Raads­vragen: Park De Twee Heuvels als mogelijke evene­men­ten­lo­catie


Indiendatum: nov. 2018

Geacht college,

Uit de evaluatie van het Rotterdamse evenementenbeleid van 20171 heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam vernomen dat het college Park De Twee Heuvels overweegt als locatie voor het organiseren van evenementen. Wij lezen verder dat Rotterdam Festivals is betrokken bij de inrichting van het park als mogelijke evenementenlocatie.

Wij zijn fervent tegenstander van het gebruik van parken als evenementenlocatie. Parken zijn groene oasen voor mens en dier en daar moet je dus geen evenementen in organiseren die veelal gepaard gaan met harde muziek en duizenden bezoekers die de gazons vertrappen en rotzooi achterlaten. Bovendien gaat het vaak mis tijdens de opbouw en afbouw van evenemententerreinen: feesttenten die op boomwortels worden neergezet, zware voertuigen die over de onverharde bodem rijden, en zo verder. Evenementen onttrekken parken aan de buitenruimte, soms wel met de duur van twee weken als gevolg van de op- en afbouw. Helaas zijn er al diverse Rotterdamse parken aangewezen als evenementenlocatie en aan die lijst wordt dus mogelijk Park De Twee Heuvels toegevoegd.

1. Klopt het dat u Park De Twee Heuvels overweegt als evenementenlocatie? Indien ja, waarom?

2. Welke rol heeft u toebedeeld aan Rotterdam Festivals met betrekking tot het inrichten van Park De Twee Heuvels als mogelijke evenementenlocatie?

De Raad heeft op 1 februari jongstleden de Gebiedsvisie Stadionpark vastgesteld. Park De Twee Heuvels is onderdeel van het plangebied waar deze gebiedsvisie betrekking op heeft. Nergens in de gebiedsvisie wordt melding gemaakt van Park De Twee Heuvels als mogelijke evenementenlocatie.

3. Overwoog u Park De Twee Heuvels als evenementenlocatie reeds ten tijde van de vaststelling van de Gebiedsvisie Stadionpark? Indien ja, waarom heeft u verzuimd hier tijdens de beraadslaging over de vaststelling melding van te maken? Indien nee, wanneer bent u het park als evenementenlocatie gaan overwegen?

Wat wél in de gebiedsvisie over Park De Twee Heuvels wordt gemeld, is het volgende:

In de Natuurkaart Rotterdam is de ambitie benoemd om het park bij de herinrichting in verbinding te brengen met de rivier. De Kreekse Boezem is de drager in deze verbinding richting het Eiland van Brienenoord. De doorgaande route langs de Kreek wordt begeleid door bomen, bloemrijk grasland, waterpartijen en natuurlijke oevers.”

In de Begroting 2019 van de gemeente Rotterdam is een passage van soortgelijke strekking opgenomen.

4. Hoe denkt u de functie van Park De Twee Heuvels als mogelijke evenementenlocatie te kunnen rijmen met de rol die het park volgens u speelt als onderdeel van de ecologische structuur op IJsselmonde?

Aan de noordrand van Park De Twee Heuvels komen huizen, althans dat wordt mogelijk gemaakt binnen het Masterplan Sportcampus & Park De Twee Heuvels. Ook de toekomstige bewoners aan de noordrand van het park hebben nog geen enkel idee van hun onmiddellijke leefomgeving als mogelijke evenementenlocatie, aangezien deze discussie in het geheel ontbrak in de eerdere beraadslagingen over de toekomst van Park De Twee Heuvels.

5. Gaat u de toekomstige bewoners aan de noordrand van Park De Twee Heuvels informeren over de functie van het park als mogelijke evenementenlocatie? Indien nee, waarom niet?

6. Hoe gaat u zich ervan vergewissen dat de toekomstige bewoners aan de noordrand van Park De Twee Heuvels beschikken over alle relevantie informatie met betrekking tot de functie van het park als mogelijke evenementenlocatie?

In het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam' staat dat in hoogwaardig groen niet wordt gebouwd. Wij beschouwen Park De Twee Heuvels als hoogwaardig groen, te meer omdat er weinig ander groen in de directe omgeving van het park te vinden is. Het is wat ons betreft zonder meer logisch dat in hoogwaardig groen geen evenementen worden georganiseerd, met eenzelfde argumentatie die aan deze logica ten grondslag ligt. Als je dus met de bouwopgave een voorbehoud maakt voor hoogwaardig groen, moet je dat ook doen voor het aanwijzen van plekken als mogelijke evenementenlocatie.

7. Deelt u onze mening dat het niet voor woningbouw bestemde deel van Park De Twee Heuvels hoogwaardig groen is? Indien nee, waarom niet? Indien ja, deelt u onze mening dat hoogwaardig groen als mogelijke evenementenlocatie moet worden ontzien?

1 https://rotterdam.notubiz.nl/document/7021068/1/18bb7947

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 19 feb. 2019

1. Klopt het dat u Park De Twee Heuvels overweegt als evenementenlocatie? Indien ja, waarom?

"Ja. het college onderzoekt hoe Park de Twee Heuvels gebruikt kan worden voor evenementen. Zoals in het coalitieakkoord is opgenomen, zet het college in op een evenwichtige spreiding van evenementen over de stad. In principe kan iedere locatie in de stad worden gebruikt voor evenementen. Bij parken heeft het college extra aandacht voor de met name de ondergrond en flora en fauna."

2. Welke rol heeft u toebedeeld aan Rotterdam Festivals met betrekking tot het inrichten van Park De Twee Heuvels als mogelijke evenementenlocatie?

"Rotterdam Festivals heeft in de planfase input gegeven over het gebruik van het park voor evenementen en maatregelen die de impact van dat gebruik minimaliseren, zoals het gebruik van evenementengras dat sneller herstelt dan een gewone grasmat."

3. Overwoog u Park De Twee Heuvels als evenementenlocatie reeds ten tijde van de vaststelling van de Gebiedsvisie Stadionpark? Indien ja, waarom heeft u verzuimd hier tijdens de beraadslaging over de vaststelling melding van te maken? Indien nee, wanneer bent u het park als evenementenlocatie gaan overwegen?

"Ja. De gebiedsvisie noemt het Stadionpark een aantrekkelijk vrijetijdsgebied voor Rotterdam. Specifiek wordt Sportstad 'een aantrekkelijk gebied met een diversiteit aan functies in het groen genoemd waarbij ruimte wordt gegeven aan initiatiefnemers die bijdragen aan meer levendigheid in het gebied en die het gebied een bestemming voor velen maken. Om het gebied als bijzonder, maar echt Rotterdams gebied te profileren zal in de uitwerking (qua programma, bebouwing en openbaar gebied) ingezet worden op een combinatie van een viertal sterke Rotterdamse (ken)merken:

- Rotterdam stad aan de Maas
- Rotterdam architectuurstad
- Rotterdam (top)sportstad
- Rotterdam evenementenstad

Het participatietraject van de Concept Gebiedsvisie Stadionpark liep gelijk op met het opstellen van het programma van eisen van Park de Twee Heuvels. In het reactiedocument van de concept Gebiedsvisie Stadionpark is ook aangegeven dat bekeken wordt of evenementen een plaats kunnen hebben in Park de Twee Heuvels. Voorwaarde is dat het samen moet kunnen gaan met omliggende functies en aansluit bij de sfeer en uitstraling van het park."

4. Hoe denkt u de functie van Park De Twee Heuvels als mogelijke evenementenlocatie te kunnen rijmen met de rol die het park volgens u speelt als onderdeel van de ecologische structuur op IJsselmonde?

"Park de Twee Heuvels ligt centraal in IJsselmonde en is goed ontsloten, maar de (oude) inrichting maakt daar geen gebruik van. Het park werd met name gebruikt door de direct omwonenden. Met de herinrichting is de ambitie geformuleerd om er weer een echt stadsdeelpark van te maken en de programmering en identiteit hierop af te stemmen. De organisatie van festivals en markten kan juist een bijdrage leveren aan het idee dat het park een stadsdeelpark is en daarmee ook een andere doelgroep en mensen van verder weg naar het park trekken.

Met het opknappen van Park de Twee Heuvels is enerzijds een aantrekkelijker park beoogd waar je meer wordt uitgenodigd om te sporten, spelen en ontmoeten. Anderzijds is de inzet versterking van de natuurlijke waarden. Het inrichtingsplan is zo ontworpen dat beiden samen kunnen gaan. Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen het oostelijk deel en het westelijk deel van het park. Het oostelijk deel is meer cultuurlijk ingericht, met meer gebruiksfuncties, waaronder het voor evenementen verstevigde terrein. In het westelijk deel is meer ruimte voor natuur en worden ook maatregelen genomen om die natuurlijke waarden te vergroten. Dit westelijk deel ligt aan de Kreek en maakt onderdeel uit van de verbinding richting het Eiland van Brienenoord."

5. Gaat u de toekomstige bewoners aan de noordrand van Park De Twee Heuvels informeren over de functie van het park als mogelijke evenementenlocatie? Indien nee, waarom niet?

"Vanzelfsprekend worden toekomstige bewoners geïnformeerd over de functie van het park."

6. Hoe gaat u zich ervan vergewissen dat de toekomstige bewoners aan de noordrand van Park De Twee Heuvels beschikken over alle relevantie informatie met betrekking tot de functie van het park als mogelijke evenementenlocatie?

"In de informatievoorziening over de woningbouw aan de noordrand van Park de Twee Heuvels wordt dit punt meegenomen. Tevens wordt op de informatieborden die in Park de Twee Heuvels worden geplaatst ook het evenementenveld aangegeven, zodat mensen die de omgeving verkennen hier ook kennis van kunnen nemen. Hoe het evenementenveld uiteindelijk gebruikt gaat worden, moet de praktijk ook nog uitwijzen. In ieder geval zullen omwonenden bij het plaatsvinden van een evenement een informatiebrief ontvangen van de organisatie."

7. Deelt u onze mening dat het niet voor woningbouw bestemde deel van Park De Twee Heuvels hoogwaardig groen is? Indien nee, waarom niet? Indien ja, deelt u onze mening dat hoogwaardig groen als mogelijke evenementenlocatie moet worden ontzien?

"In het coalitieakkoord staat dat in hoogwaardig groen niet wordt gebouwd in IJsselmonde. Dat betekent niet dat er geen evenementen mogen plaatsvinden."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Legaliseren illegale situatie aan het Charloisse Hoofd

Lees verder

Raadsvragen: Gecoupeerde oren en staart bij honden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer