Raads­vragen: Erfdienst­baarheid Kralingse Plaslaan 108


Indiendatum: 6 feb. 2020

Geacht college,

Het Rijksvastgoedbedrijf – onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – wil haar eigendom aan de Kralingse Plaslaan 108 verkopen [1]. Het betreft een pand dat een maatschappelijke bestemming kent. De grond is eigendom van de gemeente Rotterdam. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente aangegeven er geen bezwaar in te zien de huidige bestemming om te zetten in een bestemming dat voorziet in bewoning.

Op de websites van het AD Rotterdams Dagblad [2] en RTV Rijnmond [3] wordt door omwonenden gesteld dat er erfdienstbaarheid rust op het pand. Erfdienstbaarheid is een zakelijk recht waarmee de ene onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard. Dit betekent zoveel als dat de ene onroerende zaak het belang van de andere onroerende zaak dient. Met erfdienstbaarheid wordt aan de eigenaar van de zogenoemde 'heersende' onroerende zaak verplichtingen opgelegd ten aanzien van het maken van afspraken met een of meerdere eigenaars over een juist gebruik van de zogenoemde 'dienende' onroerende zaken.

Erfdienstbaarheid in het geval van de Kralingse Plaslaan 108 zou kunnen betekenen dat het pand de dienende onroerende zaak is en de grond de heersende onroerende zaak. Dit zou dan betekenen dat de eigenaar van de grond verplichtingen kan opleggen aan de eigenaar van het pand. Dergelijke verplichtingen kunnen bijvoorbeeld zijn opgelegd door nalatenschap. In een ingezonden artikel op de website van De Ster van een Rotterdammer staat dat de mecenas Willem Simon Burger het kadastraal perceel aan de Kralingse Plaslaan 108 heeft nagelaten aan de gemeente Rotterdam met daarbij de uitdrukkelijke verplichting het te bestemmen als maatschappelijke voorziening.

1. Klopt het volgens u dat er erfdienstbaarheid rust op het kadastraal perceel Kralingse Plaslaan 108? Indien ja, geldt de erfdienstbaarheid (ook) voor de bestemming die aan het perceel moet worden gegeven?

2. Kunt u uiteenzetten welke verplichtingen deze erfdienstbaarheid met zich meebrengt voor de gemeente Rotterdam als eigenaar van de grond voor wat betreft het maken van afspraken met de eigenaar van de opstallen binnen het perceel?

3. Is de gemeente zelf ooit eigenaar geweest van het pand dat nu door het Rijksvastgoedbedrijf in de verkoop is gezet? Indien ja, wanneer heeft u het pand van de hand gedaan en welke afspraken heeft u met de toenmalige koper gemaakt?

Als reactie op de ingezonden brief stelt de gemeente bij monde van een woordvoerder van het cluster Stadsontwikkeling het volgende:

“Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente eind 2017 gevraagd aan te geven, of en zo ja, onder welke condities de gemeente wil meewerken aan een bestemmingswijziging voor deze locatie. Rotterdam kent een grote vraag naar woningen en daarom kijkt de gemeente naar alle kansen voor het toevoegen voor woningen. Deze locatie biedt goede kansen voor wonen. Daarom heeft de gemeente aangegeven voor deze locatie in beginsel geen bezwaar te hebben tegen de wijziging van de bestemming van “maatschappelijk” naar “wonen”. Alleen is een functieverandering naar wonen op dit moment zowel publiekrechtelijk (bestemmingsplantechnisch) als privaatrechtelijk (qua toegestaan gebruik in de akte) nog niet mogelijk. Daarvoor zullen procedures doorlopen moeten worden (bestemmingsplanwijziging cq. ontheffing van de akte).”


4. Welke procedure zal moeten worden doorlopen? Gaat het hier om het afgeven van een verklaring van geen bedenken op basis van een bepaling in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Indien ja, is een eventuele bestemmingswijziging van maatschappelijk naar wonen volgens u onderdeel van de categorieën waarvan de Raad jaren geleden heeft gesteld dat er geen dergelijke verklaring hoeft te worden afgegeven?

5. Wat bedoelt de gemeente Rotterdam met 'ontheffing van de akte'? En kunnen wij deze akte inzien?

1 https://www.biedboek.nl/nl/realestate/view/553/kralingse-plaslaan-108-te-rotterdam

2 https://www.ad.nl/rotterdam/kralingen-wil-jongeren-als-buren-behouden~ae4eb3168/

3 https://www.rijnmond.nl/nieuws/191288/Bewoners-vrezen-sloop-historisch-pand-Kralingse-Plas

Indiendatum: 6 feb. 2020
Antwoorddatum: 7 jul. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Loden leidingen in aardgasvrije wijken

Lees verder

Raadsvragen: Bos op de Oranjeheuvel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer