neus waard, want de termijn voor bezwaar maken verloopt als het EK paardensport alweer voorbij is. Daar heb je natuurlijk niets aan.

1. Waarom heeft het liefst zeven maanden geduurd alvorens u heeft besloten een vergunning voor het EK paardensport te verlenen?

2. Waarom heeft u een vergunning verleend voor het EK paardensport op het moment dat de opbouw van het evenement zowat van start is gegaan?

3. Waarom heeft u niet eerder een vergunning voor het EK paardensport verleend, om de belanghebbenden zoveel mogelijk tijd te geven een bezwaarschrift in te dienen?

4. Wat is voor u de waarde van bezwaarschriften over de vergunning voor het EK paardensport, aangezien de termijn voor bezwaar maken verloopt als het EK paardensport alweer voorbij is?

5. Wat gaat u doen met eventuele bezwaarschriften die tijdens de duur van het EK paardensport inclusief op- en afbouw worden ingediend? Gaat u dan het evenement stilleggen totdat een beslissing over het bezwaar is genomen, of gaat u in allerijl nieuwe vergunningvoorwaarden van kracht maken? Indien nee, waarom zou het volgens u zin hebben voor belanghebbenden om bezwaar te maken?

Op de website2 van de gemeente Rotterdam staat het volgende over vergunningverlening voor B- en C-evenementen:

Vergunningverlening door de burgemeester

Met het vaststellen van de evenementenkalender neemt het college van B&W een voorlopig besluit over de evenementen die zullen plaatsvinden. De uiteindelijke vergunningverlening door de burgemeester gebeurt na inhoudelijke beoordeling van de aanvraag. Dit gebeurt 8 weken voorafgaand aan het evenement. Zo worden alle belanghebbenden op tijd geïnformeerd over de evenementen die in Rotterdam plaatsvinden.”

6. Vindt u dat u juist heeft gehandeld bij de vergunningverlening voor het EK paardensport, indachtig uw eigen regel dat vergunningen 8 weken voorafgaand aan een evenement worden verleend? Indien ja, waarom? Indien nee, welke consequenties trekt u uit uw eigen handelen?

De beschikking is in afschrift verzonden aan actoren die om de een of andere manier iets te maken hebben met de voorwaarden die in de vergunning staan opgesomd. Ook aan de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk is een afschrift verzonden. Gebiedscommissies hebben als doel de belangen van de bewoners in de gebieden te behartigen. Als blijkt dat de beschikking de eerste berichtgeving over de vergunning voor het EK paardensport is die de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk ontvangt, dan is dat wat ons betreft rijkelijk laat. Want de gebiedscommissie kan zich nu niet buigen over de gevolgen van het evenement voor inwoners van het gebied. Normaliter doen ze dat middels een advies, zowel gevraagd als ongevraagd. De beschikking is overigens niet verzonden aan bewonersverenigingen in de nabijheid van het evenement, zoals de Bewonersvereniging Kralingen-Oost.

7. Klopt het dat de beschikking voor de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk de eerste berichtgeving is over de vergunning voor het EK paardensport? Indien nee, op welke moment heeft u reeds contact gehad met de gebiedscommissie over de vergunning? Indien ja, vindt u dat u juist heeft gehandeld door de voorwaarden voor vergunningverlening pas medio juli te hebben gedeeld met de gebiedscommissie, dus op het moment dat de opbouw van het evenement zowat van start is gegaan?

8. Heeft u de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk om advies gevraagd over de gevolgen van het EK paardensport voor de inwoners van het gebied? Indien nee, waarom niet?

9. Waarom heeft u met een afschrift van de beschikking bewonersverenigingen niet in kennis gesteld van de voorwaarden van de vergunning voor het EK paardensport?

1 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-34142/1/bijlage/exb-2019-34142.pdf

2 https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-b-en-c-evenement/