Raads­vragen: Gecou­peerde oren en staart bij honden


Indiendatum: nov. 2018

Geacht college,

De Rotterdamse politie luidt de noodklok over het couperen van de oren en staart bij honden in de stad. Zo werd er verleden week in Rotterdam een hond met gecoupeerde oren aangetroffen. In een artikel1 in De Telegraaf van vrijdag 23 november jongstleden wordt een medewerker met taakaccent dierenwelzijn van de politie-eenheid Rotterdam opgevoerd die zich zorgen maakt over het couperen. In het artikel stelt de medewerker onder andere het volgende:

Wanneer een hond gecoupeerd is, kan deze niet meer non-verbaal communiceren met soortgenoten. (…) Die non-verbale communicatie is juist zo belangrijk, daaraan kunnen andere honden, en mensen zien wanneer een hond bang, boos of zich bedreigd voelt. Een hond wordt door het couperen verminkt, en is eigenlijk gehandicapt.”

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is geschrokken van dit nieuws. Het couperen van de oren en staart bij honden is een ernstige vorm van dierenleed, zoals ook treffend wordt verwoord in bovenstaand citaat. Daarnaast is het couperen van dieren met lid 1 van artikel 2.8 onder a van de Wet dieren door de wetgever verboden verklaard.

Wij zijn blij te vernemen dat de Rotterdamse politie deze vorm van dierenleed zo hoog opneemt, maar we zien graag dat het college bijdraagt aan de handhaving van het verbod tot couperen. In de Eindrapportage Nota dierenwelzijn 2015-20172 van begin dit jaar schrijft het college over haar samenwerking met de politie in het tegengaan van dierenmishandeling het volgende:

I.v.m. de ontbrekende bevoegdheden van gemeentelijke handhavers, kunnen BOA’s wel signaleren maar niet handhaven op dierenmishandeling. Daarom is de inzet nu vooral gericht op kennisoverdracht van politie/dierenbescherming richting handhavers en wijkteams. Krijgt vervolg in 2018 o.a. in de vorm van een werkinstructie met achtergrondinformatie.”

1. Bent u bekend met het strafbare feit van gecoupeerde oren en staart bij honden? Indien ja, wie voorziet u van informatie over dit strafbaar feit?

2. Op welke wijze geeft u invulling aan de samenwerking tussen de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van de gemeente enerzijds en handhavers van dierenwelzijn anderzijds?

3. Stelt u dat er afdoende capaciteit is bij zowel de BOA's van de gemeente als de Rotterdamse politie (met taakaccent dierenwelzijn) of landelijke inspecties om te handhaven op het couperen van oren en staart bij honden? Indien nee, wat gaat u hieraan doen?

Het couperen van oren en staart wordt soms gedaan door houders die hun honden laten deelnemen aan georganiseerde hondengevechten, ogenschijnlijk om de honden stoerder over te laten komen. Enkele jaren geleden werd een toename van dit soort gevechten in onze stad gesignaleerd, waarna onze landelijke fractie kamervragen3 stelde. Hondengevechten zijn strafbaar.

4. Wat weet u over georganiseerde hondengevechten in Rotterdam, wat mogelijk een belangrijke vindplaats is van honden met gecoupeerde oren of staart?

Het college heeft vorig jaar met het Plan van Aanpak Agressieve Honden4 een meldpunt voor agressieve honden ingesteld. Wat ons betreft kan dit meldpunt worden opengesteld voor meldingen over honden waarvan de oren of staart zijn gecoupeerd. Rotterdammers die zich net als wij en de politie zorgen maken over deze ernstige vorm van dierenleed, kunnen zo hun steentje bijdragen aan handhaving. Wij zien ook graag dat dierenartsen of andere professionals een melding kunnen doen als zij menen dat het welzijn van honden in het geding is.

5. Bent u bereid bovenstaand meldpunt ook open te stellen voor meldingen van burgers en professionals over gecoupeerde oren en staart bij honden? Indien nee, waarom niet?

1 https://www.telegraaf.nl/nieuws/2836090/gecoupeerde-oren-en-staarten-baren-politie-dierenwelzijn-zorgen

2 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dierenwelzijn/Eindrapportage-Nota-Dierenwelzijn-2018.pdf

3 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z12636.html

4 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/honden/PvA-agressieve-honden-2017.pdf

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 15 jan. 2019

1. Bent u bekend met het strafbare feit van gecoupeerde oren en staart bij honden? Indien ja, wie voorziet u van informatie over dit strafbaar feit?

"Wij zijn bekend met het feit dat couperen van oren en staart helaas nog steeds af en toe voorkomt. Ook weten wij dat dit een aantasting van het dierenwelzijn met zich meebrengt. Wij worden niet geïnformeerd over concrete voorvallen."

2. Op welke wijze geeft u invulling aan de samenwerking tussen de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van de gemeente enerzijds en handhavers van dierenwelzijn anderzijds?

"Er zijn tien gespecialiseerde gemeentelijke BOA’s die meldingen over agressieve honden onderzoeken. Zij werken daarbij nauw samen met de taakaccenthouders van de politie. Ook volgen zij dezelfde training op het gebied van agressieve honden. Begin 2019 start een pilot met betrekking tot informatie delen met behulp van het systeem TRIAS. Tot slot is een brede groep BOA’s eind 2017 door een taakaccenthouder van de politie geïnformeerd over het signaleren dierenmishandeling. Wij zijn zeer te spreken over deze samenwerking en het resultaat daarvan, namelijk het onderzoeken van 150 meldingen en het preventief opleggen van ruim 25 muilkorfgeboden in 2018."

3. Stelt u dat er afdoende capaciteit is bij zowel de BOA's van de gemeente als de Rotterdamse politie (met taakaccent dierenwelzijn) of landelijke inspecties om te handhaven op het couperen van oren en staart bij honden? Indien nee, wat gaat u hieraan doen?

"Wij hebben geen exacte informatie over de capaciteit van andere handhavers. De politie-eenheid Rotterdam heeft 28 taakaccenthouders dierenwelzijn (in totaal 18 fte). De capaciteit per basisteam verschilt, hoewel elk team een taakaccenthouder heeft. Het verschil in capaciteit voor dierenwelzijn wordt mede veroorzaakt door prioritering in werk (bijvoorbeeld grote tijdrovende onderzoeken naar schietpartijen) en de totale capaciteit van de basisteams."

Gemeentelijke handhavers handhaven niet actief op het couperen van oren en staart bij honden. Zij zijn hiervoor niet bevoegd. Wanneer zij dit signaleren, moeten zij hiervan melding maken bij de politie. Waar het gaat over het uitvoeren van acties die voortkomen uit het meldpunt agressieve honden, onderhouden de tien gemeentelijke BOA’s korte lijnen met de politie. Wij hebben geen invloed op de inzet van handhavers van de landelijke inspectiedienst."

4. Wat weet u over georganiseerde hondengevechten in Rotterdam, wat mogelijk een belangrijke vindplaats is van honden met gecoupeerde oren of staart?

"Er is geen directe relatie aan te tonen tussen hondengevechten en gecoupeerde oren en staart. Wij weten dat er hondengevechten plaatsvinden. Hondengevechten zijn illegaal en duidelijk strafbaar gesteld en vinden heimelijk in een goed afgeschermde ruimte plaats, veelal in het criminele circuit. Hierbij spelen dierenleed, illegaal gokken, ondermijning en andere vormen van crimineel handelen een rol. Deze illegale activiteit heeft de aandacht van de politie."

5. Bent u bereid bovenstaand meldpunt ook open te stellen voor meldingen van burgers en professionals over gecoupeerde oren en staart bij honden? Indien nee, waarom niet?

"Ja. Deze meldingen kunnen telefonisch worden gedaan bij 14010 en zullen dan vervolgens worden doorgegeven aan de politie."

--

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Park De Twee Heuvels als mogelijke evenementenlocatie

Lees verder

Raadsvragen: Beschuldiging diefstal en plagiaat plannen Feyenoord City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer