Noodzaak tot behoud van Midden-Delfland


Indiendatum: sep. 2014

Geacht college,

Op 26 augustus 2014 zond het NCRV-programma Altijd Wat op NPO 2 een reportage uit over Midden-Delfland. In de reportage werd onder andere de functie van Midden-Delfland als groene buffer en stiltegebied tussen Den Haag en Rotterdam belicht. Het gebied Midden-Delfland is door de rijksoverheid aangewezen als Rijksbufferzone en behelst naast het gebied van de gemeente Midden-Delfland onder andere óók de Zuidbuurt bezuiden de A20 en de polder Schieveen. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam maakte zich in de reportage sterk om zich samen met Den Haag over Midden-Delfland te bekommeren en het gebied te beschermen. De burgemeester stelde dat we zuinig moeten zijn op Midden-Delfland, iets waar de gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren, de SP en GroenLinks het volmondig mee eens zijn.

Burgemeester Aboutaleb deed zijn uitspraken in de reportage als lid van het college, te meer hij in de reportage werd opgevoerd als de burgemeester van Rotterdam. Dit roept bij ons de nodige vragen op.

1. Op welke wijze wil het college zich bekommeren over Midden-Delfland en tegen welke bedreigingen dient het gebied te worden verdedigd?

Burgemeester Aboutaleb vindt dat Midden-Delfland eigenlijk de status van metropolitaans park zou moeten krijgen. In het belang van natuurbehoud zou Midden-Delfland eveneens als natuurreservaat kunnen worden aangemerkt.

2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat Midden-Delfland de status van (metropolitaans) park of natuurreservaat verkrijgt?

De gemeente Rotterdam neemt namens wethouder Eerdmans deel in het Recreatieschap Midden-Delfland, dat de belangen behartigt van het gebied. Voorts is de Stadsregio Rotterdam, onder voorzitterschap van de burgemeester van Rotterdam, een belangrijke speler in de ruimtelijke inrichting van het gebied waaronder ook Midden-Delfland valt. Hoogstwaarschijnlijk wordt in de huidige collegeperiode de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgericht, waarin Rotterdam en Den Haag samen zullen optrekken.

3. Op welke wijze oefent de gemeente Rotterdam invloed uit in het Recreatieschap Midden-Delfland om het gebied voor de toekomst te behouden?

4. Is het college voornemens om, door middel van haar deelneming in Recreatieschap Midden-Delfland, het behoud van het gebied bestuurlijk te verankeren? Indien nee, waarom niet?

5. Op welke wijze geeft het college door middel van haar rol in de Stadsregio Rotterdam thans invulling aan de ruimtelijke inrichting van Midden-Delfland?

6. Wordt er met de gemeente Den Haag op bilateraal niveau strategisch overleg gevoerd over de ruimtelijke inrichting van Midden-Delfland?

7. Is het college voornemens om in de nog op te richten metropoolregio het gebied Midden-Delfland te erkennen als beschermd gebied? Indien nee, waarom niet?

In reactie op mogelijke ruimtelijke bedreigingen voor Midden-Delfland zegt burgemeester Aboutaleb in voornoemde reportage het volgende: “Read my lips: over een kwart eeuw is het [i.e. Midden-Delfland] gewoon weg”. Wij interpreteren deze uitspraak als een noodkreet om Midden-Delfland als kwetsbaar gebied te behouden. Helaas lijkt de uitspraak door de daadwerkelijke en voorgenomen uitbreiding van het hoofdwegennet in het gebied maar al te waar. In de totstandkoming van rijksbesluiten over dit type ruimtelijke ontwikkeling heeft de gemeente Rotterdam binnen de huidige wetgeving formeel geen zeggenschap. Desondanks is het plan van de gemeente Rotterdam om een zogenoemd businesspark in de polder Schieveen aan te leggen nog altijd actueel. Hoewel momenteel uitgesteld tot na 2030, hangt het voorstel tot aanleg van het businesspark als een zwaard van Damocles boven de oostelijke rand van Midden-Delfland. Daarom willen wij het college het volgende vragen:

8. Hoe rijmt het college de uitspraak van burgemeester Aboutaleb met het plan tot aanleg voor een businesspark in de polder Schieveen?

9. In de geest van voornoemde uitspraak, is het college bereid om het plan tot aanleg van het businesspark in de polder Schieveen niet alleen uit te stellen maar ook definitief te verwerpen? Indien nee, waarom niet?

10. Indien het college de realisering van nieuwe vestigingsplaatsen voor bedrijven noodzakelijk acht, is zij bereid te onderzoeken of al bestaande businessparken de mogelijkheid bieden tot capaciteitsuitbreiding? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: sep. 2014
Antwoorddatum: 2 dec. 2014

Inleidend wordt gesteld:
Op 26 augustus 2014 zond het NCRV-programma Altijd Wat op NPO 2 een reportage uit over Midden-Delfland. In de reportage werd onder andere de functie van Midden- Delfland als groene buffer en stiltegebied tussen Den Haag en Rotterdam belicht. Het gebied Midden-Delfland is door de rijksoverheid aangewezen als Rijksbufferzone en behelst naast het gebied van de gemeente Midden-Delfland onder andere óók de Zuidbuurt bezuiden de A20 en de polder Schieveen. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam maakte zich in de reportage sterk om zich samen met Den Haag over
Midden-Delfland te bekommeren en het gebied te beschermen. De burgemeester stelde dat we zuinig moeten zijn op Midden-Delfland, iets waar de gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren, de SP en GroenLinks het volmondig mee eens zijn.
Burgemeester Aboutaleb deed zijn uitspraken in de reportage als lid van het college, te meer hij in de reportage werd opgevoerd als de burgemeester van Rotterdam. Dit roept bij ons de nodige vragen op.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Op welke wijze wil het college zich bekommeren over Midden-Delfland en tegen welke bedreigingen dient het gebied te worden verdedigd?

Antwoord:
De gemeente Rotterdam is al jarenlang betrokken bij Midden-Delfland, onder andere door bestuuriijke deelname aan de Hof van Delfland Raad en betrokkenheid bij het recreatieschap Midden-Delfland. Het college wil deze lijn voortzetten, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de nog op te richten Landschapstafel Hof van Delfland. In algemene zin zijn open landschappen dicht bij de stad, zoals Midden-Delfland, kwetsbaar voor verrommeling en de versnippering. Daarom blijft bestuuriijke aandacht van alle overheden en maatschappelijke organisaties voor deze landschappen belangrijk.

Burgemeester Aboutaleb vindt dat Midden-Delfland eigenlijk de status van metropolitaans park zou moeten krijgen. In het belang van natuurbehoud zou Midden-Delfland eveneens als natuurreservaat kunnen worden aangemerkt.

Vraag 2:
Hoe gaat het college ervoor zorgen dat Midden-Delftand de status van (metropolitaans) park of natuurreservaat verkrijgt?

Antwoord:
Door de ligging middenin de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, is Midden-Delfland een 'metropolitaan landschap'. In diverse documenten is deze aanduiding of de term 'metropolitaan park' gebruikt om duidelijk te maken dat er sprake is van een ligging in sterk verstedelijkt gebied. Dit is echter geen officieel planologische status die in bestemmingsplannen of andere planologische documenten gehanteerd wordt. Wel heeft Midden-Delfland in de recent vastgestelde provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit de status gekregen van 'groene buffer'. Voor het gebied ten zuiden van Schipluiden is bovendien de extra aanduiding 'kroonjuweel' gebruikt in dit provinciale document. Ook zijn cruciale delen van Midden-Delfland extra beschermd door de status van Ecologische Hoofdstructuur en Belangrijk Weidevogelgebied. Inde bestemmingsplannen is de groene functie van Midden-Delfland per gemeente nader uitgewerkt: deels natuur, deels agrarisch en deels recreatief. Daarmee is dit gebied volgens ons afdoende beschermd.

De vragenstellers vervolgen:
De gemeente Rotterdam neemt namens wethouder Eerdmans deel in het Recreatieschap Midden-Delfland, dat de belangen behartigt van het gebied. Voorts is de Stadsregio Rotterdam, onder voorzitterschap van de burgemeester van Rotterdam, een belangrijke speler in de ruimtelijke inrichting van het gebied waaronder ook Midden-Delfland valt. Hoogstwaarschijnlijk wordt in de huidige collegeperiode de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgericht, waarin Rotterdam en Den Haag samen zullen optrekken.

Vraag 3:
Op welke wijze oefent de gemeente Rotterdam invloed uit in het Recreatieschap Midden-Delfland om het gebied voor de toekomst te behouden?

Antwoord:
De gemeente Rotterdam is als deelnemer in het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Midden-Delfland sterk betrokken bij het beheer van de recreatiegebieden die in het beheer zijn van deze gemeenschappelijke regeling. De inzet van het college is om deze gebieden te behouden als groene recreatieruimte. Het recreatieschap heeft echter geen directe invloed op het gebruik van de gronden buiten deze recreatiegebieden, meestal agrarische gronden, omdat deze beheerd worden door de derden.

Vraag 4:
Is het college voornemens om, door middel van haar deelneming in Recreatieschap Midden-Delfland, het behoud van het gebied bestuurlijk te verankeren? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Zoals bij het antwoord van vraag 3 is aangegeven, is het college van mening dat Midden-Delfland al afdoende beschermd is. Wij zien hiervoor geen specifieke rol weggelegd voor het recreatieschap Midden-Delfland, bovenop de huidige taak om de eigen gebieden te beheren.

Vraag 5:
Op welke wijze geeft het college door middel van haar rol in de Stadsregio Rotterdam thans invulling aan de ruimtelijke inrichting van Midden-Delfland?

Antwoord:
De Stadsregio Rotterdam heeft in het vededen in haar ruimtelijke plan RR 2020 (2005) en de Regionaal Strategische Agenda (2010) Midden Delfland, voorzover gelegen binnen het werkingsgebied van de regio, opgenomen als regiopark resp. onderdeel van het metropolitaan landschap. In de regionale groenprogramma's RGSP2 en RGSP3 zijn uitvoeringsprojecten opgenomen om de ambities te realiseren voor versterking van het landschap en de toegankelijkheid te vergroten. De stadsregio heeft, samen met de provincie en gemeenten, veel geïnvesteerd in deze projecten. Gemeente Rotterdam is bestuuriijk intensief betrokken geweest bij de vaststelling van de genoemde documenten en projecten voorbereid. In deze lijn zullen wij onze betrokkenheid doorzetten, na opheffing van de stadsregio, via de Landschapstafel Hof van Delfland.

Vraag 6:
Wordt er met de gemeente Den Haag op bilateraal niveau strategisch overleg gevoerd over de ruimtelijke inrichting van Midden-Delfland?

Antwoord:
Ja, er zijn regelmatig contacten tussen de wethouders van Den Haag en Rotterdam, met buitenruimte in hun portefeuille, in relatie tot de oprichting van de Landschapstafel Hof van Delfland. Daarbij komt Midden-Delfland zonodig ook ter sprake.

Vraag 7:
Is het college voornemens om in de nog op te richten metropoolregio het gebied Midden-Delfland te erkennen als beschermd gebied? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Voor de metropoolregio heeft Midden-Delftand grote betekenis als metropolitaan landschap tussen de grote steden, waar er een aantrekkelijke combinatie is van agrarische bedrijvigheid, natuur en recreatie. De metropoolregio MRDH heeft echter geen planologische bevoegdheden om het gebied als beschermd gebied aan te wijzen. Binnen de economische agenda wordt wel, vanuit het belang van het gebied voor het vestigingsklimaat, onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor nieuwe economische dragers in het gebied. Dit heeft de steun van ons college.

De vragenstellers geven aan:
In reactie op mogelijke ruimtelijke bedreigingen voor Midden-Delfland zegt burgemeester Aboutaleb in voornoemde reportage het volgende: "Read my lips: overeen kwart eeuw is het [i.e. Midden-Delfland] gewoon weg". Wij interpreteren deze uitspraak als een noodkreet om Midden-Delfland als kwetsbaar gebied te behouden. Helaas lijkt de uitspraak door de daadwerkelijke en voorgenomen uitbreiding van het hoofdwegennet in het gebied maar al te waar. In de totstandkoming van rijksbesluiten over dit type ruimtelijke ontwikkeling heeft de gemeente Rotterdam binnen de huidige
wetgeving formeel geen zeggenschap. Desondanks is het plan van de gemeente Rotterdam om een zogenoemd businesspark in de polder Schieveen aan te leggen nog altijd actueel. Hoewel momenteel uitgesteld tot na 2030, hangt het voorstel tot aanleg van het businesspark als een zwaard van Damocles boven de oostelijke rand van Midden-Delfland. Daarom willen wij het college het volgende vragen:

Vraag 8:
Hoe rijmt het college de uitspraak van burgemeester Aboutaleb met het plan tot aanleg voor een businesspark in de polder Schieveen?

Antwoord:
In deze schriftelijke vragen wordt ten onrechte een koppeling gelegd tussen Midden-Delfland en de polder Schieveen. Deze polder is echter geen onderdeel van Midden- Delfland, dat geheel ten westen van de Al 3 ligt. Een mogelijke aanleg, op lange termijn, van een businesspark in Schieveen staat los van de uitspraak van burgemeester Aboutaleb over Midden Delfland, aangezien het betreffende terrein geen deel uitmaakt van Midden Delfland, noch van de rijksbufferzone.

Vraag 9:
In de geest van voornoemde uitspraak, Is het college bereid om het plan tot aanleg van het businesspark in de polder Schieveen niet alleen uit te stellen maar ook definitief te verwerpen?
Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Het college ziet geen aanleiding tot een herovenweging aangezien het businesspark een strategische reserve is voor de langere termijn. Momenteel is een nieuw bestemmingsplan voor Schieveen in voorbereiding, dat de uitvoering van het Natuur- en recreatieplan voor Schieveen mogelijk moet maken. Daarin wordt aanleg van een bedrijventerrein nog niet mogelijk gemaakt. Voor daadwerkelijke ontwikkeling van het businesspark zal te zijner tijd een nieuw bestemmingsplan nodig zijn en op dat moment kan de gemeenteraad een afweging maken over de wenselijkheid van deze
ontwikkeling.

Vraag 10:
Indien het college de realisering van nieuwe vestigingsplaatsen voor bedrijven in de periferie van Rotterdam noodzakelijk acht, is zij bereid te onderzoeken of al bestaande businessparken de mogelijkheid bieden tot capaciteitsuitbreiding?
Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Een antwoord op deze vraag is volgens ons nu niet opportuun, aangezien er op dit moment geen behoefte is aan nieuwe vestigingsplaatsen voor bedrijven in de periferie. Wij achten het niet zinvol om een ' als-dan' -situatie te onderzoeken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer