Raads­vragen: Duiven­be­strijding op Rotter­damse trein­sta­tions en daar­buiten


Indiendatum: 19 apr. 2022

Geacht college,

In Utrecht is de afgelopen tijd ophef ontstaan over de bestrijding van duiven op Utrecht Centraal, het grootste treinstation in deze stad. De gemeente Utrecht heeft een overeenkomst gesloten met de organisaties ProRail en de Nederlandse Spoorwegen (NS) voor dagelijks onderhoud en beheer van dit treinstation, waarin bestrijding van vermeende ‘verwilderde duiven’ ook is geregeld. Daarvoor is een commerciële plaagdierbestrijder in de arm genomen. In eerste instantie tracht deze commerciële partij de duiven te weren uit het stationsgebied, maar zij schroomt niet te kiezen voor meer ingrijpende maatregelen als dat schijnbaar als nodig wordt gezien. Dat is dan uiteraard met instemming dan wel toestemming van de opdrachtgevers. Vorig jaar zijn er 36 Utrechtse duiven gedood door de nek van deze dieren te breken, blijkt uit een artikel op de website van RTV Utrecht[1].

ProRail en de NS zijn landelijk opererende organisaties, zo ook in Rotterdam. In onze stad leven ook duiven die zich in de buurt van de treinstations ophouden. Wij willen weten of de gemeente Rotterdam een dergelijke eensluidende overeenkomst met deze organisaties heeft gesloten voor dagelijks onderhoud en beheer van een of meerdere treinstations waar duivenbestrijding onderdeel van vormt.

1. Heeft u net als het Utrechtse college een overeenkomst gesloten met ProRail en de NS voor dagelijks beheer en onderhoud van een of meerdere treinstations in Rotterdam? Indien ja, is duivenbestrijding onderdeel van de overeenkomst?

2. Weet u of er net als in Utrecht het afgelopen jaar al dan niet op voorspraak van de gemeente Rotterdam – als opdrachtgever – duiven in Rotterdamse stationsgebieden zijn gedood, bijvoorbeeld door een commerciële aanbieder van plaagdierbestrijding die door ProRail, NS en de gemeente Rotterdam in de arm is genomen? Indien ja, hoeveel duiven? Indien nee, bent u bereid dit na te gaan?

In voornoemd artikel wordt in de Utrechtse casus gewag gemaakt van vangen en doden van duiven “in lijn met de Wet natuurbescherming”. Dit zou rechtmatigheid moeten verlenen aan de methoden die voor duivenbestrijding worden gehanteerd.

3. Weet u welk artikel in de Wet natuurbescherming rechtmatigheid verleent aan het vangen en doden van in het wild levende duiven? En gaat dit over een artikel in de wet die het mogelijk maakt een vrijstelling of een ontheffing aan te wenden dan wel aan te vragen om eventuele verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming te omzeilen?

4. Wie is het bevoegd gezag in het verlenen van toestemming voor het vangen en doden van in het wild levende duiven? En weet u of er momenteel een vrijstelling bestaat, of ontheffingen van kracht zijn, om in Rotterdam (in de bebouwde kom) in het wild levende duiven te vangen en doden?

De plaagdierbestrijder in Utrecht maakt gebruik van vangkooien. Die zijn in principe verboden, maar blijkbaar niet voor verwilderde duiven. Het college in Utrecht spreekt bij verwilderde duiven van de soort ‘columba livia domestica’[2], om aan te geven dat het hier om stadsduiven gaat die afstammen van de rotsduif en ooit gedomesticeerd zijn geweest. De bepaling van de soort door het Utrechtse college klopt ons inziens evenwel niet, omdat stadsduiven natuurlijke selectie ondergaan. Ze zijn niet meer gedomesticeerd, dus een soort die haar eigen plek kent in het stadsecosysteem en zich aanpast aan veranderende omstandigheden.

5. Is ‘columba livia domestica’ een soort? En wordt hiermee de soort bedoeld die met kooien mag worden gevangen? Indien ja, waarom mag dat volgens u indachtig de natuurlijke selectie die ‘columba livia domestica’ net als andere soorten ondergaat?

6. Is een soort die natuurlijke selectie ondergaat volgens u gedomesticeerd? Indien nee, hoe duidt u het begrip van ‘verwilderde duif’ waar klaarblijkelijk andere regelgeving voor is opgetuigd?

De plaagdierbestrijder in Utrecht maakt op haar website melding van activiteiten op de Rotterdamse Lijnbaan, waar zij vogelwerende maatregelen neemt. Het valt niet uit te sluiten dat duiven worden gedood als preventieve maatregelen geen soelaas bieden. Onderwijl zijn er al jaren twee duiventillen aangebracht in het Lijnbaangebied om eventuele vermeende overlast van duiven tegen te gaan. De meest recente communicatie over de duiventillen is van twee jaar geleden, waarbij de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn het volgende concludeert:

“Ik concludeer op basis van de ervaringen van afgelopen jaren dat de aanwezigheid van duiventillen in het Lijnbaangebied van toegevoegde waarde is.”[3]

7. Klopt het dat er plaagdierbeheersing dan wel -bestrijding van duiven plaatsvindt op of rond de Lijnbaan? Indien ja, heeft u hier toestemming voor gegeven of heeft u een overeenkomst gesloten met individuele winkeliers en/of de winkeliersvereniging waar het beheersing of bestrijding van duiven betreft?

8. Worden er duiven gedood op of rond de Rotterdamse Lijnbaan? Indien ja, geldt hier (óók) een vrijstelling of is er een ontheffing verleend voor een dergelijke handeling?

9. Kunt u een stand van zaken geven over het effect van de duiventillen in het Lijnbaangebied voor het tegengaan van vermeende overlast door duiven?

Het college bereidt momenteel een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) voor waarin wordt geregeld dat het verboden wordt om stadsdieren te voederen. Na goedkeuring van de Raad zal de wijziging per 1 juli van dit jaar van kracht worden.

10. Welk effect van het stadsbrede voederverbod voorziet u voor het tegengaan van vermeende duivenoverlast?

11. Ziet u het als uw taak om houders en aanvragers van eventuele ontheffingen bedoeld voor duivenbestrijding in Rotterdam te wijzen op de introductie van het stadsbrede voederverbod, waardoor er een preventieve maatregel komt die het vangen en eventueel doden van duiven overbodig maakt? Indien nee, waarom niet?

12. Ziet het als uw taak om de verschaffer van een vrijstelling of verlener van een ontheffing voor het kunnen vangen en doden van duiven te wijzen op het naderende stadsbrede voederverbod? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3370413/doden-van-duiven-op-utrecht-centraal-ter-discussie-onnodig-of-aanpakken-die-ziekteverspreiders

[2] https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/1b65a876-716d-4c88-9d4b-6c3d791fbb2d?documentId=9d5ca0cd-3933-49cc-a08d-c5e08281ddab

[3] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/9f4620d2-73b1-48cf-ad53-4f3ad4f20b53?documentId=d4e36fef-ac78-4719-8f09-c846af9d9038

Indiendatum: 19 apr. 2022
Antwoorddatum: 13 sep. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Vlees noch vis tijdens de marathon

Lees verder

Raadsvragen: Vuilstort op de Maasvlakte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer