Raads­vragen: Bouwen in het groen in Nesse­lande


Indiendatum: 29 mrt. 2021

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vernomen dat er plannen worden gesmeed voor bebouwing van een grasveld aan de Corsicalaan in Nesselande. Hoewel wij blij zijn dat het merendeel van de ongeveer 116 beoogde woningen in het sociale segment zullen landen, zijn wij stukken minder blij met de beoogde locatie. Het bouwproject (‘Common green’) is namelijk voorzien aan de zuidrand van een onbebouwd perceel dat door haar groene karakter bij omwonenden in trek is als locatie om te recreëren en te ontspannen. Bovendien kun je investeren in de ecologische waarde van het grasveld door aanplant van diverse soorten aan bloemen, planten en bomen die op hun beurt weer dieren en insecten aantrekken. De locatie en het ecologisch potentieel gaan nu voor altijd verloren.

Op dit moment maken bewoners van Nesselande zich ongerust over eventuele aanvullende bebouwing in de noordwestelijke hoek van het grasveld. Deze bewoners zijn bang dat er straks te weinig groen in de wijk is. Op de afbeelding hieronder is deze hoek omzoomd door een paarse stippellijn. Van de projectlocatie als geheel hebben wij twee foto’s toegevoegd, als bijlage.

(Hier volgt nu een afbeelding. Klik hier om de schriftelijke vragen terug te vinden op de website van de gemeenteraad, waar de afbeelding te zien is).

In het vigerende bestemmingsplan ‘Zevenkamp en Nesselande’ heeft de noordwestelijke hoek van het grasveld de enkelbestemming ‘groen’. Voor eventuele bebouwing zou om die reden een wijziging van het bestemmingsplan vereist zijn.

1. Klopt het dat er plannen bestaan om nóg een deel van het grasveld aan de Corsicalaan te bebouwen, te weten de noordwestelijke hoek? Indien ja, waarom? Indien ja, bent u bereid af te zien van bebouwing omwille van het behoud van het groene karakter van de wijk?

Momenteel stelt het college een inrichtingsplan op voor de buitenruimte als onderdeel van de projectlocatie ‘Common green’. In het concept-inrichtingsplan[1] wordt aangekoerst op een ‘cultuurlijk beheerbeeld’, doelend op een categorie voortkomend uit de Beheeraanpak openbaar groen.

2. Hoe gaat de buitenruimte van ‘Common green’ eruit zien? Welke beplanting en soortenrijkdom heeft u voor ogen om de ecologische waarde van de locatie aanzienlijk te verbeteren?

In het concept-inrichtingsplan van het project ‘Common green’ wordt gesproken over een aanzienlijk aantal aan te leggen parkeerplaatsen. Het is ons onduidelijk of deze parkeerplaatsen zijn voorzien op het deel van de locatie dat in het vigerende bestemmingsplan bebouwing toestaat, of dat ze zijn voorzien op het deel met enkelbestemming groen. Volgens geldende parkeernormen van de gemeente mag nieuwbouw van sociale huurwoningen volstaan met een parkeereis van 0,6 parkeerplaats per woning.

3. Zijn de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen voorzien op het deel van de locatie met enkelbestemming groen? Indien ja, waarom?

4. Bent u bereid een parkeereis van 0,6 parkeerplaats per woning toe te passen voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen in het project ‘Common green’? Indien nee, waarom niet?

Er zijn geen sport- en spelvoorzieningen voorzien als onderdeel van het project ‘Common green’. Dat vinden wij een gemiste kans, omdat een mooie buitenruimte Rotterdammers ertoe kan verleiden te bewegen en zich een meer gezonde levensstijl aan te meten. In de nieuwe Sportnota 2021+ van het college wordt tevens gerept over een Rotterdamse sportnorm, als onderdeel van gebiedsontwikkeling en analoog aan de referentiewaarden die nu al gelden voor maatschappelijk voorzieningen.

5. Bent u bereid het project ‘Common green’ als pilot aan te merken om zo de Rotterdamse sportnorm uit de Sportnota 2021+ voor het eerst in de praktijk te brengen? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gebiedscommissies.notubiz.nl/document/9749919/1/IP20-00091-PA-Common%20Green_PVE1

Indiendatum: 29 mrt. 2021
Antwoorddatum: 20 apr. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.