Raads­vragen: Bos op de Oran­je­heuvel


Indiendatum: feb. 2020

Geacht college,

In het berekenen van de effecten van het Rotterdams klimaatakkoord maakt de DCMR melding van een zonnepark in Hoek van Holland [1]. Deze maatregel is aangedragen door de klimaattafel die zich in het kader van het Rotterdams klimaatakkoord bezighield met schone energie. Zowel de klimaattafel als de DCMR verwachten de komst van het zonnepark. Het effect van de maatregel is volgens de DCMR een vermeden uitstoot van acht kiloton aan CO2.

In een artikel [2] op de website van AD Waterweg van oktober vorig jaar staat dat de gemeente Rotterdam graag een zonnepark gerealiseerd ziet worden op de Oranjeheuvel, een gebied van zo’n 25 tot 30 hectare in de Oranjebuitenpolder, onderdeel van ontwikkelgebied Oranjebonnen. Tevens heeft de gemeente eind vorig jaar met ‘Kansen voor Hoek van Holland’ een zogenoemd toeristisch-recreatief perspectief ontwikkeld waarin de komst van een ‘aanzienlijk’ zonnepark in de Oranjebonnen wordt verwelkomd.

1. Stelt u dat de DCMR in haar berekening van de effecten van het Rotterdams klimaatakkoord uitgaat van dezelfde ontwikkeling als waar elders gewag van wordt gemaakt, namelijk een zonnepark op de Oranjeheuvel?

2. Kunt u nader uitleggen waarom het zonnepark in Hoek van Holland door zowel de klimaattafel voor schone energie als de DCMR wordt verwacht? Is er bijvoorbeeld reeds een intentieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is vooraleerst blij dat het college inzet op het vermijden van CO2-uitstoot met behulp van zonne-energie. Tegelijkertijd vragen wij ons af of een zonnepark op de Oranjeheuvel de juiste maatregel is voor deze specifieke plek. Wij zijn namelijk van mening dat de Oranjeheuvel bij uitstek geschikt is voor het aanplanten van bos. Zoals bekend onttrekken bomen CO2 aan de atmosfeer en dragen ze ook bij aan schonere lucht. Daarnaast dragen bomen bij aan meer biodiversiteit. Bij voorkeur zien wij daarom dat het aanplanten van bos in principe voorrang geniet boven grondgebonden zonneparken, gegeven de legio voordelen die bosaanplanting met zich meebrengt.

3. Bent u het met ons eens dat bosaanplanting helpt in het tegengaan van klimaatverandering? Indien ja, heeft u overwogen de Oranjeheuvel te bestemmen als bos en deze te benoemen als maatregel in het Rotterdams klimaatakkoord?

4. Heeft u berekend of het bestemmen van de Oranjeheuvel als bos eenzelfde effect sorteert als realisering van een zonnepark in het tegengaan van klimaatverandering? Indien nee, bent u bereid een grove schatting te maken van de kiloton aan CO2 die aan de atmosfeer wordt onttrokken door een bos ter grootte van het verwachte zonnepark gedurende de looptijd van het Rotterdams klimaatakkoord?

5. Bent u bereid te kiezen voor bosaanplanting in plaats van een zonnepark op de Oranjeheuvel als blijkt dat het effect van de door ons te verkiezen maatregel even groot is, zo niet groter? Indien nee, waarom niet?

Het vermijden van CO2-uitstoot valt binnen de zogenoemde tweede scope van het mondiaal gehanteerde ‘Greenhouse Gas Protocol’. Deze scope vormt strikt gesproken geen onderdeel van de klimaatdoelstelling die het college zich heeft opgelegd. Om die reden is het college wat ons betreft vrij om te kiezen voor bosaanplanting, ook gezien de legio voordelen die deze maatregel met zich meebrengt.

6. Bent u met ons eens dat u vrij bent om te kiezen voor de juiste bestemming van de Oranjeheuvel en om die reden de voordelen van bosaanplanting voor wat betreft klimaat, schone lucht en meer biodiversiteit kunt meewegen in uw beslissing? Indien nee, waarom niet?

Er is overigens nog een groot voordeel van bosaanplanting op de Oranjeheuvel in plaats van de aanleg van een zonnepark. Sommige bomen en ook planten hebben de goede eigenschap om de bodem weer te zuiveren. Onder andere wilgen en populieren staan hierom bekend. De bodem van de Oranjeheuvel is (licht) verontreinigd.

7. Bent u bekend met de zuiverende werking van sommige bomen voor de bodem? Indien ja, bent u om die reden bereid bosaanplanting op de Oranjeheuvel te overwegen?

Momenteel wordt er gewerkt aan een bestemmingsplan voor ontwikkelgebied Oranjebonnen. In een brief [3] van de wethouder verantwoordelijk voor de buitenruimte over de voortgang van de ontwikkelingen in de Oranjebonnen staat dat het ontwerpbestemmingsplan volgens planning medio januari 2020 ter inzage zou worden gelegd. Verder staat er in de brief dat de gemeente aanspraak maakt op subsidie van de provincie Zuid-Holland uit het zogenoemde Uitvoeringsprogramma Groen. De gemeente koerst aan op verlenging van de termijn waarbinnen deze subsidie te gelde kan worden gemaakt, namelijk een termijn tot eind 2021.

8. Heeft u het ontwerpbestemmingsplan voor ontwikkelgebied Oranjebonnen reeds ter inzage gelegd? Indien nee, wanneer denkt u dat te gaan doen?

9. Waar is de subsidie van het Uitvoeringsprogramma Groen van de provincie Zuid-Holland precies voor bedoeld? Kan deze subsidie bijvoorbeeld worden aangewend voor bosaanplanting op de Oranjeheuvel?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8282804/1/s19bb024929_1_50083_tds

2 https://www.ad.nl/waterweg/zonnepark-van-vijftig-voetbalvelden-groot-in-hoek-van-holland~acd347cd/

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8104643/2/s19bb021433_4_31839_tds

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 17 mrt. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Erfdienstbaarheid Kralingse Plaslaan 108

Lees verder

Raadsvragen: Cameratoezicht in de wijken waar het beter gaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer