Raads­vragen: Weg met wegwerp­bar­becues


Indiendatum: 17 jun. 2020

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam treft in deze maanden geregeld schroeiplekken aan in de gazons van onze parken, zoals blijkt uit bijgevoegde foto’s (genomen in het Vroesenpark). Wij vermoeden dat deze worden veroorzaakt door het gebruik van wegwerpbarbecues die door bezoekers van het park op de graszoden worden geplaatst. Wij vinden schroeiplekken zonde van onze mooie gazons en zien daarom graag dat het gebruik van dit soort barbecues in onze parken wordt verboden.

1. Constateert u net als wij geregeld schroeiplekken op de gazons in onze parken? Indien ja, kent u de oorzaak van deze schroeiplekken?

2. Wat vindt u van deze schroeiplekken? En wat doet u er momenteel aan ze tegen te gaan?

Van andere gemeenten kunnen wij in Rotterdam nog iets leren. Zo is het in de gemeente Amsterdam reeds verboden om barbecues op de ondergrond te plaatsen, omwille van de brandveiligheid. Dit stelt deze gemeente op haar website1. Wij willen daaraan nog wel iets toevoegen. Wegwerpbarbecues belanden na gebruik bij het restafval, terwijl het college onze afvalberg juist wil doen laten slinken en hier ook beleid voor heeft opgetuigd. Daarnaast leidt het gebruik van deze barbecues tot rommel in de buitenruimte, omdat ze helaas lang niet altijd worden opgeruimd. En het tast het leven in de ondergrond aan. Dit zijn allemaal goede redenen om het gebruik van wegwerpbarbecues in de openbare ruimte in de ban te doen.

3. Volgt u de redenering van de gemeente Amsterdam dat wegwerpbarbecues niet zijn toegestaan omwille van de brandveiligheid? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid om wegwerpbarbecues omwille van de brandveiligheid te verbieden in onze parken?

4. Volgt u onze redenering dat wegwerpbarbecues leiden tot restafval en in sommige gevallen ook tot rommel in de openbare ruimte, alsmede aantasting van het leven in de ondergrond? Indien nee, waarom niet? Indien ja, zijn dit voor u redenen om het gebruik van wegwerpbarbecues in de ban te doen?

In veel parken in Amsterdam mag sowieso niet worden gebarbecued. In een toelichting op een artikel van de Algemene plaatselijke verordening2 (Apv) van de gemeente Amsterdam waarin het verbod op barbecueën gestand wordt gedaan, stelt het lokale college van burgemeester en wethouders het volgende:

Doel van dit artikel is het voorkomen van schade aan openbare (groen)voorzieningen en het tegengaan van overlast (onder meer stank, vervuiling en geluidshinder). (...) Het artikel biedt lokaal maatwerk om gebieden aan te wijzen waar barbecueën tot onevenredige overlast en herstel- en schoonmaakkosten leidt of kan leiden.”

5. Volgt u de redenering van uw collega’s in het Amsterdamse dat barbecueën op sommige plekken schade kan berokkenen aan openbare (groen)voorzieningen en tot overlast kan leiden? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is dit voor u aanleiding om lokaal maatwerk toe te passen voor het aanwijzen van gebieden waar barbecueën tot onevenredige overlast en herstel- en schoonmaakkosten leidt of kan leiden?

In sommige Rotterdamse parken liggen er zogenoemde barbecuetegels in de gazons. Het doel van die tegels is om gebruikers van wegwerpbarbecues een alternatief te bieden voor het plaatsen van dit artefact op de graszoden.

6. Zijn de barbecuetegels volgens u effectief, in die zin dat u minder schroeiplekken constateert in parken waar u gebruik maakt van deze tegels? Indien nee, waarom niet?

7. Geldt er publiekrechtelijke handhaving in parken waar u ondanks de toevoeging van barbecuetegels in het gazon gebruikers van wegwerpbarbecues ontwaart die dit artefact op de graszoden plaatsen?

Uit de beantwoording3 van het college op eerder door ons gestelde vragen – in dezen over schade aan de ondergrond van Het Park – blijkt dat er in strafrechtelijke zin sprake kan zijn van vernieling als je doelbewust het risico aanvaardt om schade te berokkenen aan een goed. Het college schrijft in antwoord op een vraag over het doelbewust aanvaarden op het risico van vernieling dat er sprake moet zijn van opzet. Zij stelt onder andere het volgende:

Van opzet is ook sprake wanneer men wellicht niet echt de bedoeling had om de vernieling te plegen, maar dat aangenomen op basis van de vastgestelde omstandigheden aangenomen kan worden dat welbewust de aanmerkelijke kans is aanvaard dat een goed als gevolg van het handelen beschadigd zou kunnen raken.”

8. Beschouwt u het aanbrengen van een schroeiplek op het gazon in de openbare ruimte als een vorm van vernieling? Indien nee, waarom niet? Indien nee, waar en wanneer trekt u een grens als het gaat om het benoemen van schade aan uw eigendom als een vorm van vernieling?

9. Stelt u dat personen die een wegwerpbarbecue op een gazon in de openbare ruimte plaatsen, doelbewust het risico aanvaarden dat zij vernieling van een goed veroorzaken? Indien ja, welke conclusies dan wel consequenties verbindt u hieraan?

In voornoemde beantwoording heeft het college tevens gesteld dat er geen sprake is van vernieling als het gazon kan herstellen op plekken waar de graszoden zijn aangetast door menselijk handelen, want dan is er geen schade. In onze eerder gestelde vragen ging het over diepe bandensporen in het gazon, met een modderpoel tot gevolg. Maar de gemeente Rotterdam heeft volgens een nieuwsbericht op de website4 van RTV Rijnmond wél aangifte gedaan van iets nadat er diepe bandensporen waren geconstateerd in het gazon van het Vroesenpark, vermoedelijk aangebracht op de avond van 20 november jongstleden. Wij vinden het een goede zaak dat de gemeente Rotterdam over die laatste casus aangifte heeft gedaan, want met ons kostbare en vooral schaarse groen moet je prudent omspringen. Desondanks leidt dit bij ons wel tot vragen over eventuele strafvervolging van geconstateerde schade aan eigendommen van de gemeente Rotterdam, omdat we geen consistente beleidslijn kunnen ontwaren.

10. Klopt het het dat de gemeente Rotterdam aangifte heeft gedaan van iets dat vermoedelijk op de avond van 20 november jongstleden in het Vroesenpark werd veroorzaakt? Indien ja, kunt u uitleggen wat de aanklacht is geweest en hoe deze zaak vordert of afgehandeld is? Indien ja, kunt u uitleggen waarom u in deze casus aangifte heeft gedaan terwijl u in antwoord op onze eerdere schriftelijke vragen heeft gesteld dat een gazon geen schade heeft als het kan herstellen?

11. Speelt voor u een zogenoemde ‘hersteltermijn’ van gazons mee voor een beslissing al dan niet aangifte te doen? Indien ja, welke hersteltermijn hanteert u? En wat is de hersteltermijn van schade aan gazons veroorzaakt door het gebruik van wegwerpbarbecues?

1 https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7BF4622A16-06EC-4735-A110-8BF670345864%7D

2 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/CVDR72510/CVDR72510_32.html

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7388841/1/19bb12001

4 https://www.rijnmond.nl/nieuws/188814/Grasvelden-omgeploegd-en-bomen-bespoten-gemeente-Rotterdam-doet-aangifte

Indiendatum: 17 jun. 2020
Antwoorddatum: 14 jul. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Alles weggemaaid in het stadsnatuurreservaat

Lees verder

Raadsvragen: Een stresstest voor de Omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer