Raads­vragen: Vergun­ning­ver­lening EK paar­den­sport in Kralingen


Indiendatum: aug. 2019

Geachtcollege,

Overenkele dagen gaat het EK paardensport in Kralingen van start. Reedsop 13 december 2018 heeft de organisator van het evenement – voluithet ‘FEIEuropean Championships Jumping, Dressage & Para-Dressage 2019‘– een evenementenvergunning aangevraagd. Op 10 juli jongstledenheeft het college besloten de vergunning te verlenen. Op 15 julijongstleden is het besluit tot vergunningverlening en de daarmeesamenhangende beschikking1gepubliceerd in het gemeenteblad.

Degemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren stelt vast dat hetliefst zeven maanden heeft geduurd alvorens het college heeftbesloten tot het verlenen van de vergunning. Wij vinden dat hoogstopmerkelijk maar ook een kwalijke zaak, omdat veel belanghebbenden aldie tijd geen mogelijkheid hebben gehad tot het maken van bezwaar.Want behalve een aanslag op het welzijn van paarden heeft het EKpaardensport nog tal van andere negatieve gevolgen, bijvoorbeeld deafsluiting van de Plaszoom voor de duur van zes (!) weken. Datbetekent dat fietsers en wandelaars tot aan het einde van de zomergeen gebruik kunnen maken van deze mooie route langs de KralingsePlas. Ook de weides aan weerszijden van de Plaszoom worden aan hetpubliek onttrokken, zoals ook elk jaar tijdens het CHIO gebeurt. Dekans is groot dat die weiden met kapotgereden gras en met diepebandensporen weer worden teruggegeven aan de Rotterdammers, die dusfeitelijk maanden zijn verstoken van hun openbare ruimte.

Mogelijknog kwalijker vinden wij dat de vergunning is verleend op het momentdat de opbouw van het EK paardensport zowat van start is gegaan. Demogelijkheid voor belanghebbenden om een bezwaarschrift in te dienenover de vergunning van het evenement is dan geen knip voor de neuswaard,want de termijn voor bezwaar maken verloopt als het EK paardensportalweer voorbij is. Daar heb je natuurlijk niets aan.

1.Waarom heeft het liefst zeven maanden geduurd alvorens u heeftbesloten een vergunning voor het EK paardensport te verlenen?

2.Waarom heeft u een vergunning verleend voor het EK paardensport ophet moment dat de opbouw van het evenement zowat van start is gegaan?

3.Waarom heeft u niet eerder een vergunning voor het EK paardensportverleend, om de belanghebbenden zoveel mogelijk tijd te geven eenbezwaarschrift in te dienen?

4.Wat is voor u de waarde van bezwaarschriften over de vergunning voorhet EK paardensport, aangezien de termijn voor bezwaar maken verlooptals het EK paardensport alweer voorbij is?

5.Wat gaat u doen met eventuele bezwaarschriften die tijdens de duurvan het EK paardensport inclusief op- en afbouw worden ingediend?Gaat u dan het evenement stilleggen totdat een beslissing over hetbezwaar is genomen, of gaat uin allerijl nieuwe vergunningvoorwaarden van kracht maken? Indiennee, waarom zou het volgens u zin hebben voor belanghebbenden ombezwaar te maken?

Opde website2van de gemeente Rotterdam staat het volgende over vergunningverleningvoor B- en C-evenementen:

Vergunningverleningdoor de burgemeester

Methet vaststellen van de evenementenkalender neemt het college van B&Ween voorlopig besluit over de evenementen die zullen plaatsvinden. Deuiteindelijke vergunningverlening door de burgemeester gebeurt nainhoudelijke beoordeling van de aanvraag. Dit gebeurt 8 wekenvoorafgaand aan het evenement. Zo worden alle belanghebbenden op tijdgeïnformeerd over de evenementen die in Rotterdam plaatsvinden.”

6.Vindt u dat u juist heeft gehandeld bij de vergunningverlening voorhet EK paardensport, indachtig uw eigen regel dat vergunningen 8weken voorafgaand aan een evenement worden verleend? Indien ja,waarom? Indien nee, welke consequenties trekt u uit uw eigenhandelen?

Debeschikking is in afschrift verzonden aan actoren die om de een ofandere manier iets te maken hebben met devoorwaarden die in de vergunning staan opgesomd. Ook aan degebiedscommissie Kralingen-Crooswijk is een afschrift verzonden.Gebiedscommissies hebben als doel de belangen van de bewoners in degebieden te behartigen. Als blijkt dat de beschikking de eersteberichtgeving over de vergunning voor het EK paardensport is die degebiedscommissie Kralingen-Crooswijk ontvangt, dan is dat wat onsbetreft rijkelijk laat. Want de gebiedscommissie kan zich nu nietbuigen over de gevolgen van het evenement voor inwoners van hetgebied. Normaliter doen ze dat middels een advies, zowel gevraagd alsongevraagd. De beschikking is overigens niet verzonden aanbewonersverenigingen in de nabijheid van het evenement, zoals deBewonersvereniging Kralingen-Oost.

7.Klopt het dat de beschikking voor de gebiedscommissieKralingen-Crooswijk de eerste berichtgeving is over de vergunningvoor het EK paardensport? Indien nee, op welke moment heeft u reedscontact gehad met de gebiedscommissie over de vergunning? Indien ja,vindt u dat u juist heeft gehandeld door de voorwaarden voorvergunningverlening pas medio juli te hebben gedeeld met degebiedscommissie, dus op het moment dat de opbouw van het evenementzowat van start is gegaan?

8.Heeft u de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk om advies gevraagdover de gevolgen van het EK paardensport voor de inwoners van hetgebied? Indien nee, waarom niet?

9.Waarom heeft u met een afschrift van de beschikkingbewonersverenigingen niet in kennis gesteld van de voorwaarden van devergunning voor het EK paardensport?

1 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-34142/1/bijlage/exb-2019-34142.pdf

2 https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-b-en-c-evenement/

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 4 sep. 2019

1.Waarom heeft het liefst zeven maanden geduurd alvorens u heeftbesloten een vergunning voor het EK paardensport te verlenen?

Zie antwoord op vraag 2.

2.Waarom heeft u een vergunning verleend voor het EK paardensport ophet moment dat de opbouw van het evenement zowat van start is gegaan?

"Na vaststelling door het college van Burgemeester en Wethouders van het B/C-evenementenoverzicht moeten organisatoren met een plek op dat overzicht voor 15 december hun vergunningaanvraag voor het jaar erop indienen bij directie Veiligheid. Na deze aanvraag start de vergunningprocedure en wordt de organisatie uitgenodigd voor de integrale dienstenoverleggen. In het geval van het EK Paardensport heeft het eerste dienstenoverleg in februari plaatsgevonden. Gezien de complexiteit van het evenement was een goede integrale en daarmee veel tijd vergende afweging noodzakelijk alvorens ik de vergunning kon verlenen. Deze complexiteit had betrekking op de uitbreiding van het terrein naar de plaszoom in tegenstelling tot een regulier CHIO en de hierbij behorende adviezen van de adviserende diensten en de stadsecoloog. Tevens moest er een aangepast mobiliteitsplan worden geschreven aangezien er meer publiek en deelnemers verwacht werden. Mijn streven is er altijd naar om de vergunning zo vroeg mogelijk te verlenen."

3.Waarom heeft u niet eerder een vergunning voor het EK paardensportverleend, om de belanghebbenden zoveel mogelijk tijd te geven eenbezwaarschrift in te dienen?

"De vergunning is verstrekt op 10 juli 2019, en de opbouw van het evenement startte op 15 juli 2019. leder evenement dient een vergunning te hebben voor de start van de opbouw. Deze vergunning is verstrekt binnen de in APV opgenomen beslistermijn van 8 weken voorafgaand aan het evenement."

4.Wat is voor u de waarde van bezwaarschriften over de vergunning voorhet EK paardensport, aangezien de termijn voor bezwaar maken verlooptals het EK paardensport alweer voorbij is?

Zie antwoord op vraag 5.

5.Wat gaat u doen met eventuele bezwaarschriften die tijdens de duurvan het EK paardensport inclusief op- en afbouw worden ingediend?Gaat u dan het evenement stilleggen totdat een beslissing over hetbezwaar is genomen, of gaat uin allerijl nieuwe vergunningvoorwaarden van kracht maken? Indiennee, waarom zou het volgens u zin hebben voor belanghebbenden ombezwaar te maken?

"Belanghebbenden hebben te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een besluit van een evenementenvergunning. Een bezwaarschift heeft echter geen opschortende werking. Hangende het bezwaarschift kan in het belang van de spoedeisendheid middels een verzoek tot een voorlopige voorziening bij de rechtbank wel tot schorsing worden verzocht. De uitkomsten van bezwaar kunnen gevolg hebben voor de toekomst.

De waarde van bezwaar kunnen maken is, zeker bij jaarlijks terugkerende evenementen, dat het oordeel van de bezwaarcommissie en/of van de rechter een rol kan spelen bij het verlenen van een volgende vergunning. Ook is het voor belanghebbenden mogelijk om het indienen van bezwaar gepaard te laten gaan met het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechter, om zodoende schorsing van (delen van) de vergunning te vragen. Een rechter zal tot schorsing overgaan indien er onomkeerbare gevolgen zijn als gevolg van gebruikmaking van de vergunning en de verzoeker een aanwijsbaar belang heeft bij het voorkomen van die gevolgen."

6.Vindt u dat u juist heeft gehandeld bij de vergunningverlening voorhet EK paardensport, indachtig uw eigen regel dat vergunningen 8weken voorafgaand aan een evenement worden verleend? Indien ja,waarom? Indien nee, welke consequenties trekt u uit uw eigenhandelen?

"Ja, ik heb de evenementenvergunning verleend binnen de in de APV opgenomen beslistermijn van 8 weken voorafgaand aan het evenement. Bovendien is het B/C evenementenoverzicht reeds gepubliceerd."

7.Klopt het dat de beschikking voor de gebiedscommissieKralingen-Crooswijk de eerste berichtgeving is over de vergunningvoor het EK paardensport? Indien nee, op welke moment heeft u reedscontact gehad met de gebiedscommissie over de vergunning? Indien ja,vindt u dat u juist heeft gehandeld door de voorwaarden voorvergunningverlening pas medio juli te hebben gedeeld met degebiedscommissie, dus op het moment dat de opbouw van het evenementzowat van start is gegaan?

"De gebiedsorganisatie Kralingen-Crooswijk is aanwezig geweest bij de dienstenoverleggen in het kader van de behandeling van de aanvraag voor het evenement. Tevens is er vanuit de gebiedsorganisatie een positief advies ontvangen op de definitieve stukken (inclusief de bewonersbrief). Het gebied heeft na de vergunningverlening een afschrift van de vergunning ontvangen."

8.Heeft u de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk om advies gevraagdover de gevolgen van het EK paardensport voor de inwoners van hetgebied? Indien nee, waarom niet?

"Nee. Wel heeft de gebiedscommissie tijdens het proces van het B/C-evenementenoverzicht 2019 in september 2018 ongevraagd geadviseerd op het concept B/C-evenementenoverzicht. In dit advies is niet specifiek ingegaan op het voorgenomen evenement EK Paardensport. In het traject van dienstenoverleggen voor dit specifieke project is, zoals gebruikelijk, de gebiedsorganisatie om advies gevraagd."

9.Waarom heeft u met een afschrift van de beschikkingbewonersverenigingen niet in kennis gesteld van de voorwaarden van devergunning voor het EK paardensport?

"Elke evenementenvergunning wordt, inclusief aanvullende voorschriften, gepubliceerd op www.overheid.nl. Het is mogelijk om bij publicaties in een bepaald gebied meldingen te ontvangen.

Tevens is voor de start van de opbouw van het evenement in het gebied een bewonersbrief verspreid (welke goedgekeurd is door de gebiedsorganisatie) met hierin informatie over het evenement, de op- en afbouw en de afsluitingen en omleidingsroutes.

De verspreiding van deze brief is vastgesteld in de vergunning en de organisatie heeft de brief conform voorschriften in de vergunning verspreid."

Interessant voor jou

Raadsvragen: Geschenken gemeente Rotterdam aan Tweede Kamerleden

Lees verder

Raadsvragen: Inzameling van medicijnafval bij de apotheek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer