Raads­vragen: Bedrijfs­leven op school de baas (zijn)


Geacht college,

Vandaag vindt het project 'Baas van morgen'1 plaats, georganiseerd door JINC. JINC is een non-profitorganisatie maar wordt voornamelijk gefinancierd door het bedrijfsleven. Daarnaast ontvangt zij een subsidie van de gemeente Rotterdam. Aan het project 'Baas van morgen' nemen zo'n tweehonderd basisschoolleerlingen en leerlingen uit het VMBO deel door voor één dag de baas te spelen van voornamelijk grote bedrijven. Dit kan zijn een frisdrankproducent, een bank die onder andere investeert in de intensieve veehouderij, een vliegmaatschappij, een luchthaven of – jawel – een bedrijf actief in de fossiele industrie. Het is alweer de vijfde keer dat JINC het project organiseert.

1. Kent u het project 'Baas van morgen'? Indien ja, wat vindt u van het project? Indien ja, wat is voor u de toegevoegde waarde voor leerlingen om de baas te spelen van bedrijven die actief zijn in voornoemde sectoren?

Het idee achter 'Baas van morgen' is ogenschijnlijk dat de jeugdige deelnemers ervaring opdoen als leidinggevende in onder andere het bedrijfsleven. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft evenwel een andere opvatting over het project, namelijk dat de bedrijven de deelnemers gebruiken voor het kweken van goodwill. Dat vinden wij problematisch, te meer scholen er hun medewerking aan verlenen. De deelnemers in de leeftijdscategorie van acht tot zestien jaar worden geworven op scholen in achterstandswijken in het hele land. In Rotterdam is JINC actief op 160 basisscholen en 42 VMBO-scholen, blijkens de eigen website2. In haar Rotterdamse activiteiten, zoals 'Baas van morgen', biedt JINC een leeromgeving aan de ruim 13.000 leerlingen uit onze stad die zij jaarlijks stelt te bereiken.

2. Weet u of Rotterdamse scholen leerlingen hebben laten deelnemen aan het project 'Baas van morgen' dat vandaag plaatsvindt?

3. Vindt u het pedagogisch en didactisch, zo niet ethisch, verantwoord dat Rotterdamse leerlingen in de leeftijdscategorie van acht tot zestien jaar door JINC verkiesbaar worden geacht voor deelname aan een project zoals 'Baas van morgen', waarin deze leerlingen in contact worden gebracht met bedrijven die actief zijn in voornoemde sectoren? Indien ja, waarom?

4. Zijn scholen volgens u vrij in het aangaan van een samenwerkingsverband voor deelname aan activiteiten zoals georganiseerd door JINC? Indien ja, vindt u het net als wij problematisch dat leerlingen uit een kwetsbare omgeving worden gebruikt door grote bedrijven voor het kweken van goodwill?

De Raad is extern toezichthouder van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) die het openbaar onderwijs in Rotterdam en regio verzorgt met in totaal 77 scholen voor zo'n 30.000 leerlingen. In de hoedanigheid van extern toezichthouder draagt de Raad verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van het strategisch beleidsplan, de jaarlijkse begroting, het jaarverslag met jaarrekening, de benoeming van de bestuursleden en de wijziging van de statuten. Verder is de Raad verantwoordelijk voor de instandhouding van het openbaar onderwijs met betrekking tot spreiding en toegankelijkheid.

5. Weet u of scholen van BOOR leerlingen hebben laten deelnemen aan het project 'Baas van morgen'?

6. Weet u of scholen van BOOR vrij zijn in het aangaan van een samenwerkingsverband voor deelname aan activiteiten zoals georganiseerd door JINC?

7. Stelt u dat de Raad in haar rol als extern toezichthouder zich mag uitspreken over de wenselijkheid van een samenwerkingsverband met organisaties zoals JINC die een leeromgeving bieden als aanvulling op het curriculum? Indien ja, hoe kan de Raad zich uitspreken?

De Rotterdamse activiteiten van JINC worden gesponsord door veelal dezelfde bedrijven die hun steun verlenen aan het project 'Baas van morgen'. Toch krijgt JINC van de gemeente Rotterdam óók jaarlijks een subsidie. In de Begroting 2019 heeft deze instelling een subsidie van €218.000 aan gemeenschapsgeld toebedeeld gekregen.

8. Waarom en waarvoor geeft u subsidie aan JINC, een organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven?

9. Welke voorwaarden stelt u bij de subsidieverstrekking aan JINC? En bent u bereid de voorwaarden voor subsidieverstrekking te doen toekomen aan de Raad?

10. Heeft u expliciet in de voorwaarden van de subsidie aan JINC opgenomen dat zij geen zaken doet met bedrijven die actief zijn in de fossiele industrie? Indien nee, bent u bereid deze bepaling alsnog op te nemen in de subsidie?

Op de website van JINC staat een foto van een jeugdige deelnemer met een blikje frisdrank in de hand. Hoogstwaarschijnlijk heeft deze leerling deelgenomen aan een 'leeractiviteit' bij een frisdrankproducent, een van de sponsors van de leeromgeving die JINC biedt. Frisdrank is funest voor de gezondheid, zoveel is duidelijk. De Alliantie Stop Kindermarketing3 wil dan ook dat kinderen worden beschermd tegen marketing van voedingsmiddelen die geen positief effect hebben op de gezondheid. De gemeente Rotterdam is lid van de Alliantie Stop Kindermarketing.

11. Vindt u het problematisch dat jeugdige deelnemers aan de leeractiviteiten van JINC in aanraking komen met producenten van ongezonde voeding? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe verhoudt uw stellingname zich tot uw lidmaatschap van de Alliantie Stop Kindermarketing?

12. Bent u bereid te inventariseren of Rotterdamse deelnemers aan de leeractiviteiten van JINC in aanraking zijn gekomen met enige vorm van kindermarketing? Indien ja, bent u bereid JINC hierop aan te spreken en aanvullende voorwaarden te stellen voor subsidieverstrekking?

JINC probeert met haar activiteiten de sociaaleconomische achterstanden bij de deelnemende leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs weg te werken. Als exponent van het bedrijfsleven richt deze organisatie zich op de carrièremogelijkheden die voor deze leerlingen bij deze bedrijven in het verschiet liggen. Wat ons betreft is het juist belangrijk dat Rotterdamse leerlingen bekend worden met organisaties die zich niet voor het karretje van het bedrijfsleven laten spannen, maar zich inzetten voor het algemeen belang. Wij willen namelijk dat Rotterdamse leerlingen opgroeien als mondige burgers die weten hoe ze de planeet leefbaar kunnen houden. Organisaties die zich inzetten voor mensenrechten, dierenrechten, natuur, milieu en klimaat spelen hierin een cruciale rol.

13. Verstrekt u subsidies aan organisaties die een leeromgeving bieden aan Rotterdamse leerlingen om ze bewust te maken van mensenrechten, dierenrechten, natuur, milieu en klimaat? Indien ja, welke organisaties zijn dat en wat is hun bereik onder Rotterdamse leerlingen? Indien nee, waarom niet?

1 https://www.jinc.nl/baasvanmorgen/

2 https://www.jinc.nl/ons-werk/regio/rotterdam/

3 https://www.stopkindermarketing.nl/