Raads­vragen: Alles wegge­maaid in het stads­na­tuur­re­servaat


Indiendatum: 4 jul. 2020

Geacht college,

Gisteren kwam de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam het bericht onder ogen dat het ‘stadsnatuurreservaat’ bij het Natuurhistorisch Museum in het Museumpark – een klein stukje spontaan gestichte natuur – compleet is weggemaaid. Het perceel wordt beheerd door medewerkers van het museum en van Bureau Stadsnatuur Rotterdam (bSR), op basis van een overeenkomst met de gemeente Rotterdam. Het perceel is duidelijk gemarkeerd door middel van een bord waarop de beherende partijen vermeld staan. Volgens een eigen meting van de beherende partijen komen in dit kleine stukje stadsnatuur liefst 156 (!) soorten planten, bloemen en dieren voor. Maar nu is alles weg, zoals bijgevoegde foto laat zien.

1. Weet u of het stadsnatuurreservaat bewust is weggemaaid? Indien ja, waarom? Indien nee, weet u wat er hier goed fout is gegaan?

2. Zijn het volgens u medewerkers van Stadsbeheer geweest die de begroeiing op het natuurreservaat hebben weggemaaid, of betreft het hier een (onder)aannemer van de gemeente? Indien een (onder)aannemer, hoe is het bewuste perceel bij het Historisch Museum opgenomen in het groenbestek dat leidend is geweest tijdens de inkoop van het groenonderhoud?

3. Wat gaat u doen om de natuurschade op dit perceel zo snel mogelijk te verhelpen?

Helaas gaat het veel vaker mis met het maaien in Rotterdam. Hoewel er voorafgaand aan het maaiseizoen afspraken worden gemaakt met eventuele (onder)aannemers over voorbehouden of uitzonderingen op regulier groenonderhoud, is het blijkbaar toch moeilijk om sommige groenpercelen te ontzien.

4. Hoe maakt u afspraken met eventuele (onder)aannemers in het onderhoud van openbaar groen over percelen die dienen te worden uitgezonderd van de opdrachtverstrekking? En laat u deze afspraken ook toetsen door een externe partij op criteria zoals biodiversiteit of de instandhouding van kwetsbare soorten?

5. Worden dergelijke afspraken ergens opgeschreven en zijn ze opvraagbaar voor het algemeen publiek? Indien ja, hoe kunnen burgers weten of er voor sommige percelen mogelijk afspraken bestaan over een aangepast maaibeleid?

6. Hoe zorgt u ervoor dat afspraken worden nagekomen tijdens het daadwerkelijke groenonderhoud, uitgevoerd door medewerkers van Stadsbeheer dan wel een (onder)aannemer? Zijn de uitzonderingen of voorbehouden volgens u goed geland in de uitvoerende tak van het groenonderhoud?

7. Zijn alle percelen die onder zogenoemd zelfbeheer vallen, duidelijk gemarkeerd in het groenbestek? Indien nee, moeten burgers en organisaties vrezen dat hun kostbaar groen wordt weggemaaid?

8. Heeft u de mogelijkheid om in het geval dat (onder)aannemers het groenonderhoud voor hun rekening nemen, te sanctioneren als er herhaaldelijk afspraken worden geschonden? Indien nee, waarom niet? Indien nee, beschouwt u dit als een maatregel die u in de toekomst wilt onderbrengen in de aanbesteding of zakelijke overeenkomst met aannemers in het groenonderhoud? Indien ja, heeft u daar weleens gebruik van gemaakt?

9. Wanneer vindt de volgende inkoop plaats van groenonderhoud? En bent u bereid de Raad in staat te stellen wensen en bedenkingen mee te geven over de criteria en randvoorwaarden voor groenonderhoud die recht doen aan natuurwaarden en biodiversiteit?

Zo droog als nu is het nog nooit geweest. En toch wordt er nog altijd gemaaid, hoewel dit een avers effect heeft op de begroeiing. Gemaaid groen kan namelijk minder goed vocht vasthouden. Zo vergelen gazons deels door een tekort aan beregening, maar dit effect wordt wel degelijk verder versterkt door een intensief maaibeleid in de droge maanden van het jaar. Het huidige intensieve maaibeleid van de gemeente in droge tijden is derhalve schadelijk voor de begroeiing en het is en passant ook nog eens een verspilling van belastinggeld.

10. Ziet u net als wij dat intensief maaien in de droge maanden van het jaar schadelijk is voor de begroeiing, omdat het zo minder goed vocht kan vasthouden? Indien nee, waarom niet?

11. Bent u bereid over te gaan tot een meer flexibel maaibeleid, waarbij de frequentie van het maaien wordt afgestemd op bepaalde omgevingsfactoren zoals weersomstandigheden? Indien nee, waarom niet?

Indiendatum: 4 jul. 2020
Antwoorddatum: 30 jul. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Particuliere woningen in de goedkope voorraad

Lees verder

Raadsvragen: Weg met wegwerpbarbecues

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer