Herbe­stemming Vogel­vallei op Maas­vlakte 1


Indiendatum: dec. 2014

Geacht college,

De Vogelvallei op Maasvlakte 1 heeft momenteel een 'groene' bestemming en is van eminent belang voor de fauna in het havengebied. Het gebied biedt onderdak aan vele vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld de lepelaar, pijlstaart, kuifeend en bruine kiekendief. De Vogelvallei herbergt een grote kolonie mantelmeeuwen en is tevens aangemerkt als een belangrijke locatie voor broedparen die sinds enkele jaren worden verjaagd van de Kop van de Beer.

Op dit moment is er door provincie Zuid-Holland een vergunning afgegeven aan het Havenbedrijf Rotterdam om de Vogelvallei grotendeels te herbestemmen tot de zogenoemde Maasvlakte Plaza. De herbestemming voorziet onder andere in de aanleg van een parkeerterrein. Door de herbestemming verliest de Vogelvallei een aanzienlijk deel van haar functie om vogels de gelegenheid te bieden tot foerageren en broeden.

De Vogelvallei is in de jaren negentig bedacht ter compensatie voor verlies aan natuurwaarden als gevolg van de inpoldering van het Sluftermeer (ten bate van de aanleg van het Distripark). In het bestemmingsplan Maasvlakte 1 is de Vogelvallei desalniettemin aangemerkt als locatie voor tijdelijke natuur, waardoor herbestemming mogelijk wordt. De Partij voor de Dieren wil zich ervan vergewissen dat de ruimtelijke ingreep niet ten koste gaat van de ecologische waarde van de Vogelvallei of in ieder geval dat de ecologische structuur van Maasvlakte 1 behouden blijft.

1. Is het college op de hoogte van het voorstel tot herbestemming van de Vogelvallei? Indien ja, is zij door het Havenbedrijf Rotterdam betrokken in de plannen hieromtrent?

2. Wat vindt het college van het voorstel tot aanleg van een parkeerterrein op een belangrijk natuurgebied?

3. Valt het voorstel tot aanleg naar de mening van het college te rijmen met de duurzaamheidsdoelstellingen van het Havenbedrijf Rotterdam, waarvan de gemeente Rotterdam grootaandeelhouder is?

4. Is het college van mening dat verlies van natuur te allen tijde moet worden gecompenseerd? Indien nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren heeft zo haar twijfels over de noodzaak voor Maasvlakte Plaza. Immers, op een steenworp afstand ligt al een parkeerterrein dat lang niet altijd vol staat. Voorts denkt de Partij voor de Dieren dat er op de Maasvlakte (1 & 2) genoeg andere verander- en ontwikkellocaties voorhanden zijn waar de aanleg van een nieuw parkeerterrein beduidend minder schade berokkent.

5. Onderschrijft het college de noodzaak van een nieuw parkeerterrein op Maasvlakte 1? Indien ja, waarom?

6. Acht het college de Vogelvallei de enige juiste locatie om een nieuw parkeerterrein te realiseren? Indien ja, waarom? Indien nee, is het college bereid om met het Havenbedrijf Rotterdam in gesprek te gaan over een alternatieve locatie?

7. Is het college van mening dat herbestemming het enige juiste instrument is om op Maasvlakte 1 voldoende parkeergelegenheid te waarborgen? Anders gesteld, ziet het college geen heil in het beter benutten van bestaande parkeerterreinen?

De Vogelvallei is niet zomaar een gebied. In het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020, opgesteld door provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam, valt de Vogelvallei binnen de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS). Het is een tevens een belangrijk overloopgebied voor broed- en trekvogels van de Slikken van Voorne en Voornes Duin. De aaneenschakeling van natuur wordt in diverse beleidsdocumenten van de gemeente Rotterdam als ambitie geformuleerd.

8. Is het college van mening dat ecologische structuren zoveel mogelijk in stand moeten worden gehouden? Indien ja, zal het college in vergelijkbare cases in de toekomst haar zorgen uiten bij het coördinerend bevoegd gezag?

9. Maakt de Vogelvallei nog steeds deel uit van de PEHS? Indien nee, sinds wanneer niet meer? Indien ja, stelt het college dat het plangebied ook na herbestemming deel blijft uitmaken van de PEHS?

Behalve dat door de aanleg van Maasvlakte Plaza een belangrijke broedlocatie onklaar wordt gemaakt, zal ook de plaatselijke waterhuishouding en voedselsituatie zodanig worden aangetast dat de resterende Vogelvallei niet meer kan functioneren op het huidige niveau.

10. Welke ecologische consequenties voorziet het college in geval van herbestemming?

In de Vogelvallei komt ook de rugstreeppad voor. De rugstreeppad is volgens het gemeentelijk document Natuurkaart Rotterdam 2014 een ambassadeurssoort van het havengebied. In Artikel 11 van de Flora- en faunawet is bepaald dat soorten zoals de rugstreeppad dienen te worden beschermd tijdens de winterrust- en voortplantingsperiode. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft van de provincie Zuid-Holland een generieke ontheffing verkregen van het bepaalde in de Flora- en faunawet . Dit betekent echter niet dat er niet met het seizoensritme van de rugstreeppad rekening hoeft te worden gehouden.

11. Gaat het college er op toezien dat tijdens de aanleg van Maasvlakte Plaza het welzijn van de rugstreeppad gewaarborgd blijft? Indien ja, op welke wijze?

12. Indien tijdens de aanleg van Maasvlakte Plaza de voorwaarden verbonden aan de generieke ontheffing worden geschonden, gaat het college dit aankaarten bij de provincie Zuid-Holland? Indien nee, waarom niet?

13. Indien andere beschermde diersoorten dan de rugstreeppad worden aangetroffen in de Vogelvallei, nu of tijdens de aanleg van Maasvlakte Plaza, gaat het college dit melden aan de provincie Zuid-Holland of het Havenbedrijf Rotterdam?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: dec. 2014
Antwoorddatum: 4 feb. 2015

Op 12 december 2014 stelde raadslid Van der Lee ons schriftelijke vragen over herbestemming Vogelvallei op Maasvlakte 1

Inleidend wordt gesteld:
De Vogelvallell op Maasvlakte 1 heeft momenteel een 'groene' bestemming en is van eminent belang voor de fauna in het havengebied. Het gebied biedt onderdak aan vele vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld de lepelaar, pijlstaart, kuifeend en bruine kiekendief. De Vogelvallei herbergt een grote kolonie mantelmeeuwen en is tevens aangemerkt als een belangrijke locatie voor broedparen die sinds enkele jaren worden verjaagd van de Kop van de Beer. Op dit moment is er door provincie Zuid-Holland een vergunning afgegeven aan het Havenbedrijf Rotterdam om de Vogelvallei grotendeels te herbestemmen tot de zogenoemde Maasvlakte Plaza. De herbestemming voorziet onder andere in de aanleg van een parkeerterrein. Door de herbestemming vediest de Vogelvallei een aanzienlijk deel van haar functie om vogels de gelegenheid te bieden tot foerageren en broeden. De Vogelvallei Is in de jaren negentig bedacht ter compensatie voor verlies aan natuurwaarden als gevolg van de inpoldering van het Sluftermeer (ten bate van de aanleg van het Distripark). In het bestemmingsplan Maasvlakte 1 is de Vogelvailei desalniettemin aangemerkt als locatie voor tijdelijke natuur, waardoor herbestemming mogelijk wordt. De Partij voor de Dieren wil zich ervan vergewissen dat de ruimtelijke ingreep niet ten koste gaat van de ecologische waarde van de Vogelvallei of in ieder geval dat de ecologische structuur van Maasvlakte 1 behouden blijft.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college op de hoogte van het voorstel tot herbestemming van de Vogelvallei? Indien ja, Is zij door het Havenbedrijf Rotterdam betrokken in de plannen hieromtrent?

Antwoord:
Er vindt geen herbestemming van de Vogelvallei plaats. De Vogelvallei blijft bestaan en wordt heringericht en opgewaardeerd (o.a. een oeverzwaluwwand en uitkijkpunten), waardoor een gebied ontstaat dat optimaal is ingericht voor een groot aantal vogelsoorten. Het plan daarvoor Is uitgewerkt in samenspraak met diverse ecologen en natuurorganisaties. Het gebied heeft in het eind 2014 onherroepelijk geworden bestemmingsplan Maasvlakte 1 een groenbestemming gekregen, waarmee het gebied een meer permanent karakter als ecologisch waardevol gebied heeft gekregen dan het tot nu toe had. Het gebied behoudt die bestemming.

Vraag 2:
Wat vindt het college van het voorstel tot aanleg van een parkeerterrein op een belangrijk natuurgebied?

Antwoord:
Er wordt een truckparking en voorzieningencluster voorzien in het gebied ten westen van de Vogelvallei, tussen de Vogelvallei en de Slufterdijk. Er wordt dus geen parkeerterrein op de Vogelvallei aangelegd.

Vraag 3:
Valt het voorstel tot aanleg naar de mening van het college te rijmen met de duurzaamheidsdoelstellingen van het Havenbedrijf Rotterdam, waarvan de gemeente Rotterdam grootaandeelhouder is?

Antwoord:
Het betreft een grootschalige parkeerplaats voor trucks en voorzieningen voor de chauffeurs. Hieraan is grote behoefte op Maasvlakte 1 en 2. Deze functie ontbreekt nu. Een dergelijke voorziening past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen.

Vraag 4:
Is het college van mening dat verlies van natuur te allen tijde moet worden gecompenseerd? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Zoals hierboven aangegeven leidt de ontwikkeling van Maasvlakte Plaza niet tot verlies aan natuur.
De Partij voor de Dieren heeft zo haar twijfels over de noodzaak voor Maasvlakte Plaza. Immers, op een steenworp afstand ligt at een parkeerterrein dat lang niet altijd vol staat. Voorts denkt de Partij voor de Dieren dat er op de Maasvlakte (1 & 2) genoeg andere verander- en ontwikkellocaties voorhanden zijn waar de aanleg van een nieuw parkeerterrein beduidend minder schade berokkent.

Vraag 5:
Onderschrijft het college de noodzaak van een nieuw parkeerterrein op Maasvlakte 1? Indien ja, waarom?

Antwoord:
Er is grote behoefte op Maasvlakte 1 en 2 aan deze voorziening, aangezien deze functie nu ontbreekt. De dichtstbijzijnde truckparking bevindt zich in de Botlek.

Vraag 6:
Acht het college de Vogelvallei de enige juiste locatie om een nieuw parkeerterrein te realiseren? Indien ja, waarom? Indien nee, is het college bereid om met het Havenbedrijf Rotterdam in gesprek te gaan over een alternatieve locatie?

Antwoord:
Er vindt geen herbestemming van de Vogelvallei plaats.

Vraag 7:
Is het college van mening dat herbestemming het enige juiste instrument is om op Maasvlaktel voldoende parkeergelegenheid te waarborgen? Anders gesteld, ziet het college geen heil In het beter benutten van bestaande parkeerterreinen?

Antwoord:
Er vindt geen herbestemming van de Vogelvallei plaats.

De Vogelvailei is niet zomaar een gebied. In het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020, opgesteld door provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam, valt de Vogelvallei binnen de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS). Het is een tevens een belangrijk overloopgebled voor broed- en trekvogels van de Slikken van Voorne en Voornes Duin. De aaneenschakeling van natuur wordt in diverse beleidsdocumenten van de gemeente Rotterdam als ambitie geformuleerd.

Vraag 8:
Is het college van mening dat ecologische structuren zoveel mogelijk In stand moeten worden gehouden? Indien ja, zal het college in vergelijkbare cases in de toekomst haar zorgen uiten bij het coördinerend bevoegd gezag?

Antwoord:
De Vogelvallei blijft bestaan en wordt juist heringericht en opgewaardeerd, waardoor een gebied ontstaat dat optimaal is ingericht voor een groot aantal vogelsoorten. Jaarlijks voert Bureau Stadsnatuur in opdracht van het Havenbedrijf een havenscan uit, waarin het overzicht gegeven wordt van de aanwezigheid van beschermde soorten. In deze havenscan zal de komende jaren dus ook zichtbaar zijn/worden in welke mate de beoogde versterking van de ecologische kwaliteit van de Vogelvallei ook daadwerkelijk is opgetreden.

Vraag 9:

Maakt de Vogelvallei nog steeds deel uit van de PEHS? Indien nee, sinds wanneer niet meer? Indien ja, stelt het college dat het plangebied ook na herbestemming deel blijft uitmaken van de PEHS?

Antwoord:
De Vogelvallei heeft geen EHS-status. In het verre verleden heeft het ooit per abuis even als EHS te boek gestaan, maar dat is al lang geleden hersteld door de provincie.
Behalve dat door de aanleg van Maasvlakte Plaza een belangrijke broedlocatie onklaar wordt gemaakt, zal ook de plaatselijke waterhuishouding en voedselsituatie zodanig worden aangetast dat de resterende Vogelvallei niet meer kan functioneren op het huidige niveau.

Vraag 10:
Welke ecologische consequenties voorziet het college in geval van herbestemming?

Antwoord:
Er vindt geen herbestemming van de Vogelvallei plaats.

In de Vogelvailei komt ook de rugstreeppad voor De rugstreeppad is volgens het gemeentelijk document Natuurkaart Rotterdam 2014 een ambassadeurssoort van het havengebied. In Artikel 11 van de Flora- en faunawet Is bepaald dat soorten zoals de rugstreeppad dienen te worden beschermd tijdens de winterrust- en voortplantingsperlode. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft van de provincie Zuid-Holland een generieke ontheffing verkregen van het bepaalde in de Flora- en faunawet. Dit betekent echter niet dat er niet met het seizoensritme van de rugstreeppad rekening hoeft te worden gehouden.

Vraag 11:
Gaat het college er op toezien dat tijdens de aanleg van Maasvlakte Plaza het welzijn van de rugstreeppad gewaarborgd blijft? Indien ja, op welke wijze?

Antwoord:
De rugstreeppad is al enige jaren niet meer in het plangebied aangetroffen. Mocht de soort zich voorafgaand aan de werkzaamheden toch weer in het gebied vestigen, dan zal te allen tijde conform de generieke ontheffing en het 'managementplan beschermde soorten' van het Havenbedrijf worden gewerkt. Daarin zijn de noodzakelijke maatregelen beschreven waaraan tijdens de werkzaamheden moet worden voldaan. Deze werkwijze wordt verplicht aan de aannemer opgelegd.

Vraag 12:
Indien tijdens de aanleg van Maasvlakte Plaza de voorwaarden verbonden aan de generieke ontheffing worden geschonden, gaat het college dit aankaarten bij de provincie Zuid-Holland? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Er is een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet aangevraagd en verkregen voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. Maasvlakte Plaza. Omgevingsvergunningen zullen nog worden aangevraagd. De werkzaamheden worden conform deze vergunningen uitgevoerd en door het Havenbedrijf ook verplicht aan de aannemer opgelegd. Aanvullend worden de werkzaamheden uitgevoerd binnen de kaders van het natuurmanagementplan dat het Havenbedrijf heeft. Ook deze eisen worden opgelegd aan de aannemer.

Vraag 13:
Indien andere beschermde diersoorten dan de rugstreeppad worden aangetroffen In de Vogelvallei, nu of tijdens de aanleg van Maasvlakte Plaza, gaat het college dit melden aan de provincie Zuid-Holland of het Havenbedrijf Rotterdam?

Antwoord:
De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op de Vogelvallei. Zie verder het antwoord op vraag 12.

Interessant voor jou

Gebiedsontwikkeling en financieel management

Lees verder

Varkens op daken tijdens Rotterdamse Dakendagen 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer