Raads­vragen: Geor­ga­ni­seerde hinder door houtrook – vervolg­vragen op 19bb12316


Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft de beantwoording1 van haar schriftelijke vragen over hinder door houtrook van begin dit jaar in goede orde ontvangen. In de beantwoording stelt het college een lobby te starten richting het Rijk om voor elkaar te krijgen dat gemeenten meer bevoegdheden krijgen om de nadelige effecten van houtrook voor de gezondheid van bewoners aan te pakken. Het college geeft meer specifiek aan dat zij regels over houtrook graag wil kunnen opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

1. Welke stappen heeft u reeds gezet ten aanzien van uw lobby richting het Rijk om meer bevoegdheden te krijgen de nadelige effecten van houtrook voor de gezondheid van inwoners aan te pakken, bijvoorbeeld met regels hierover in de APV?

Onlangs hebben wij kennis genomen van het initiatief Kampvuur Rotterdam2, onderdeel van Stichting De Kampvuurvrouw. Voornoemd initiatief wil graag in de wijk kampvuren organiseren en zal in eerste instantie neerstrijken in Overschie in het Sidelingepark in de periode van 22 tot en met 31 augustus aanstaande. Deelnemers worden op de website van het initiatief aangespoord hout mee te nemen, want: “Hoe meer hout, hoe meer vreugd(evuur).” Voor het geplande evenement in Overschie is vooralsnog geen vergunning of kennisgeving verleend, blijkens de website3 van de gemeente Rotterdam.

2. Wat vindt u van het initiatief Kampvuur Rotterdam?

3. Klopt het dat voornoemd initiatief zonder vergunning of kennisgeving doorgang kan vinden? Indien ja, waarom?

Voornoemd initiatief wil met het organiseren van kampvuren bewoners dichterbij elkaar brengen. Uiteraard vinden wij dat een lovenswaardig streven. Maar het is georganiseerde hinder door houtrook, want kampvuren zorgen helaas voor ernstige vervuiling van de lucht, evenals stank en roetneerslag. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)4 waarschuwt mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, kinderen en ouderen voor houtrook, omdat zij het meest gevoelig zijn voor de negatieve effecten van hout.

4. Hoe verhoudt voornoemd initiatief zich met uw wens hinder door houtrook aan te pakken?

Op de website van voornoemd initiatief staat de gemeente Rotterdam vermeld als sponsor. Volgens ons houdt dit in dat de gemeente Rotterdam actieve medewerking verleent aan het organiseren van kampvuren.

5. Klopt het dat de gemeente Rotterdam sponsor is van het initiatief Kampvuur Rotterdam? Indien ja, waarom is de gemeente Rotterdam sponsor? Indien ja, hoe gaat u als sponsor de initiatiefnemer aansporen deelnemers met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, kinderen en ouderen te beschermen tegen de negatieve effecten van houtrook?

6. Hoe gaat u als hoeder van het algemeen belang mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, kinderen en ouderen in Overschie beschermen tegen de negatieve effecten van houtrook?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7411446/1/19bb12316

2 https://www.kampvuurrotterdam.nl/

3 http://www.evenementeninrotterdam.nl/gebieden/evenementen.php?did=11

4 https://www.rivm.nl/toolkit-houtrook-en-gezondheid/vraag-en-antwoord-houtrook