Raads­vragen: Park De Twee Heuvels als mogelijke evene­men­ten­lo­catie


Geacht college,

Uit de evaluatie van het Rotterdamse evenementenbeleid van 20171 heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam vernomen dat het college Park De Twee Heuvels overweegt als locatie voor het organiseren van evenementen. Wij lezen verder dat Rotterdam Festivals is betrokken bij de inrichting van het park als mogelijke evenementenlocatie.

Wij zijn fervent tegenstander van het gebruik van parken als evenementenlocatie. Parken zijn groene oasen voor mens en dier en daar moet je dus geen evenementen in organiseren die veelal gepaard gaan met harde muziek en duizenden bezoekers die de gazons vertrappen en rotzooi achterlaten. Bovendien gaat het vaak mis tijdens de opbouw en afbouw van evenemententerreinen: feesttenten die op boomwortels worden neergezet, zware voertuigen die over de onverharde bodem rijden, en zo verder. Evenementen onttrekken parken aan de buitenruimte, soms wel met de duur van twee weken als gevolg van de op- en afbouw. Helaas zijn er al diverse Rotterdamse parken aangewezen als evenementenlocatie en aan die lijst wordt dus mogelijk Park De Twee Heuvels toegevoegd.

1. Klopt het dat u Park De Twee Heuvels overweegt als evenementenlocatie? Indien ja, waarom?

2. Welke rol heeft u toebedeeld aan Rotterdam Festivals met betrekking tot het inrichten van Park De Twee Heuvels als mogelijke evenementenlocatie?

De Raad heeft op 1 februari jongstleden de Gebiedsvisie Stadionpark vastgesteld. Park De Twee Heuvels is onderdeel van het plangebied waar deze gebiedsvisie betrekking op heeft. Nergens in de gebiedsvisie wordt melding gemaakt van Park De Twee Heuvels als mogelijke evenementenlocatie.

3. Overwoog u Park De Twee Heuvels als evenementenlocatie reeds ten tijde van de vaststelling van de Gebiedsvisie Stadionpark? Indien ja, waarom heeft u verzuimd hier tijdens de beraadslaging over de vaststelling melding van te maken? Indien nee, wanneer bent u het park als evenementenlocatie gaan overwegen?

Wat wél in de gebiedsvisie over Park De Twee Heuvels wordt gemeld, is het volgende:

In de Natuurkaart Rotterdam is de ambitie benoemd om het park bij de herinrichting in verbinding te brengen met de rivier. De Kreekse Boezem is de drager in deze verbinding richting het Eiland van Brienenoord. De doorgaande route langs de Kreek wordt begeleid door bomen, bloemrijk grasland, waterpartijen en natuurlijke oevers.”

In de Begroting 2019 van de gemeente Rotterdam is een passage van soortgelijke strekking opgenomen.

4. Hoe denkt u de functie van Park De Twee Heuvels als mogelijke evenementenlocatie te kunnen rijmen met de rol die het park volgens u speelt als onderdeel van de ecologische structuur op IJsselmonde?

Aan de noordrand van Park De Twee Heuvels komen huizen, althans dat wordt mogelijk gemaakt binnen het Masterplan Sportcampus & Park De Twee Heuvels. Ook de toekomstige bewoners aan de noordrand van het park hebben nog geen enkel idee van hun onmiddellijke leefomgeving als mogelijke evenementenlocatie, aangezien deze discussie in het geheel ontbrak in de eerdere beraadslagingen over de toekomst van Park De Twee Heuvels.

5. Gaat u de toekomstige bewoners aan de noordrand van Park De Twee Heuvels informeren over de functie van het park als mogelijke evenementenlocatie? Indien nee, waarom niet?

6. Hoe gaat u zich ervan vergewissen dat de toekomstige bewoners aan de noordrand van Park De Twee Heuvels beschikken over alle relevantie informatie met betrekking tot de functie van het park als mogelijke evenementenlocatie?

In het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam' staat dat in hoogwaardig groen niet wordt gebouwd. Wij beschouwen Park De Twee Heuvels als hoogwaardig groen, te meer omdat er weinig ander groen in de directe omgeving van het park te vinden is. Het is wat ons betreft zonder meer logisch dat in hoogwaardig groen geen evenementen worden georganiseerd, met eenzelfde argumentatie die aan deze logica ten grondslag ligt. Als je dus met de bouwopgave een voorbehoud maakt voor hoogwaardig groen, moet je dat ook doen voor het aanwijzen van plekken als mogelijke evenementenlocatie.

7. Deelt u onze mening dat het niet voor woningbouw bestemde deel van Park De Twee Heuvels hoogwaardig groen is? Indien nee, waarom niet? Indien ja, deelt u onze mening dat hoogwaardig groen als mogelijke evenementenlocatie moet worden ontzien?

1 https://rotterdam.notubiz.nl/document/7021068/1/18bb7947