Aanstelling directeur ad interim Wereld­museum


Indiendatum: mei 2015

Enige tijd geleden is een directeur ad interim aangesteld bij het Wereldmuseum, na het opstappen van de vorige directeur. Het Wereldmuseum is een subsidiënt van de gemeente Rotterdam. Wij zijn blij dat de nieuwe Raad van Toezicht van het Wereldmuseum op zeer korte termijn een tijdelijke opvolger voor de functie van directeur heeft gevonden, zodat de continuïteit in de bedrijfsvoering van het museum kan worden gewaarborgd.

In een uiterst summier persbericht heeft de Raad van Toezicht de aanstelling van de directeur ad interim aangekondigd. Dit vormt wat ons betreft geen basis voor een goede meningsvorming over de huidige gang van zaken bij het Wereldmuseum. Daarom willen wij u de volgende vragen stellen:

1. Is de aanstelling van de directeur ad interim een eigenstandige beslissing van de Raad van Toezicht van het Wereldmuseum? Is de gemeente Rotterdam gevraagd een advies uit te brengen?

2. Hoe lang denkt het college dat de aanstelling van de directeur ad interim duurt? Is er een termijn overeengekomen waar het college kennis van heeft genomen?

3. Is er een profiel opgesteld voor de functie van directeur ad interim? Zoja, heeft het college daar kennis van genomen voorafgaand aan de aanstelling en kan dit profiel aan de raad beschikbaar worden gesteld?

4. Wat is het mandaat van de directeur ad interim ten aanzien van het museale beleid? Met andere woorden, welke taken en/of verantwoordelijkheden zijn in dit domein aan de directeur ad interim toegedicht?

5. Hoe wordt de directeur ad interim betaald? Wordt de directeur ad interim ondergebracht in het salarishuis van het Wereldmuseum of wordt er pro rato (i.e. dagvergoeding) betaald voor werkzaamheden?

6. Wanneer denkt het college dat een 'echte' directeur wordt aangesteld?

7. Welke kwaliteiten, vaardigheden en ervaringen worden centraal gesteld in de sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur? Kan het college ons het functieprofiel van de nieuwe directeur geldend tijdens de sollicitatieprocedure doen toekomen?

Indiendatum: mei 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Inleidend wordt gesteld:

Enige tijd geleden is een directeur ad interim aangesteld bij het Wereldmuseum, na het opstappen van de vorige directeur. Het Wereldmuseum is een subsidiënt van de gemeente Rotterdam. Wij zijn blij dat de nieuwe Raad van Toezicht van het Wereldmuseum op zeer korte termijn een tijdelijke opvolger voor de functie van directeur heeft gevonden, zodat de continuïteit in de bedrijfsvoering van het museum kan worden gewaarborgd. In een uiterst summier persbericht heeft de Raad van Toezicht de aanstelling van de directeur ad interim aangekondigd. Dit
vormt wat ons betreft geen basis voor een goede meningsvorming over de huidige gang van zaken bij het Wereldmuseum,

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Allereerst merkt het college op dat de vragen grotendeels betrekking hebben op zaken die, gezien de statuten, tot de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht van het Wereldmuseum behoren. De beantwoording van de vragen is dan ook in samenspraak met de raad van toezicht tot stand gekomen.

Vraag 1:
Is de aanstelling van de directeur ad interim een eigenstandige beslissing van de raad van toezicht van het Wereldmuseum? Is de gemeente Rotterdam gevraagd een advies uit te brengen?

Antwoord:
Ja, de aanstelling van deze directeur vait binnen de eigen bevoegdheid van de Raad van Toezicht. De gemeente is niet om advies gevraagd,

Vraag 2:
Hoe lang denkt het college dat de aanstelling van de directeur ad interim duurt? Is er een termijn overeengekomen waar het college kennis van heeft genomen?

Antwoord:
De Raad van Toezicht gaat uit van een aanstelling die loopt tot 31 december 2016. Het is mogelijk dat eerder een definitieve directeur wordt aangesteld, maar gezien de onzekerheden rond om het Wereldmuseum met betrekking tot het beleid en de financiering heeft de Raad van Toezicht het wenselijk geacht om voor deze periode te kiezen, Wel is een specifiek evaluatiemoment voor het al dan niet voortzetten van de
overeenkomst per 1 februari 2016 ingebouwd. Deze data zijn afgestemd op de procedure en planning voor de nieuwe cultuurplanperiode van de gemeente Rotterdam.

Vraag 3:
Is er een profiel opgesteld voor de directeur ad interim? Zoja, heeft het college daar kennis van genomen voorafgaand aan de aanstelling en kan dit profiel aan de raad beschikbaar worden gesteld?

Antwoord:
Ja. Voor de functie van interim directeur heeft de Raad van Toezicht een profiel opgesteld. Dit profiel is niet vooraf aan de gemeente voorgelegd. De Raad van Toezicht heeft er geen bezwaar tegen dit profiel aan de gemeenteraad ter inzage te geven. Zie de bijlage.

Vraag 4:
Wat is het mandaat van de directeur ad interim ten aanzien van het museale beleid? Met andere woorden, welke taken en/of verantwoordelijkheden zijn in dit domein aan de directeur ad interim toegedicht?

Antwoord:
De directeur ad interim wordt statutair bestuurder. Zijn bevoegdheden worden geregeld in de statuten van de stichting Wereldmuseum Rotterdam.

Vraag 5:
Hoe wordt de directeur ad interim betaald? Wordt de directeur ad interim ondergebracht in het salarishuis van het Wereldmuseum of wordt er pro rato (i.e. dagvergoeding) betaald voor werkzaamheden?

Antwoord:
De directeur ad interim wordt pro rato betaald voor zijn werkzaamheden.

Vraag 6:
Wanneer denkt het college dat een 'echte' directeur wordt aangesteld?

Antwoord:
Uit het antwoord op vraag 2 blijkt al dat hierop nog geen duidelijk perspectief bestaat. De wenselijkheid van het aanstellen van een definitieve directeur wordt onderschreven, maar gelet op de procedures die het Wereldmuseum nog heeft te gaan met betrekking tot het ontwikkelen van beleid en de financiering van zijn beleidsplannen in de cultuurplanperiode 2017-2021 wordt zekerheidshalve rekening gehouden met de
aanstelling van een 'echte' directeur als de toekomst van het museum duidelijk en verzekerd is. Hoe sneller dat wordt gerealiseerd, hoe eerder een definitieve directeur voor het Wereldmuseum in beeld zal zijn.

Vraag 7:
Welke kwaliteiten, vaardigheden en ervaringen worden centraal gesteld in de sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur? Kan het college ons het functieprofiel van de nieuwe directeur geldend tijdens de sollicitatieprocedure doen toekomen?

Antwoord:
Het functieprofiel van een nieuwe directeur zal te zijner tijd worden opgesteld op basis van de alsdan bekende beleidsplannen voor de toekomst van het Wereldmuseum. Het is ook te zijner tijd aan de Raad van Toezicht om te bepalen of en wanneer het functieprofiel ter inzage aan de gemeenteraad gegeven kan worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer