Raads­vragen: Geor­ga­ni­seerde hinder door houtrook – vervolg­vragen op 19bb12316


Indiendatum: jul. 2019

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft de beantwoording1 van haar schriftelijke vragen over hinder door houtrook van begin dit jaar in goede orde ontvangen. In de beantwoording stelt het college een lobby te starten richting het Rijk om voor elkaar te krijgen dat gemeenten meer bevoegdheden krijgen om de nadelige effecten van houtrook voor de gezondheid van bewoners aan te pakken. Het college geeft meer specifiek aan dat zij regels over houtrook graag wil kunnen opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

1. Welke stappen heeft u reeds gezet ten aanzien van uw lobby richting het Rijk om meer bevoegdheden te krijgen de nadelige effecten van houtrook voor de gezondheid van inwoners aan te pakken, bijvoorbeeld met regels hierover in de APV?

Onlangs hebben wij kennis genomen van het initiatief Kampvuur Rotterdam2, onderdeel van Stichting De Kampvuurvrouw. Voornoemd initiatief wil graag in de wijk kampvuren organiseren en zal in eerste instantie neerstrijken in Overschie in het Sidelingepark in de periode van 22 tot en met 31 augustus aanstaande. Deelnemers worden op de website van het initiatief aangespoord hout mee te nemen, want: “Hoe meer hout, hoe meer vreugd(evuur).” Voor het geplande evenement in Overschie is vooralsnog geen vergunning of kennisgeving verleend, blijkens de website3 van de gemeente Rotterdam.

2. Wat vindt u van het initiatief Kampvuur Rotterdam?

3. Klopt het dat voornoemd initiatief zonder vergunning of kennisgeving doorgang kan vinden? Indien ja, waarom?

Voornoemd initiatief wil met het organiseren van kampvuren bewoners dichterbij elkaar brengen. Uiteraard vinden wij dat een lovenswaardig streven. Maar het is georganiseerde hinder door houtrook, want kampvuren zorgen helaas voor ernstige vervuiling van de lucht, evenals stank en roetneerslag. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)4 waarschuwt mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, kinderen en ouderen voor houtrook, omdat zij het meest gevoelig zijn voor de negatieve effecten van hout.

4. Hoe verhoudt voornoemd initiatief zich met uw wens hinder door houtrook aan te pakken?

Op de website van voornoemd initiatief staat de gemeente Rotterdam vermeld als sponsor. Volgens ons houdt dit in dat de gemeente Rotterdam actieve medewerking verleent aan het organiseren van kampvuren.

5. Klopt het dat de gemeente Rotterdam sponsor is van het initiatief Kampvuur Rotterdam? Indien ja, waarom is de gemeente Rotterdam sponsor? Indien ja, hoe gaat u als sponsor de initiatiefnemer aansporen deelnemers met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, kinderen en ouderen te beschermen tegen de negatieve effecten van houtrook?

6. Hoe gaat u als hoeder van het algemeen belang mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, kinderen en ouderen in Overschie beschermen tegen de negatieve effecten van houtrook?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7411446/1/19bb12316

2 https://www.kampvuurrotterdam.nl/

3 http://www.evenementeninrotterdam.nl/gebieden/evenementen.php?did=11

4 https://www.rivm.nl/toolkit-houtrook-en-gezondheid/vraag-en-antwoord-houtrook

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 10 sep. 2019

1. Welke stappen heeft u reeds gezet ten aanzien van uw lobby richting het Rijk om meer bevoegdheden te krijgen de nadelige effecten van houtrook voor de gezondheid van inwoners aan te pakken, bijvoorbeeld met regels hierover in de APV?

"Door de gemeente is gelobbyd om via het Schone Lucht Akkoord te zorgen dat de nadelige effecten van houtstook zoveel mogelijk worden beperkt. Wij hebben onder andere gevraagd de landelijke subsidie voor houtstook door particulieren af te schaffen. Vanaf 1 januari 2020 zal de subsidie voor pelletkachels verdwijnen.

Voor het binnenkort af te sluiten landelijke Schone Lucht Akkoord is de intentie ook op te nemen dat het kabinet samen met gemeenten de praktische en juridische invulling onderzoekt om houtstookvrije wijken te realiseren.

Voor het tegengaan van de negatieve gevolgen van houtstook in woningen is er landelijke regelgeving, te weten het Bouwbesluit. De handhaving daarvan wordt helaas bemoeilijkt door het ontbreken van een goede en uniforme meetmethodiek op basis waarvan hinder kan worden vastgesteld. Op landelijk niveau wordt op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van een voldoende nauwkeurige methode om overlast tijdens het gebruik van een houtkachel te meten."

2. Wat vindt u van het initiatief Kampvuur Rotterdam?

"Het college juicht in zijn algemeenheid initiatieven om buurtbewoners bij elkaar te brengen toe. Tegelijk zien wij de schadelijke effecten van houtstook op de luchtkwaliteit. Naar aanleiding van dit initiatief hebben we contact opgenomen met de organisatie om ervoor te zorgen dat de overlast en hinder van het kampvuur zoveel mogelijk wordt beperkt door droog en onbewerkt hout te gebruiken. De organisatie heeft naar aanleiding daarvan de communicatie rondom dit initiatief aangepast en mensen gevraagd droog, niet behandeld hout mee te nemen. Daarnaast hebben we de organisatie gewezen op de tien houtstooktips zoals gecommuniceerd in de houtrook toolkit van het RIVM."

3. Klopt het dat voornoemd initiatief zonder vergunning of kennisgeving doorgang kan vinden? Indien ja, waarom?

"Nee. Voor voornoemd initiatief is een A-evenementenvergunning aangevraagd. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden om het evenement ordentelijk en veilig te laten verlopen en om te zorgen dat zo min mogelijk hinder wordt ervaren van het evenement."

4. Hoe verhoudt voornoemd initiatief zich met uw wens hinder door houtrook aan te pakken?

"Door als voorwaarde te stellen dat geen bewerkt hout gestookt mag worden en de organisatie te wijzen op een juiste manier van stoken zorgen we ervoor dat de hinder door houtrook wordt beperkt."

5. Klopt het dat de gemeente Rotterdam sponsor is van het initiatief Kampvuur Rotterdam? Indien ja, waarom is de gemeente Rotterdam sponsor? Indien ja, hoe gaat u als sponsor de initiatiefnemer aansporen deelnemers met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, kinderen en ouderen te beschermen tegen de negatieve effecten van houtrook?

"De gebiedscommissie Overschie heeft dit initiatief ondersteund met een financiële bijdrage. De gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hebben een budget voor bewonersinitiatieven en hanteren bij de toekenning de Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam (gemeenteblad 2015)."

6. Hoe gaat u als hoeder van het algemeen belang mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, kinderen en ouderen in Overschie beschermen tegen de negatieve effecten van houtrook?

"Zie antwoord op vraag 4 Door de organisatie vooraf te informeren over de negatieve effecten van houtrook en te wijzen op een juiste manier van stoken, zorgen we ervoor dat deze negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt."

--

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Beter scheiden

Lees verder

Raadsvragen: Gepast, gewenst en haalbaar – vervolgvragen op 19bb11853

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer